Usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 6. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.06.2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 498 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 192/26 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na nabytí části p. p. č. 1548/2 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 197 a části p. p. č. 193 vše v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na nabytí části p. p. č. 3404/1 a části p. p. č. 3443/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na zrušení předkupního práva na p. p. č. 1785 v k. ú. Varnsdorf
3.07 Žádost o odkoupení bytu městem Varnsdorf
3.08 Návrh na schválení financování akce „Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu“
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2013
5.02 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s.
5.03 Schválení stanov společnosti REGIA a. s.
5.04 Společenská smlouva - Technické služby města Varnsdorf s. r. o.
5.05 Návrh dalšího postupu řešení krizové situace v prostorovém uspořádání společně užívaných prostor Technických služeb města Varnsdorf a EKO servisu Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
6.02 Žádost o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, p. o.
6.03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 498 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 56/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 498 zahradu o výměře 298 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 29.800 Kč manželům L. a A. Š. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 192/26 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 57/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 192/26 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.800 Kč manželům M. a Z. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.03 Návrh na nabytí části p. p. č. 1548/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 58/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 1548/2 trvalý travní porost o výměře 40 m2 a (dle GP č. 5040-132/2014 část označena jako p. p. č. 1548/16) v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.200 Kč od manželů J. a L. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 197 a části p. p. č. 193 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 59/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 193 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 37 m2 a část p. p. č. 197 trvalý travní porost o výměře 495 m 2 (dle GP č. 4987-37/2014 části označeny jako p. p. č. 193/2, p. p. č. 197/4 a p. p. č. 197/5) vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 89.376 Kč od SBDO Průkopník Varnsdorf splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Vypracování geometrického plánu a podání návrhu na vklad platí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.

3.05 Návrh na nabytí části p. p. č. 3404/1 a části p. p. č. 3443/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 60/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 3404/1 trvalý travní porost o výměře 8.237 m2 a část p. p. č. 3443/1 zahradu o výměře 183 m2 (dle GP č. 5041-131/2014 části označeny jako p. p. č. 3404/5 a p. p. č. 3443/4) vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 2.947.000 Kč od pana L. P. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Vypracování geometrického plánu a podání návrhu na vklad platí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.

a dále

Usnesení č. 60/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města žádostí o svolání mimořádné valné hromady firmy EKO servis a. s. z důvodu přerozdělení nerozděleného zisku z minulých let pro potřeby zajištění financování nákupu části p. p. č. 3404/1 trvalý travní porost o výměře 8.237 m2 a části p. p. č. 3443/1 zahradu o výměře 183 m2 (dle GP č. 5041-131/2014 části označeny jako p. p. č. 3404/5 a p. p. č. 3443/4) vše v k. ú. Varnsdorf.

3.06 Návrh na zrušení předkupního práva na p. p. č. 1785 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 61/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit předkupní právo na p. p. č. 1785 – trvalý travní porost o výměře 2.802 m2 v k. ú. Varnsdorf.
Náklady spojené se zánikem předkupního práva uhradí žadatelé.


3.07 Žádost o odkoupení bytu městem Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování) a (výsledky hlasování)

3.08 Návrh na schválení financování akce „Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 62/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování stavby „Úpravy prostranství v okolí Věžičky ve Varnsdorfu“ ve výši 7.529.868,45 Kč bez DPH (9.111.140,83 Kč vč. DPH) z rozpočtu města pro rok 2014 a 2015 dle předloženého návrhu.


4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)5. Různé
5.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2013
Usnesení č. 63/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2013.

5.02 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s.
Usnesení č. 64/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti REGIA a. s. v roce 2013.

5.03 Schválení stanov společnosti REGIA a. s.
Usnesení č. 65/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit stanovy společnosti REGIA a. s. ze dne 03.06.2014 dle předloženého návrhu.

5.04 Společenská smlouva – Technické služby města Varnsdorf s. r. o.
Usnesení č. 66/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Společenskou smlouvu Technických služeb města Varnsdorf s. r. o. dle předloženého návrhu.

5.05 Návrh dalšího postupu řešení krizové situace v prostorovém uspořádání společně užívaných prostor Technických služeb města Varnsdorf a EKO servisu Varnsdorf
Usnesení č. 67/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi zpracování studie a rámcového rozpočtu na revitalizaci stávajícího areálu Technických služeb Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 67/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi zpracování studie a rámcového rozpočtu na vybudování nového sběrného dvoru na části p. p. č. 3404/1 a části p. p. č. 3443/1 k. ú. Varnsdorf a vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na výstavbu sběrného dvoru za účelem získání dotace na stavbu.

a dále

Usnesení č. 67/2014/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi zpracování variant financování revitalizace areálu technických služeb Varnsdorf a financování realizace úprav části p. p. č. 3404/1 a části p. p. č. 3443/1 k. ú. Varnsdorf a výstavby sběrného dvoru.6. Finanční záležitosti

6.01 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 68/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

6.02 Žádost o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, p. o.
Usnesení č. 69/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodloužení termínu vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci do 30.09.2014.

6.03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014 
Usnesení č. 70/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 71/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

 

MARTIN LOUKA                                                                                    KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                     místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: