Usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

5. 10. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 30. 09. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.


Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Veřejnoprávní smlouvy
3.02 Souhlas se zajištěním financování projektu „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve
Varnsdorfu“
3.03 Zřízení třídy MŠ při ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, p.o.
3.04 Žádost o finanční podporu Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa - Liberec
3.05 Zprávy předauditního šetření
3.06 Jmenování ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf – návrh na zrušení usnesení RM
3.07 Vydání Obecně závazných vyhlášek č. 2/2010 a 3/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
3.08 Návrh Obecně závazné vyhlášky číslo…., o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
na území města Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 8 ze dne 28. 07. 2010
4.02 Zpráva Kontrolního výboru č. 9 ze dne 19. 08. 2010
4.03 Zpráva Kontrolního výboru č. 10 ze dne 06. 09. 2010
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 1005, p.p.č. 1006/1, p.p.č. 1006/4, p.p.č. 1007 a p.p.č. 1008 vše v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej části p.p.č. 1660 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej části p.p.č. 4724/1 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 1099, p.p.č. 1100/1, p.p.č. 1101 a části p.p.č. 1102 v k.ú.
Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 1785, části p.p.č. 1784 a části p.p.č. 1786 vše v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1787/1, p.p.č. 1787/2, části p.p.č. 1786 a stavby bez č.p. na p.p.č. 1787/2 vše v k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej části p.p.č. 6873 a části p.p.č. 6874 vše v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na prodej p.p.č. 5097 v k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 158 v k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na prodej části p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf
5.12 Návrh na prodej části p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf
5.13 Návrh na prodej části p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf
5.14 Prodej nemovitostí v areálu rekreačního rybníku „Mašíňák“ ve Varnsdorfu
5.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/28, ul. Kovářská
5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/36, ul. Kovářská
5.17 Návrh na zrušení usnesení
5.18 Návrh na zrušení usnesení
5.19 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
5.20 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
5.21 Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku
5.22 Návrh na zajištění financování akce Odbahnění vodních nádrží – Varnsdorf
5.23 Návrh na zapojení do projektu LUBAHN
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2010
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2010
6.03 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2010
6.04 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2010
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)3. Různé

3.01 Veřejnoprávní smlouvy
Usnesení č. 138/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit uzavření veřejnoprávních smluv na zajištění přestupkové agendy s obcemi: Chřibská, Rybniště, Horní Podluží, Dolní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou dle předloženého návrhu.

3.02 Souhlas se zajištěním financování projektu „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 139/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města max. do výše 465.119,- Kč.

3.03 Zřízení třídy MŠ při ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, p.o.
Usnesení č. 140/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se záměrem ředitelky ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace zřídit jednu třídu MŠ s termínem zahájení provozu 01. 09. 2011.

3.04 Žádost o finanční podporu Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa – Liberec
Usnesení č. 141/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa – Liberec.

3.05 Zprávy předauditního šetření
Usnesení č. 142/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy předauditního šetření týkající se poskytnutí „Návratné finanční výpomoci Gymnáziu Varnsdorf“ a poskytnutí finančního příspěvku Sdružení občanů FK Varnsdorf.

3.06 Jmenování ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf – návrh na zrušení usnesení RM
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.07 Vydání Obecně závazných vyhlášek č. 2/2010 a 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Usnesení č. 143/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

a dále

Usnesení č. 143/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

3.08 Návrh Obecně závazné vyhlášky číslo…., o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 8 ze dne 28. 07. 2010
Usnesení č. 144/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu Kontrolního výboru č. 8 ze dne 28. 07. 2010.

4.02 Zpráva Kontrolního výboru č. 9 ze dne 19. 08. 2010
Usnesení č. 145/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu Kontrolního výboru č. 9 ze dne 19. 08. 2010.

4.03 Zpráva Kontrolního výboru č. 10 ze dne 06. 09. 2010
Usnesení č. 146/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu Kontrolního výboru č. 10 ze dne 06. 09. 2010.


5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 1005, p.p.č. 1006/1, p.p.č. 1006/4, p.p.č. 1007 a p.p.č. 1008 vše
v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 147/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1005 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2,p.p.č. 1006/1 – trvalý travní porost o výměře 783 m2, 1006/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m2,p.p.č. 1007 – zahrada o výměře 140 m2 a p.p.č. 1008 – trvalý travní porost o výměře 685 m2 vše v k.ú. Varnsdorf, manželům B. a J. N. za cenu 164.707,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej části p.p.č. 1660 v k.ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení tohoto bodu z programu jednání)

5.03 Návrh na prodej části p.p.č. 4724/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4724/1 – trvalý travní porost o výměře 497 m2, dle GP č. 4438-134/2010 část označena jako díl „a“ v k.ú. Varnsdorf, manželům J. a V. J. za cenu 99.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 1099, p.p.č. 1100/1, p.p.č. 1101 a části p.p.č. 1102 v k.ú.
Varnsdorf
Usnesení č. 149/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1099 – orná půda o výměře 2105 m2,p.p.č. 1100/1 – zahrada o výměře 1460 m2, 1101 – trvalý travní porost o výměře 429 m2a část p.p.č. 1102 – trvalý travní porost o výměře 218 m2, dle GP č. 4437-133/2010 část označena jako p.p.č. 1102/2 vše v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města, do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, manželům E. a J. M. za cenu 742.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 1785, části p.p.č. 1784 a části p.p.č. 1786 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 150/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1785 – trvalý travní porost o výměře 1506 m2, část p.p.č. 1784 – trvalý travní porost o výměře 763 m2, dle GP č. 4425-102/2010 část označena jako díl „a“ a část p.p.č. 1786 – trvalý travní porost o výměře 533 m2, dle GP č. 4425-102/2010 část označena jako díl „b“ vše v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města, do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, manželům H. a V. M. za cenu 560.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1787/1, p.p.č. 1787/2, části p.p.č. 1786 a stavby bez č.p. na p.p.č. 1787/2 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 151/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1787/1 – trvalý travní porost o výměře 861 m2, p.p.č. 1787/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, část p.p.č. 1786 – trvalý travní porost o výměře 516 m2, dle GP č. 4425-102/2010 část označena jako díl „c“ a stavbu bez č.p. na p.p.č. 1787/2 vše v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města, do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, manželům J. a V. H. za cenu 319.310,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej části p.p.č. 6873 a části p.p.č. 6874 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 152/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 6873 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 285 m2, dle GP č. 4407-75/2010 část označena jako p.p.č. 6873/2 a část p.p.č. 6874 – trvalý travní porost o výměře 1049 m2, dle GP č. 4407-75/2010 část označena jako p.p.č. 6874/3 vše v k.ú. Varnsdorf, panu F. N. za cenu 133.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 5097 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 153/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5097 – trvalý travní porost o výměře 502 m2 v k.ú. Varnsdorf, panu E. M. za cenu 25.100,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
Usnesení č. 154/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu vzájemných doplatků mezi městem Varnsdorf a panem J. H. a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem p.p.č. 4306/28 – ostatní plocha o výměře 70 m2, p.p.č. 4306/63 – ostatní plocha o výměře 11106 m2, p.p.č. 4306/65 – ostatní plocha o výměře 56 m2, p.p.č. 4306/66 – ostatní plocha o výměře 258 m2, p.p.č. 4306/67 – ostatní plocha o výměře 168 m2, p.p.č. 4306/76 – ostatní plocha o výměře 63 m2, p.p.č. 4306/79 – ostatní plocha o výměře 59 m2, p.p.č. 4306/99 – ostatní plocha o výměře 153 m2, p.p.č. 4306/106 – ostatní plocha o výměře 567 m2 a p.p.č. 4306/115 – ostatní plocha o výměře 178 m2 vše v k.ú. Varnsdorf a pan J. H. se stane vlastníkem části p.p.č. 3610/1 – trvalý travní porost o výměře 1453 m2, dle GP č. 4472-191/2010 část označena jako 3610/13, p.p.č. 7397/1 – trvalý travní porost o výměře 2065 m2 a st.p.č.7397/2 – zastavěná plocha o výměře 151 m2 vše v k.ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí pan J. H.


5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 158 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 158 – zahrada o výměře 497 m2 v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.


5.11 Návrh na prodej části p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 156/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 6897 – trvalý travní porost o výměře 9.211 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4238-51/2009 část označena jako p.p.č. 6897/2 o výměře 1.460 m2, paní M. S. za cenu 94.900,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.12 Návrh na prodej části p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 157/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 6897 – trvalý travní porost o výměře 9.211 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4238-51/2009 část označena jako p.p.č. 6897/3 o výměře 1.065 m2, panu T. R. za cenu 69.225,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na prodej části p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 158/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 6897 – trvalý travní porost o výměře 9.211 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4469-192/2010 část označena jako p.p.č. 6897/5 o výměře 919 m2, manželům R. a E. Z. za cenu 59.735,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.14 Prodej nemovitostí v areálu rekreačního rybníku „Mašíňák“ ve Varnsdorfu
Usnesení č. 159/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4306/2 o výměře 592 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/3 o výměře 304 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4305/3 o výměře 216 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 4306/15 o výměře 12409 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 4306/6 o výměře 22 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/7 o výměře 22 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/8 o výměře 19 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/9 o výměře 22 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/10 o výměře 21 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/11 o výměře 23 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/12 o výměře 21 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/13 o výměře 22 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4306/14 o výměře 21 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a budovy bez č.p. - jiné stavby na p.p.č. 4306/2, 4306/6, 4306/7, 4306/8, 4306/9, 4306/10, 4306/11, 4306/12, 4306/13, 4306/14 vše v k.ú. Varnsdorf, do podílového spoluvlastnictví a to tak, že firmě K. DC s.r.o., podíl 2/3 a Ing. P. J. podíl 1/3 za celkovou cenu 1.510.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazují společně a nerozdílně provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy na budově bez č.p. - jiná stavba na p.p.č. 4306/2:
· oprava střechy
· oprava fasády včetně vrchního nátěru
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy kupujícími podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny. Náklady s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/28, ul. Kovářská
Usnesení č. 160/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/28 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu J. P. za cenu 191.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/36, ul. Kovářská
Usnesení č. 161/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/36 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf, panu E. B. za cenu 65.645,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

5.17 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 162/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 77/2010/13 ze dne 22. 04. 2010.

5.18 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 163/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo zrušit usnesení č. 77/2010/11 ze dne 24. 04. 2010.

5.19 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 164/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej části p.p.č.
4569/1 v k.ú. Varnsdorf do 31. 10. 2010.

5.20 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 165/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej části p.p.č. 909/1 a části p.p.č. 910/1 v k.ú. Studánka u Rumburku do 31. 10. 2010.

5.21 Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku
Usnesení č. 166/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit členství ve Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

5.22 Návrh na zajištění financování akce Odbahnění vodních nádrží – Varnsdorf
Usnesení č. 167/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit financování akce „Odbahnění vodních nádrží - Varnsdorf“ z rozpočtu r. 2011 ve výši 2.160.000,- Kč.

5.23 Návrh na zapojení do projektu LUBAHN
Usnesení č. 168/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit partnerství města Varnsdorf v projektu „LUBAHN“ připravovaného do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 ČR - Sasko.

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2010
Usnesení č. 169/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2010“.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2010
Usnesení č. 170/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2010“ dle předloženého návrhu.

6.03 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2010
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6.04 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2010
Usnesení č. 171/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2010 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 172/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

ING. JOSEF POLÁČEK                                MGR. PETR ŠMÍD
starosta města                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: