Usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

15. 12. 2005 - Petra Vojtěchová

které se konalo dne 15. 12. 2005 od 15:00 hodin ve Studentském centru StřelniceZastupitelstvo města projednalo:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
b) OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
a) Dodatky ke smluvním dokumentům – Bytové družstvo Varnsdorf
b) Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2005
c) Rozpočtové provizorium na rok 2006
d) Žádost Nemocnice Varnsdorf o prodloužení splatnosti finanční výpomoci
e) Žádost Nemocnice Varnsdorf o opakovanou finanční výpomoc
7. Zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

 

Usnesení č. 52/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. Převést p.p.č. 741 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 109 m2, p.p.č. 742 – zahrada o výměře 336 m2 a p.p.č. 744 – zahrada o výměře 202 m2, vše v k.ú. Varnsdorf paní E. Šeborové za cenu 51.760,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

2. Převést st.p.č. 4204/8 – zastavěnou plochu o výměře 104 m2 a p.p.č. 4204/4 – zahrada o výměře 1.912 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a T. Kubovým za cenu 137.647,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy plus náklady spojené s převodem nemovitosti.

3. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě po části pozemku č. 5492/13 a po části pozemku č. 5492/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Českým Telecomem a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 412,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Český Telecom a.s., zastoupená Ing. V. Holubem.

4. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě po části pozemku č. 6162 a po části pozemku č. 6135 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Českým Telecomem a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 363,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Český Telecom a.s., zastoupená Ing. V. Holubem.

5. Převést bytovou jednotku č. 2807/12 v budově se vchody č.p. 2805, 2806, 2807 a 2808 a to ve vchodě 2807, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2919/7, st.p.č. 2919/8, st.p.č. 2919/9 a st.p.č. 2919/10, vše v k.ú. Varnsdorf panu P. Smetanovi za cenu 100.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

6. Odepsat dlužné nájemné ve výši 677.033,- Kč, vzniklé na základě smlouvy o nájmu věcí nemovitých s firmou FraMiro v.o.s., Česká Lípa, Jindřicha z Lipé 118, IČ: 25049984 a další pohledávky za vyklizení prostoru tržnice TS města Varnsdorf ve výši 37.001,50 Kč a neuhrazený odběr vody ve výši 4.053,50 Kč a dále smluvní pokutu za nevyklizení prostoru tržnice ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením, tzn. od 10. 6. 2005 do 1. 9. 2005 ve výši 810.000,- Kč.

 

Usnesení č. 53/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 15/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 16/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 

Usnesení č. 54/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:
1. Návrh zadání Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf podle § 20 odst. (7) a § 31 odst. (2) zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Předložení žádosti na poskytnutí dotace z programů MMR ČR ze státního rozpočtu r. 2006 na rekonstrukci muzea ve Varnsdorfu s tím, že náklady rekonstrukce nad rámec poskytnuté dotace budou kryty z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2006.

3. Předložení žádosti na poskytnutí dotace z programu MMR ČR na podporu výstavby technické infrastruktury pro staveniště 7 rodinných domů v lokalitě Kollárova ul. Varnsdorf s tím, že náklady rekonstrukce nad rámec poskytnuté dotace budou kryty z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2006.

4. Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2005 dle předloženého návrhu.

5. Rozpočtové provizorium na rok 2006 v předloženém znění.

6. Příspěvkové organizaci Nemocnici Varnsdorf prodloužení termínu splatnosti finanční výpomoci ve výši 1.000.000,- Kč schválené usnesením ZM č. 37/2005/8 z 22. 9. 2005 do 21. 7. 2006.

7. Příspěvkové organizaci Nemocnici Varnsdorf opakovanou finanční výpomoc za následujících podmínek:
- měsíc leden 2006: čerpání 25. 1. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 21. 2. 2006,
- měsíc únor 2006: čerpání 27. 2. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 21. 3. 2006,
- měsíc březen 2006: čerpání 27. 3. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 21. 4. 2006,
- měsíc duben 2006: čerpání 25. 4. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 22. 5. 2006,
- měsíc květen 2006: čerpání 25. 5. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 21. 6. 2006,
- měsíc červen 2006: čerpání 26. 6. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 21. 7. 2006.

 

Usnesení č. 55/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit:
1. OSMI zajištění zpracování návrhu Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf podle § 11 vyhlášky č. 135/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 2, odst. II.


 

Usnesení č. 56/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce z 28. 2. 2005 s Bytovým družstvem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o majetkovém vypořádání z 28. 2. 2005 s Bytovým družstvem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 57/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí:

1. Zprávu místostarostky města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.