Usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

30. 5. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 29.05.2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na nabytí části p. p. č. 3404/1 a části p. p. č. 3443/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 224 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej p. p. č. 4569/8 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej p. p. č. 85/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.05 Návrh na zrušení usnesení
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé

5.01 Schválení podání projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 – 2. kolo a zajištění spolufinancování projektu
5.02 Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf s. r. o. v roce 2013 
5.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2013 
5.04 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2013 
5.05 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2013 
5.06 Poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu
5.07 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Městská knihovna Varnsdorf, p. o.
5.08 Koncepce Městského informačního centra (MIC)
6. Finanční záležitosti
6.01 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města Městské divadlo
6.02 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na nabytí části p. p. č. 3404/1 a části p. p. č. 3443/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit záměr nabytí části p. p. č. 3404/1 a části p. p. č. 3443/1 vše v k. ú. Varnsdorf.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 224 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 42/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 224 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 81 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 16.200 Kč panu H. M. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej p. p. č. 4569/8 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2014 (výsledky hlasování)  
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4569/8 trvalý travní porost o výměře 269 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 53.800 Kč paní M. V. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej p. p. č. 85/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 44/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 85/1 zahradu o výměře 307 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 61.400 Kč paní I. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.05 Návrh na zrušení usnesení
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)5. Různé

5.01 Schválení podání projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 – 2. kolo a zajištění spolufinancování projektu
Usnesení č. 45/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání projektů z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 – 2. kolo a zajištění spolufinancování projektů.

5.02 Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf s. r. o. v roce 2013 
Usnesení č. 46/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf s. r. o. v roce 2013.

5.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2013 
Usnesení č. 47/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2013.

5.04 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2013 
Usnesení č. 48/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2013.

5.05 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2013 
Usnesení č. 49/2014 (výsledky hlasování)  
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2013.

5.06 Poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu
Usnesení č. 50/2014 (výsledky hlasování)  
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“ předkládaný do Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě (výzva č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí) včetně návrhu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zajistit spolufinancování města ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu.

5.07 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Městská knihovna Varnsdorf, p. o.
Usnesení č. 51/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Dodatek č. 1. Zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

5.08 Koncepce Městského informačního centra (MIC)
Usnesení č. 52/2014 (výsledky hlasování)  
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci Městského informačního centra.6. Finanční záležitosti

6.01 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města Městské divadlo
Usnesení č. 53/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

6.02 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014 
Usnesení č. 54/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 55/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                 místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: