Usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 6. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

,které se konalo dne 24. 06. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

USNESENÍ

z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24. 06. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Souhlas se vstupem města Varnsdorf do Destinačního fondu Českého Švýcarska
3.02 Zpráva o činnosti Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg v roce 2009
3.03 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. v roce 2009
3.04 Návrh na zrušení usnesení č. 11/2004 ze dne 01. 04. 2004
3.05 Poskytnutí finančního příspěvku na koncert Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa - Liberec
3.06 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
3.07 Žádost o finanční příspěvek Gymnázia Varnsdorf
3.08 Žádost o finanční příspěvek Sdružení občanů FK Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 7 ze dne 12. 06. 2010
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 909/1 a části p.p.č. 910/1 vše v k.ú. Studánka u Rumburku
5.02 Návrh na prodej části 3647/1 p.p.č. v k.ú. Varnsdorf
5.03 Prodej bytové jednotky  č. 2761/17, ul. Kovářská
5.04 Prodej bytové jednotky  č. 2761/47, ul. Kovářská
5.05 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/44 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská
5.06 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/05 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská
5.07 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/22 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská
5.08 Návrh na zrušení usnesení
5.09 Návrh na zrušení usnesení
5.10  Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 1730, části p.p.č. 1712/3 a části p.p.č. 1727/1 v k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 2921 v k.ú. Varnsdorf.
5.12 Návrh na vydání Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf).
5.13 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
5.15 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
5.16 Návrh na účast ve veřejné dražbě 
5.17 Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf 
5.18 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
6. Finanční záležitosti
6.01 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 05. 2010
6.02 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
6.03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé

3.01 Souhlas se vstupem města Varnsdorf do Destinačního fondu Českého Švýcarska
Usnesení č. 108/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se vstupem města Varnsdorf do Destinačního fondu Českého Švýcarska.

3.02 Zpráva o činnosti Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg v roce 2009
Usnesení č. 109/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg v roce 2009.

3.03 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. v roce 2009
Usnesení č. 110/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2009.

3.04 Návrh na zrušení usnesení č. 11/2004 ze dne 01. 04. 2004
Usnesení č. 111/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 11/2004/14 ze dne 01. 04. 2004.

3.05 Poskytnutí finančního příspěvku na koncert Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa – Liberec
Usnesení č. 112/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč pro Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec na uspořádání slavnostního koncertu dne 26. 06. 2010.

3.06 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.07 Žádost o finanční příspěvek Gymnázia Varnsdorf
Usnesení č. 113/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc Gymnáziu Varnsdorf ve výši 700.000,- Kč na spolufinancování projektu "Mezinárodní den prodavačů cibule" se splatností do šesti měsíců po ukončení projektu.

3.08 Žádost o finanční příspěvek Sdružení občanů FK Varnsdorf
Usnesení č. 114/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek ve výši 580.000,-  Kč pro Sdružení občanů FK Varnsdorf.


4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 7 ze dne 12. 06. 2010
Usnesení č. 115/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu Kontrolního výboru č. 7 ze dne 12. 06. 2010.


5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 909/1 a části p.p.č. 910/1 vše v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 116/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 909/1 – trvalý travní porost o výměře 125 m2, dle GP č. 424-40/2008 část označena jako díl „a“ a část p.p.č. 910/1 – trvalý travní porost o výměře 1748 m2, dle GP č. 424-40/2008 část označena jako díl „b“ vše v k.ú. Studánka u Rumburku, paní D. H. za cenu 149.840,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej části 3647/1 p.p.č. v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 117/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 3647/1 – zahrada o výměře 659 m2, dle GP č. 4421-90/2010 část označena jako 3647/5 v k.ú. Varnsdorf, jednu ideální polovinu paní Vlastě Polívkové a jednu ideální polovinu panu Z. K. za celkovou cenu 52.720,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Prodej bytové jednotky č. 2761/17, ul. Kovářská
Usnesení č. 118/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/17 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu J. P. za cenu 231.111,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Prodej bytové jednotky č. 2761/47, ul. Kovářská
Usnesení č. 119/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/47 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu J. P. za cenu 135.111,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/44 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská
Usnesení č. 120/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/44 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7, vše v k.ú. Varnsdorf, paní M. Š. za cenu 96.333,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/05 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská
Usnesení č. 121/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/05 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7, vše v k.ú. Varnsdorf, paní Z. K. za cenu 108.742,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2761/22 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská
Usnesení č. 122/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/22 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7, vše v k.ú. Varnsdorf, panu J. K. za cenu 64.858,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 123/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 77/2010/17 ze dne 22. 04. 2010.

5.09 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 124/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 77/2010/31 ze dne 22. 04. 2010.

5.10  Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 1730, části p.p.č. 1712/3 a části p.p.č. 1727/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 125/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 1730 – zahrada o výměře 1.976 m2,  p.p.č. 1712/3 – trvalý travní porost o výměře 1.801 m2 , p.p.č. 1727/1 – zahrada o výměře 1.180 m2,  p.p.č. 1728 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 a p.p.č. 1729/1 – zahrada o výměře 365 m2  v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“, resp. „výroba čistá“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.11 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 2921 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 126/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 2921 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.591 m2 v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „občanská vybavenost, služby“ na navrhované funkční využití  – „smíšená zástavba centrální“ s výjimkou provozu heren a diskoték. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.12 Návrh na vydání Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
Usnesení č. 127/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona vydává územně plánovací dokumentaci - Změnu č. 7 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf  - formou opatření obecné povahy. 

5.13 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 128/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky - komunikace (od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových):
p.p.č. 512/6 – ostatní plochy o výměře 212 m2 v k.ú. Varnsdorf ,
p.p.č. 512/11 – ostatní plochy o výměře 209 m2 v k.ú. Varnsdorf ,
p.p.č. 6911 – ostatní plochy o výměře 585 m2 v k.ú. Varnsdorf (ul. Novoměstská)
p.p.č. 4549/8 – ostatní plochy o výměře 363 m2 v k.ú. Varnsdorf.
 
5.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 129/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 3240 výměře 494 m2 (dle geometrického plánu 3831-2/2007 část označena jako 3240/3), části p.p.č. 3241 výměře 47 m2 (dle geometrického plánu 3831-2/2007 část označena jako 3241/3), st.p.č. 3239 výměře 85 m2, č.p. 1286 vše v k.ú. Varnsdorf, manželům A. a A. V. za účelem výstavby obytného středopodlažního objektu do 2 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě za podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 300,- Kč/ m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující
- kupní smlouva bude uzavřena nejdříve po dokončení hrubé stavby, nejpozději do 30-ti dnů od kolaudace objektu.


5.15 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 130/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej 3/8 podílu p.p.č. 216 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2, 3/8 podílu p.p.č. 217 – zahrada o výměře 266 m2 a 3/8 podílu budovy č.p. 441 vše v k.ú. Varnsdorf s panem Ing. J. M. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 40.000,- Kč plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu získání 5/8 podílu od současného vlastníka.

5.16 Návrh na účast ve veřejné dražbě 
Usnesení č. 131/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit místostarostu Karla Dubského účastnit se dne 13. 07. 2010 veřejné dražby pozemků Bytového podniku Děčín, státní podnik v likvidaci, za účelem nabytí p.p.č. 4571/2 , 1   p.p.č. 6818 a p.p.č. 280/5  vše v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf.

5.17 Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf
Usnesení č. 132/2010 (výsledky hlasování)
 Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu: Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083 Varnsdorf, kterým se přesouvá část stavebních prací z plánované III. etapy (oprava střechy, stropních konstrukcí a související práce) do probíhající I. a II. etapy rekonstrukce plav. bazénu v ceně 7.897. 587,- Kč vč. DPH.

5.18 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 133/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:
- příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650 drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 81.811,89 Kč;   přístroje a zvláštní technické vybavení v hodnotě 109.178,- Kč; inventář v hodnotě 82 227,- Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1.185.972,25 Kč.
- příspěvkové organizaci Základní škole Varnsdorf, Nám. E. Beneše 469 drobný dlouhodobý hmotný majetek – EZS v hodnotě 11.186,- Kč.
- příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812 drobný dlouhodobý hmotný majetek – varná stolička plynová v hodnotě  28.800,- Kč.
- příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757 Varnsdorf drobný dlouhodobý hmotný majetek – el. zásobníkový  ohřívač  vody OKCE v hodnotě 9.115,20 Kč.
- příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, Varnsdorf drobný dlouhodobý hmotný majetek – plynový zásobníkový  ohřívač vody Ariston v hodnotě 20.119,20 Kč.

 

6. Finanční záležitosti

6.01 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 05. 2010
Usnesení č. 134/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 05. 2010“ dle předloženého návrhu.

6.02 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 135/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 110.096,41 Kč na Prevenci kriminality.

6.03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010
Usnesení č. 136/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 137/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

ING. JOSEF POLÁČEK                  MGR. PETR ŠMÍD   
STAROSTA MĚSTA                     MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

 

 

Předseda návrhové komise: