Usnesení z XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

13. 4. 2006 - Ing. Lukáš Vébr
které se konalo dne 13. dubna 2006 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2005
3.02 Volba přísedících Okresního soudu v Děčíně
3.03 Návrh na vyplacení měsíční odměny neuvolněným členům ZM

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej st.p.č. 4699/63
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 3011 a p.p.č. 3010/1
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 3381/4 a p.p.č. 3381/1
5.04 Návrh na schválení splátkového kalendáře
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4204/5 ke stavbě RD
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1226/1 ke stavbě RD
5.07 Návrh na prodej p.p.č. 1484/1 ke stavbě RD
5.08 Návrh na prodej p.p.č. 499/1
5.09 Návrh na prodej p.p.č. 2562, 2563/2 a 2564
5.10 Návrh na zrušení usnesení (prodej p.p.č. 981/1)
5.11 Návrh na opravu usnesení
5.12 Návrh na prodej domu č.p. 2224 se st.p.č. 4934, p.p.č. 4935 a p.p.č. 4936
5.13 Návrh na prodej domu č.p. 1287 se st.p.č. 5823
5.14 Návrh na prodej domu č.p. 2020 se st.p.č. 402 a p.p.č. 403
5.15 Návrh na prodej domu č.p. 2041 se st.p.č. 407 a p.p.č. 408
5.16 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/01)
5.17 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/02)
5.18 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/03)
5.19 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/04)
5.20 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/06)
5.21 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/09)
5.22 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/10)
5.23 Návrh na schválení Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.24 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.25 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.26 Bezplatné předání majetku PO
5.27 Odkoupení domu č.p. 1328
5.28 Vrácení zálohy na prodej v č.p.1746
5.29 Prodej kinokavárny č.p. 3044
5.30 Bezplatné předání majetku PO Městská knihovna
5.31 Návrh ve věci darovací smlouva
5.32 Návrh na odpis nepotřebného majetku

6. Finanční záležitosti

6.01 Zpráva o závěrečném účtu města za rok 2005
6.02 Návrh OZV o místním poplatku ze psů
6.03 Návrh OZV o místním poplatku ze vstupného
6.04 Návrh ve věci odpisu pohledávky
6.05 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2006
6.06 Návrh na schválení finanční spoluúčasti
6.07 Návrh na výpomoc obcí zasaženými povodněmi

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2005 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 28/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2005.

3.02 Volba přísedících Okresního soudu v Děčíně (výsledky hlasování)
Usnesení č. 29/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana L. K., paní M. Č. přísedícími Okresního soudu v Děčíně.

3.03 Návrh na vyplacení měsíční odměny neuvolněným členům ZM (výsledky hlasování)
Usnesení č. 30/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 30/2004/1 ze dne 24. 6. 2004.

a dále:
Usnesení č. 30/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit vyplácení měsíční odměny neuvolněným členům ZM, s platností od 1. 4. 2006 dle předloženého návrhu.

4. Zprávy výborů ZM

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej st.p.č. 4699/63 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 31/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 4699/63 - zastavěná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a M. K. za cenu 3.150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 3011 a p.p.č. 3010/1 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 32/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3011 - trvalý travní porost o výměře 162 m2 a p.p.č. 3010/1 - zastavěná plocha o výměře 537 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3667-29/2006) do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu manželům Ing. J. a M. P. a jednu polovinu manželům J. a D. L. za cenu 104.850,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 52.425,- Kč uhradí manželé Ing. J. a M. P. v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 52.425,- Kč uhradí manželé J. a D. L. v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 3381/4 a p.p.č. 3381/1 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 33/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3381/4 - zastavěnou plochu o výměře 63 m2 a p.p.č. 3381/1 - trvalý travní porost o výměře 328 m2 v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu T. Z. a jednu polovinu slečně V. Ch. za cenu 391,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 195,50 Kč uhradí pan T. Z. v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 195,50 Kč uhradí slečna V. Ch. v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na schválení splátkového kalendáře (výsledky hlasování)
Usnesení č. 34/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit splátkový kalendář manželům I. a P. H. na kupní cenu za prodej p.p.č. 6032/2, p.p.č. 6032/1 a p.p.č. 6025 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že částka 127.440,- Kč bude uhrazena v 5-ti splátkách po 25.488,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, s tím, že první splátka bude uhrazena v den podpisu kupní smlouvy a poslední nejpozději do 31. 12. 2006.

5.05 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD (výsledky hlasování)
Usnesení č. 35/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4204/5 o výměře 2.150 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3437-158/2004) s panem M. Č. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD (výsledky hlasování)
Usnesení č. 36/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1226/1 o výměře 1.347 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3658-1/2006) s panem A. N. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.


5.07 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD (výsledky hlasování)
Usnesení č. 37/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1484/1 - zahrada o výměře 1.120 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem M. M. a paní M. M. za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 499/1 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 38/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 499/1 - zahrada o výměře 1.354 m2 v k.ú. Varnsdorf panu P. V. za cenu 108.320,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující s tím, že mezi novým vlastníkem a Českým zahrádkářským svazem MO Varnsdorf bude uzavřena nájemní smlouva.

5.09 Návrh na prodej p.p.č. 2562, 2563/2 a 2564 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 39/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na  p.p.č. 2562/2 - ostatní plocha o výměře 2.584 m2, (dle GP č. 3672-38/2006) p.p.č. 2563/2 - zahradu o výměře 479 m2 a p.p.č. 2564 - zahradu o výměře 214 m2, vše v  k.ú. Varnsdorf panu V. L. N. a panu V. Q. N. za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 500,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů po kolaudaci přízemí včetně venkovních úprav celého objektu, nejdéle však do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

5.10 Návrh na zrušení usnesení (prodej p.p.č. 981/1) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 40/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 34/2005/22 ze dne 22. 9. 2005.

5.11 Návrh na opravu usnesení (výsledky hlasování)
Usnesení č. 41/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo opravit usnesení č. 1/2006/3 ze dne 19. 1. 2006 a to tak, že jako kupující bude uvedena i paní S. K..

5.12 Návrh na prodej domu č.p. 2224 se st.p.č. 4934, p.p.č. 4935 a p.p.č. 4936 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 42/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2224 se st.p.č. 4934 o výměře 898 m2, p.p.č. 4935 o výměře 430 m2, p.p.č. 4936 o výměře 506 m2, vše v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu L. Z. a jednu polovinu paní K. S. za cenu 520.000,- Kč splatnou tak, že jednu polovinu kupní ceny ve výši 260.000,- Kč zaplatí pan L. Z. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM a jednu polovinu kupní ceny ve výši 260.000,- Kč zaplatí paní K. S. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM za následujících podmínek:
- kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy opravu střechy a opravu fasády včetně vrchního nátěru
- v souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny
- náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na prodej domu č.p. 1287 se st.p.č. 5823 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 43/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1287 se st.p.č. 5823 o výměře 921 m2 v k.ú. Varnsdorf panu P. J. za cenu 700.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM za následujících podmínek:
- kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy opravu střechy a opravu fasády včetně vrchního nátěru
- v souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny
- náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.14 Návrh na prodej domu č.p. 2020 se st.p.č. 402 a p.p.č. 403 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 44/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2020 se st.p.č. 402 o výměře 215 m2 a p.p.č. 403 o výměře 559 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu O. B. za cenu 640.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM za následujících podmínek:
- kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy opravu střechy a opravu fasády včetně vrchního nátěru
- v souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny
- náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.15 Návrh na prodej domu č.p. 2041 se st.p.č. 407 a p.p.č. 408 (výsledky hlasování)
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/01) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 45/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/01 v budově č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf manželům V. a I. S. za cenu 72.286,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.17 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/02) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 46/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/02 v budově č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf paní A. M. za cenu 91.260,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.18 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/03) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 47/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/03 v budově č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu P. G. a jednu polovinu paní B. H. za cenu 40.489,- Kč, splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 20.244,50 Kč zaplatí pan P. G. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 20.244,50 Kč zaplatí paní B. H. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.19 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/04) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 48/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/04 v budově č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu M. K. a jednu polovinu paní N. F. za cenu 32.281,- Kč, splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 16.140,50 Kč zaplatí pan M. K. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 16.140,50 Kč zaplatí paní N. F. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.20 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/06) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 49/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/06 v budově č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf panu J. V. za cenu 53.276,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.21 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/09) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 50/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/09 v budově č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf panu J. L. za cenu 67.878,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.22 Návrh na prodej bytové jednotky (č. 1236/10) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 51/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/10 v budově č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a L. V. za cenu 67.555,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.23 Návrh na schválení Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 52/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí dle ustanovení § 23 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, zprávu o projednání územně plánovací dokumentace návrhu Změny č. 5 ÚPNSÚ města Varnsdorf.

a dále:
Usnesení č. 52/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit dle ustanovení § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, Změnu č. 5 ÚPNSÚ města Varnsdorf dle předloženého návrhu.a dále:
Usnesení č. 52/2006/3
Zastupitelstvo města rozhodlo vymezit v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, závaznou část Změny č. 5 ÚPNSÚ města Varnsdorf.

a dále:
Usnesení č. 52/2006/4
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě ustanovení § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 1/2006, kterou se vymezuje závazná část Změny č. 5 ÚPNSÚ města Varnsdorf.

5.24 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 53/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na p.p.č. 453/2 - trvalý travní porost o výměře 5.212 m2 v k.ú. Studánka ze současného funkčního využití - "louky, pastviny" na navrhované funkční využití - "obytná zástavba nízkopodlažní". Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.25 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 54/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na p.p.č. 7055/4 - trvalý travní porost o výměře 7.222 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití - "louky, pastviny" na navrhované funkční využití - "obytná zástavba nízkopodlažní". Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.26 Bezplatné předání majetku PO (výsledky hlasování)
Usnesení č. 55/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo předat do správy příspěvkovým organizacím:
- Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 movitý majetek v celkové hodnotě 1.000,- Kč
- Základní škole, Seifertova 1650 movitý majetek v celkové hodnotě 17.044,40 Kč
- Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469 movitý majetek v celkové hodnotě 8.532,30 Kč
- Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024 movitý majetek v celkové hodnotě 12.997,- Kč
- Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757 movitý majetek v celkové hodnotě 5.485,90 Kč.

5.27 Odkoupení domu č.p. 1328, ul. Otáhalova, Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 56/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt ze spolupodílového vlastnictví J. B. a I. B., J. B. a T. B. do vlastnictví města Varnsdorf budovu č.p. 1328 na p.p.č. 2570, p.p.č. 2570 o výměře 461 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 2571/1 o výměře 755 m2 - zahrada, vše v k.ú. Varnsdorf, vše za cenu 315.500,- Kč.

5.28 Vrácení zálohy na prodej č.p. 1746 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 57/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo nevrátit zálohu na kupní cenu ve výši 50.000,- Kč žadatelům o koupi domu č.p. 1746 ve Varnsdorfu.

5.29 Prodej kinokavárny č.p. 3044
Usnesení č. 58/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej objektu kinokavárny č.p. 3044 se st.p.č. 2530 o výměře 1.599 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3640-277/2005) panu L. H. za cenu 500.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 28. 2. 2007 se splatností kupní ceny do 30. 4. 2007. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále:
Usnesení č. 58/2006/2 (výsledky hlasování)
ZM rozhodlo revokovat všechna usnesení přijatá k bodu 5.29.

a dále:
Usnesení č. 58/2006/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že existuje důvod pro vyloučení člena ZM pana L. H. z projednávání a rozhodování o prodeji kinokavárny č.p. 3044 dle § 83, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.

a dále:
Usnesení č. 58/2006/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyloučit nabídku z rozhodování o prodeji kinokavárny č.p. 3044 firmy ROSEN REAL s.r.o., Praha z důvodu doručení nabídky po termínu uzávěrky.

5.30 Bezplatné předání majetku PO Městská knihovna (výsledky hlasování)
Usnesení č. 59/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo předat do správy PO Městská knihovna Varnsdorf, movitý majetek v celkové hodnotě 36.331,20 Kč.

5.31 Návrh ve věci darovací smlouva (výsledky hlasování)
Usnesení č. 60/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením darovací smlouvy mezi městem Varnsdorf a Sociálně pastoračním střediskem Communio Varnsdorf dle předloženého návrhu.

5.32 Návrh na odpis nepotřebného majetku (výsledky hlasování)
Usnesení č. 61/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s vyřazením movitého majetku z evidence a účetnictví města dle předloženého návrhu.

6. Finanční záležitosti

6.01 Zpráva o závěrečném účtu města za rok 2005
Usnesení č. 62/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2005 bez výhrad.

a dále:
Usnesení č. 62/2006/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést vytvořený zisk z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2005 ve výši 606.359,25 Kč z účtu 931 - hospodářský výsledek běžného roku ve schvalovacím řízení na účet 903 - fond hospodářské činnosti.

6.02 Návrh OZV o místním poplatku ze psů (výsledky hlasování)
Usnesení č. 63/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o místním poplatku ze psů.

6.03 Návrh OZV o místním poplatku ze vstupného (výsledky hlasování)
Usnesení č. 64/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného.6.04 Návrh ve věci odpisu pohledávky (výsledky hlasování)
Usnesení č. 65/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo účetně odepsat pohledávky ve výši 519.646,40 Kč dle předloženého návrhu.

6.05 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 66/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

6.06 Návrh na schválení finanční spoluúčasti (výsledky hlasování)
Usnesení č. 67/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční spoluúčast města ve výši 130.705,- Kč na projektu "Podpory terénní sociální práce 2006" dle zpracovaného projektu.

6.07 Návrh na výpomoc obci postižené povodněmi v roce 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 68/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout výpomoc obci Hřensko postižené povodněmi do výše 50.000,- Kč, a to formou zakoupení 2 kusů elektrických vysoušečů a souhlasit s jejich zapůjčením.

8. Závěr
Ing. Josef Poláček Mgr. Zdeňka Vajsová

starosta města místostarostka