Usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 4. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24.04.2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na nabytí části p. p. č. 197 a části p. p. č. 193 vše v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 7682 a části p. p. č. 7683 vše v k. ú. Varnsdorf
3.03 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Návrh na ukončení provozu ubytovacích a sociálních služeb v objektu CSS, Lounská 2335, Varnsdorf k 01.06.2014
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města za rok 2013 a schválení účetní závěrky 2013
6.02 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na nabytí části p. p. č. 197 a části p. p. č. 193 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 197 trvalý travní porost o výměře 346 m2 a část p. p. č. 193 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 37 m2 (dle GP č. 4987-37/2014 části označeny jako p. p. č. 197/4 a p. p. č. 193/2) vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 64.344 Kč od SBDO Průkopník Varnsdorf.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 7682 a části p. p. č. 7683 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 35/2014  (výsledky hlasování) a (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7682 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 395 m2 a část p. p. č. 7683 zahradu o výměře 2.137 m2 (dle GP č. 4988-36/2014 část označena jako p. p. č. 7683/2) vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 506.400 Kč manželům J. a A. Š. s předkupním právem města do doby kolaudace nízkopodlažního objektu splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.03 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
Usnesení č. 36/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Různé

5.01 Návrh na ukončení provozu ubytovacích a sociálních služeb v objektu CSS, Lounská 2335, Varnsdorf k 01.06.2014
Usnesení č. 37/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit ukončení provozu ubytovacích a sociálních služeb v objektu CSS, Lounská 2335, Varnsdorf k 01.06.2014.
6. Finanční záležitosti

6.01 Závěrečný účet města za rok 2013 a schválení účetní závěrky 2013
Usnesení č. 38/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2013 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 38/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2013.

a dále
Usnesení č. 38/2014/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 38/2014/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 2 mil. Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

6.02 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014 
Usnesení č. 39/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 40/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

 

MARTIN LOUKA                                                          KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                           místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: