Usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 6. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

,které se konalo dne 27. 05. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

USNESENÍ

z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 27. 05. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Návrh na opravu usnesení
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2009 
3.03 Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf s.r.o. v roce 2009 
3.04 Zahraniční služební cesta
3.05 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
3.06 Změna zřizovací listiny Centra dětí a mládeže Varnsdorf
3.07 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 13. 05. 2010 
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5047/1 a p.p.č. 5051/1 vše v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 7709 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej části p.p.č. 5479/1 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej části p.p.č. 7849/7 v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 1519/133 a p.p.č. 1519/148 vše v k.ú. Varnsdorf
5.06 Prodej bytové jednotky č. 2761/01, ul. Kovářská
5.07 Prodej bytové jednotky č. 2761/08, ul. Kovářská
5.08 Prodej bytové jednotky č. 2761/24, ul. Kovářská
5.09 Prodej bytové jednotky č. 2761/34, ul. Kovářská
5.10 Prodej bytové jednotky č. 2761/47, ul. Kovářská
5.11 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
5.12 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.13 Schválení spolufinancování projektu Demolice vrátnice v areálu bývalých kasáren ve Varnsdorfu
5.14 Schválení spolufinancování projektů v oblasti vodního hospodářství
5.15 Schválení spolufinancování projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“
5.16 Návrh na změnu usnesení – prodej č.p. 124 
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2010 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé

3.01 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 85/2010/1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 28/2010 ze dne 18. 02. 2010. 

a dále

Usnesení č. 85/2010/2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města Ing. J. Poláčka podpisem Dohody o spolupráci mezi městem Varnsdorf, městem Seifhennersdorf a obcí Großschönau.

3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2009 
Usnesení č. 86/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2009. 

3.03 Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf s.r.o. v roce 2009 
Usnesení č. 87/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf s. r. o. v roce 2009. 

3.04 Zahraniční služební cesta
Usnesení č. 88/2010/1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zahraniční služební cestu starosty města Ing. Josefa Poláčka ve dnech 06. 06. 2010 – 10. 06. 2010 do Dánska na „Zahraniční odbornou exkurzi“.

a dále

Usnesení č. 88/2010/2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s uhrazením cestovních náhrad dle vnitřního předpisu na zahraniční služební cestu starosty města Ing. Josefa Poláčka do Dánska.

3.05 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) ( výsledky hlasování)

3.06 Změna zřizovací listiny Centra dětí a mládeže Varnsdorf
Usnesení č. 89/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Změnu č. 1 zřizovací listiny čj. 200/2003 ze dne 06. 11. 2003 dle předloženého návrhu.

3.07 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 90/2010 /1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadatelům 1) – 8) dle předloženého návrhu v hodnotícím protokolu.

a dále

Usnesení č. 90/2010 /2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli č. 9 – FAŠV o.s. v plné výši.

a dále

Usnesení č. 90/2010 /3 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli č. 10 – SK Slovan Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 90/2010/4 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli č. 11 – TJ Slovan Varnsdorf – oddíl tenisu.


4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 13. 05. 2010
Usnesení č. 91/2010/1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě doporučení FV, aby ZM bylo prostřednictvím vedoucího OSMI pravidelně informováno o průběhu rekonstrukce a postupu prací na akci „BAZÉN“ zejména z pohledu čerpání finančních prostředků s cílem nepřipustit vícenáklady a prověřit možnosti snížení nákladů.

a dále

Usnesení č. 91/2010/2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo sledovat i nadále hospodaření města. V případě nepříznivého vývoje v 1. pololetí 2010, OSMI stanoví seznam akcí, které buď nebudou zahajovány nebo se omezí na základě schválení ZM.


5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5047/1 a p.p.č. 5051/1 vše v k.ú. Varnsdorf
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání) ( výsledky hlasování)


5.02 Návrh na prodej p.p.č. 7709 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 92/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7709 – orná půda o výměře 1704 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům F. a M. H. za cenu 170.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej části p.p.č. 5479/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 93/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 5479/1 – zahrada o výměře 651 m2, dle GP č. 4291-152/2009 část označena jako p.p.č. 5479/4 v k.ú. Varnsdorf, manželům M. a H. S. za cenu 52.080,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej části p.p.č. 7849/7 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 94/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 7849/7 – zahrada o výměře 190 m2, dle GP č. 4175-48/2009 část označena jako p.p.č. 7849/9 v k.ú. Varnsdorf, manželům J. a E. P. za cenu 15.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 1519/133 a p.p.č. 1519/148 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 95/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1519/133 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m2 a p.p.č. 1519/148 – zahrada o výměře 532 m2 vše v k.ú. Varnsdorf, panu G. H. za cenu 54.410,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Prodej bytové jednotky č. 2761/01, ul. Kovářská
Usnesení č. 96/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/01 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a I. B. za cenu 250.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Prodej bytové jednotky č. 2761/08, ul. Kovářská
Usnesení č. 97/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/08 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu P. S. za cenu 140.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Prodej bytové jednotky č. 2761/24, ul. Kovářská
Usnesení č. 98/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/24 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf panu R. A. P. za cenu 125.500,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 


5.09 Prodej bytové jednotky č. 2761/34, ul. Kovářská
Usnesení č. 99/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/34 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf panu Ing. K. B. za cenu 130.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Prodej bytové jednotky č. 2761/47, ul. Kovářská
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) ( výsledky hlasování)

5.11 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 100/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky č. 2761/9 v k.ú. Varnsdorf do 22. 07. 2010. 

5.12 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 101/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:
p.p.č. 6208 – zahrada o výměře 2.585 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 6212/2 – zahrada o výměře 816 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 6212/5 – zahrada o výměře 79 m2 v k.ú. Varnsdorf.

5.13 Schválení spolufinancování projektu Demolice vrátnice v areálu bývalých kasáren ve Varnsdorfu
Usnesení č. 102/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Demolice vrátnice v areálu bývalých kasáren ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 25 % z celkových výdajů, tj.  ve výši 103.000,- Kč.

5.14 Schválení spolufinancování projektů v oblasti vodního hospodářství
Usnesení č. 103/2010 /1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Oprava vodní záchytné nádrže Valcha“ - se spolufinancováním města ve výši 20 % z celkových výdajů, tj.  ve výši 1.078.000,- Kč.

a dále

Usnesení č. 103/2010 /2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Oprava vodní záchytné nádrže Kočka“ - se spolufinancováním města ve výši 20 % z celkových výdajů, tj.  ve výši 1.081.000,- Kč.

a dále

Usnesení č. 103/2010 /3 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Oprava vodní záchytné nádrže a přívodního koryta (U Billy)“ - se spolufinancováním města ve výši 20 % z celkových výdajů, tj. ve výši 1.480.000,- Kč.

5.15 Schválení spolufinancování projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“
Usnesení č. 104/2010/1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyčlenění prostředků na zajištění financování části projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ příslušející městu Varnsdorf, tj. na spolufinancování města ve výši 10%, tj. 75.348,- Kč (3.276,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu ve výši 753.480,- Kč (32.760,- EUR).

a dále

Usnesení č. 104/2010/2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyčlenění prostředků na zajištění financování části projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ příslušející Městské knihovně Varnsdorf, tj. na spolufinancování Městské knihovny Varnsdorf ve výši 10%, tj. 296.381,- Kč (12.886,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu ve výši 2.963.810,- Kč (128.861,- EUR).

a dále

Usnesení č. 104/2010/3 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

5.16 Návrh na změnu usnesení – prodej č. p. 124 
Usnesení č. 105/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 201/2009  ze dne 26. 11. 2009 a to tak, že
kupující se zavazuje provést do 25 měsíců od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.


6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2010 
Usnesení č. 106/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2010 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 107/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 


ING. JOSEF POLÁČEK                  MGR. PETR ŠMÍD   
STAROSTA MĚSTA                     MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

 

Předseda návrhové komise: