Usnesení z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 4. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

,které se konalo dne 22. 04. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

USNESENÍ
z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22. 04. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o městské policii
3.02 Poskytnutí dotace z IOP
3.03 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2009 
3.04 Prodloužení termínu vyúčtování smlouvy Centrum Panorama
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 7500 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej části p.p.č. 5843/2 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej části p.p.č. 786 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
5.05 Návrh na prodej bytových jednotek v domě č.p. 2761, na st.p.č. 6204/7, ul. Kovářská
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 7999/1, p.p.č. 8003/13, p.p.č. 8003/14, p.p.č. 8003/19 a p.p.č. 8003/20 vše v k.ú. Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2009 
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2010
6.03 Žádost Gymnázia Varnsdorf o příspěvek
6.04 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
6.05 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 
6.06 Žádost o posečkání s návrhem na výkon rozhodnutí
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o městské policii
Usnesení č. 69/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o městské policii.
3.02 Poskytnutí dotace z IOP
Usnesení č. 70/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit projekt „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Varnsdorf“ předkládaný do Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě (výzva č. 06 na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích), včetně návrhu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zajistit spolufinancování města ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu.
3.03 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2009 
Usnesení č. 71/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2009. 
3.04 Prodloužení termínu vyúčtování smlouvy Centrum Panorama
Usnesení č. 72/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín vyúčtování přípěvku na provoz kina Panorama za rok 2009 do 30. 4. 2010. 
4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 7500 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 73/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7500 – trvalý travní porost o výměře 1227 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu M. Č. za cenu 245.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
5.02 Návrh na prodej části p.p.č. 5843/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 74/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 5843/2 – zahrada o výměře 856 m2, dle GP č. 4328-215/2009 část označena jako p.p.č. 5843/4 v k.ú. Varnsdorf manželům K. a J. P. za cenu 68.480,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
5.03 Návrh na prodej části p.p.č. 786 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 75/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 786 – trvalý travní porost o výměře 1027 m2, dle GP č. 4400-49/2010 část označena jako p.p.č. 786/4 v k.ú. Varnsdorf paní M. A. za cenu 82.160,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
5.04 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 76/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 5510/2 v k.ú. Varnsdorf do 18. 05. 2010. 
5.05 Návrh na prodej bytových jednotek v domě č.p. 2761, na st.p.č. 6204/7, ul. Kovářská
Usnesení č. 77/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/2 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. Ch. za cenu 78.658,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/3 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. G. za cenu 81.563,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/4 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf, panu J. D. za cenu 78.319,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/6 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. M. za cenu 99.437,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/9 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní A. B. za cenu 69.752,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/10 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf manželům P. a A. B. za cenu 51.461,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/14 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. M. za cenu 111.212,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/15 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní Z. Š. za cenu 82.070,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/9 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/16 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. H. za cenu 95.674,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/10 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/18 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní V. J. za cenu 103.942,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/11 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/19 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní I. B. za cenu 105.384,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/12 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/20 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní E. R. za cenu 49.226,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/13 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/23 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu Z. K. za cenu 62.180,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/14 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/25 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. E. za cenu 62.180,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/15 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/26 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. P. za cenu 52.548,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/16 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/27 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. B. za cenu 97.821,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/17 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/28 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. M. za cenu 76.263,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/18 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/29 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. V. za cenu 76.263,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/19 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/30 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7, vše v k.ú. Varnsdorf paní D. I. za cenu 108.593,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/20 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/31 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní P. P. za cenu 77.546,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/21 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/32 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf manželům B. a P. K. za cenu 80.530,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/22 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/35 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. K. za cenu 52.344,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/23 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/37 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní A. J. za cenu 66.766,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/24 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/38 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu P. H. za cenu 49.226,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/25 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/39 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. V. za cenu 49.583,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/26 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/40 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf, paní M. H. za cenu 92.188,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/27 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/41 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. S. za cenu 76.263,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/28 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/42 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní H. H. za cenu 76.534,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/29 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/43 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. B. za cenu 76.263,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/30 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/45 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu R. G. za cenu 76.263,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/31 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/46 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu V. U. za cenu 51.207,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/32 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/48 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. Š. za cenu 62.180,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/33 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/49 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf paní A. Ch. za cenu 64.746,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/34 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/50 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu P. O. za cenu 49.226,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 77/2010/35 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/51 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf panu V. M. za cenu 60.703,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
5. 06 Návrh na prodej p.p.č. 7999/1, p.p.č. 8003/13, p.p.č. 8003/14, p.p.č. 8003/19 a p.p.č. 8003/20 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7999/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 949 m2, p.p.č. 8003/13 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 9330 m2, p.p.č. 8003/14 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4490 m2, p.p.č. 8003/19 – orná půda o výměře 4484 m2, p.p.č. 8003/20 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 382 m2 vše v k.ú. Varnsdorf, panu V. M. za cenu 3.927.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu splnění veškerých podmínek smlouvy o výstavbě FTE na pozemcích bývalé cihelny ze dne 23. 11. 2009. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2009 
Usnesení č. 79/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2009 bez výhrad.
a dále
Usnesení č. 79/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést ztrátu z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2009 ve výši 66.549,90 Kč do fondu hospodářské činnosti.
a dále
Usnesení č. 79/2009/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu města Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 3. 2010 
Usnesení č. 80/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 03. 2010“ dle předloženého návrhu.
6.03 Žádost Gymnázia Varnsdorf o příspěvek
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)
6.04 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 81/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 450.000,- Kč na příspěvky v rámci Grantového programu a ve výši 133.495,98 Kč na Prevenci kriminality.
6.05 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 
Usnesení č. 82/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 dle předloženého návrhu.
6.06 Žádost o posečkání s návrhem na výkon rozhodnutí
Usnesení č. 83/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo posečkat s podáním návrhu na výkon rozhodnutí do 30. 09. 2010 za podmínky, že budou nadále prováděny částečné úhrady dluhu, popřípadě může být doplacen celý dluh najednou.
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 84/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK MGR. PETR ŠMÍD
STAROSTA MĚSTA MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Předseda návrhové komise: Mgr. Josef Zbihlej