Usnesení z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 3. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 27.03.2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13 vše v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 1519/64 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 384 a části p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej rodinného domu č. p. 1125 ve Varnsdorfu
3.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3311/12 v k. ú. Varnsdorf
3.07 Odůvodnění veřejné zakázky „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2013 
5.02 Volba přísedících u soudu
5.03 Zařazení území Města Varnsdorf do území působnosti MAS Šluknovsko
5.04 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
5.05 Žádost o spoluúčast města Varnsdorf při konání akce k významnému výročí 140 let odborného školství ve Varnsdorfu
6. Finanční záležitosti
6.01 Prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Městskému divadlu Varnsdorf, příspěvkové organizaci
6.02 Žádost o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci
6.03 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014 
6.04 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 18/2014/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 382/9 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 23 m2 k. ú. Varnsdorf za cenu 4.600,- Kč paní A. N. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.


a dále

Usnesení č. 18/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 382/10 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 21 m2 k. ú. Varnsdorf za cenu 4.200,- Kč panu Š. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.


a dále

Usnesení č. 18/2014/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 382/11 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 21 m2 k. ú. Varnsdorf za cenu 4.200,- Kč manželům J. a J. S. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 18/2014/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 382/12 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 22 m2 k. ú. Varnsdorf za cenu 4.400,- Kč paní Z. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.


a dále

Usnesení č. 18/2014/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 382/13 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 24 m2 k. ú. Varnsdorf za cenu 4.800,- Kč paní M. M. splatné v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 1519/64 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 19/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/64 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 26 m2 k. ú. Varnsdorf za cenu 5.200,- Kč manželům Z. a I. B. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 20/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést části p. p. č. 5688/1 ostatní plochu o celkové výměře 121 m2 (dle GP č. 4757-233/2012 část označena jako p. p. č. 5688/128, dle GP č. 4969-1/2014 části označeny jako p. p. č. 5688/129, p. p. č. 5688/130, p. p. č. 5688/131 a p. p. č. 5688/132) v k. ú. Varnsdorf za cenu 24.200,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy panu K. B. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 384 a části p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 382/1 zahradu o výměře 458 m2 a část p. p. č. 384 zahradu o výměře 122 m2 (dle GP č. 4991-14/2014 části označeny jako díl „b“ p. p. č. 382/1 a díl „a“ p. p. č. 384) vše v k. ú. Varnsdorf společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, IČ 49099451 za cenu 174.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej rodinného domu č. p. 1125 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 22/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu s č. p. 1125 rodinný dům a st. p. č. 4116 o výměře 748 m2 zastavěnou plochu a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 1125, vše v k. ú. Varnsdorf panu R. M. za cenu 259.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Kupující se zavazuje provést do 5 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- opravu střechy a opravu fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města Varnsdorf bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch Města Varnsdorf ve výši 100.000,- Kč.

3.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3311/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 23/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3311/12 - trvalý travní porost o výměře 84 m2 (dle GP č. 4752-231/2012 část označena jako p. p. č. 3311/12) v k. ú. Varnsdorf panu Z. H. za cenu 8.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.07 Odůvodnění veřejné zakázky „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“
Usnesení č. 24/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.

 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 


5. Různé

5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2013 
Usnesení č. 25/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2013.

5.02 Volba přísedících u soudu
Usnesení č. 26/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pro funkční období 2014-2018 přísedící Okresního soudu v Děčíně dle předloženého návrhu.

5.03 Zařazení území Města Varnsdorf do území působnosti MAS Šluknovsko
Usnesení č. 27/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zařazení území města Varnsdorf do území působnosti MAS Šluknovsko na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje nevznikají městu Varnsdorf finanční závazky vůči MAS Šluknovsko.

5.04 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 28/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvky pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf dle předloženého návrhu.

5.05 Žádost o spoluúčast města Varnsdorf při konání akce k významnému výročí 140 let odborného školství ve Varnsdorfu
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování) a (výsledky hlasování)6. Finanční záležitosti

6.01 Prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Městskému divadlu Varnsdorf, příspěvkové organizaci
Usnesení č. 29/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodloužení termínu vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci Městskému divadlu Varnsdorf, příspěvkové organizaci do 31.07.2014.

6.02 Žádost o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci
Usnesení č. 30/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodloužení termínu vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci do 30.06.2014.

6.03 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014 
Usnesení č. 31/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014 dle předloženého návrhu.

6.04 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 32/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 33/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                   KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                    místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: