Usnesení z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 11. 2005 - Ing. Lukáš Vébr

které se konalo dne 24. 11. 2005 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice
___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města projednalo:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Návrh ve věci smlouvy o poskytování dotace na teplo s SOŠ, SOU, OU a PrŠ
b) Dluh na nájemném městských bytů – řešení vedoucí k radikálnímu snížení dluhu
c) Návrh OZV o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Varnsdorf
d) Zprávu ve věci Městské policie Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
a) Žádost paní P. Kňourkové o splátkový kalendář
b) Schválení použití části výtěžku z provozování VHP
c) Schválení příspěvku pro Biskupské gymnázium Varnsdorf
d) Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2005
e) Finanční spoluúčast na projektu „Podpora terénní sociální práce 2006“
7. Zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 46/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. Odložit řešení ve věci smlouvy o poskytování dotace na teplo SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Bratislavská č.p. 2166 na lednové zasedání ZM s tím, starosta města bude informovat o průběhu probíhajících jednání v této věci na ZM v prosinci.

2. Převést p.p.č. 1668 – zahradu o výměře 1.037 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Romanu a Ladislavě Vargovým za cenu 155.550,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

3. Převést p.p.č. 6411 – zastavěnou plochu o výměře 302 m2 a p.p.č. 6412 – zahradu o výměře 515 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Boženě Reichelové za cenu 65.360,- Kč splatnou v  den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

4. Směnit díl „a“ z p.p.č. 4369/1 – trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k.ú. Varnsdorf, který je ve vlastnictví města Varnsdorf, za díl „c“ z p.p.č. 4369/94 – trvalý travní porost o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf, který je ve vlastnictví manželů Milana a Evy Janoškových. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí obě strany jednou polovinou.

5. Převést p.p.č. 190 – ostatní plochu o výměře 139 m2 v k.ú. Studánka manželům Pavlu a Haně Vašátovým za cenu 9.340,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

6. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1956/19 – trvalý travní porost o výměře 1.264 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Jaroslavem Kartýskem s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

7. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 149 – trvalý travní porost o výměře 1.297 m2 v k.ú. Studánka s manžely Anatolijem a Anželou Iljukovými s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na  podporu výstavby bytů.

8. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění a strpění vodovodní přípojky po části p.p.č. 213 a p.p.č. 215, vše v k.ú. Studánka, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi vlastníkem p.p.č. 213 a p.p.č. 215 (povinný) a vlastníkem p.p.č. 202 a p.p.č. 203, vše v k.ú. Studánka (oprávněný) (dle geometrického plánu č. 374-261/2005) za jednorázovou úhradu 1.000,-Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí pan František Pelta.

9. Opravit usnesení č. 34/2005/9 ze dne 22. 9. 2005 a to tak, že jako kupující bude uvedena pouze paní Eva Makajová.

10. Převést bytovou jednotku č. 2801/03 v budově se vchody č.p. 2801, 2802, 2803 a 2804 a to ve vchodě 2801 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2919/3, st.p.č. 2919/4, st.p.č. 2919/5, st.p.č. 2919/6, vše v k.ú. Varnsdorf paní Janě Žďárské za cenu 72.893,00 Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

11. Převést bytovou jednotku č. 2806/12 v budově se vchody č.p. 2805, 2806, 2807 a 2808, a to ve vchodě 2806, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2919/7, st.p.č. 2919/8, st.p.č. 2919/9 a st.p.č. 2919/10, vše v k.ú. Varnsdorf panu Michaelu Hesse za cenu 155.000,00 Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

12. Převést bytovou jednotku č. 2529/03 v budově se vchody č.p. 2529 a 2530, a to ve vchodě 2529, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 3113/11 a 3113/12, vše v k.ú. Varnsdorf panu Oldřichu Zíkovi za cenu 150.000,00 Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

13. Poskytnout finanční příspěvek Biskupskému gymnáziu Varnsdorf v celkové výši 150.000,- Kč, z toho účelově 108.714,52 Kč na sociální fond školy (školní pomůcky pro sociální slabé studenty) a mimoškolní aktivity (projekty) studentů.

Usnesení č. 47/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí:
1. Zprávu z auditu ve věci dluhu na nájemném a službách a postupu při jeho vymáhání u bytů v majetku města.

2. Zprávu místostarosty města a ředitele Městské policie Varnsdorf o plnění opatření, které byly navrženy kontrolním výborem, ve věci Městské policie Varnsdorf.

3. Zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

Usnesení č. 48/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit:
1. Tajemníkovi MěÚ zpracovat metodický postup při vymáhání pohledávek jako komplexní materiál pro odbory MěÚ, bytovou správu a.s. Regia a právníka města (včetně termínů a odpovědnosti za jednotlivé úkony). Termín: do  březnového zasedání ZM.

2. Tajemníkovi MěÚ zajistit pololetní projednávání „Rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v  městských bytech“ (dle výchozích údajů ze zprávy z auditu) na zasedání ZM.Usnesení č. 49/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 14/2005 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Varnsdorf.Usnesení č. 50/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit:
1. Usnesení č. 48/2004/6 ze dne 16. 12. 2004.

Usnesení č. 51/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:
1. Splátkový kalendář paní Pavle Kňourkové na dlužné nájemné pod ztrátou výhody splátek ve výši 1.600,- Kč měsíčně.

2. Použití příjmů z výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů ve výši 108.714,52 Kč na příspěvek pro Biskupské gymnázium Varnsdorf na sociální fond školy (školní pomůcky pro sociální slabé studenty) a mimoškolní aktivity (projekty) studentů.

3. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2005 dle předloženého návrhu.

4. Finanční spoluúčast města na projektu „Podpora terénní sociální práce 2006“ ve výši 98.520,- Kč, a to dle zpracovaného projektu.

Ing. Josef Poláček Mgr. Zdeňka Vajsová
starosta města místostarostka