Usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 10. 2005 - Ing. Lukáš Vébr

které se konalo dne 20. 10. 2005 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města projednalo:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Návrh ve věci smlouvy o poskytování dotace na teplo SOŠ, SOU , OU a PrŠ
b) OZV o užívání plakátovacích ploch v majetku města Varnsdorf
c) OZV o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných podniků
d) OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného
e) OZV o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Varnsdorf
f) OZV Požární řád
g) Dluh na nájemném městských bytů – řešení vedoucí k radikálnímu snížení dluhu
h) Volbu předsedy KV
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
a) Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2005
b) Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 9. 2005
7. Zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 40/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. Odložit řešení ve věci smlouvy o poskytování dotace na teplo SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Bratislavská č.p. 2166 na listopadové zasedání ZM.

2. Převést p.p.č. 1529/2 – zahradu o výměře 577 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Leoši Moravcovi za cenu 46.160,- Kč splatnou v  den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

3. Převést díl „a“ z p.p.č. 5075/2 – zahradu o výměře 122 m2 (dle GP č. 3593-166/2005) v k.ú. Varnsdorf panu Petru Pelikánovi za cenu 9.760,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s  převodem nemovitosti hradí kupující.

4. Převést díl „d“ z p.p.č. 6459/1 – ostatní plochu o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf paní MUDr. Evě Huškové za cenu 150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

5. Převést p.p.č. 5085/2 – zastavěnou plochu o výměře 144 m2 a p.p.č. 5085/1 – trvalý travní porost o výměře 825 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3494-155/2005) manželům Milanu a Marii Slabým za cenu 48.866,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

6. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 3671/2 – trvalý travní porost o výměře 1.595 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Pavlem Pokorným s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

7. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 3670 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 177 m2 a p.p.č. 3671/1 – trvalý travní porost o výměře 1.601 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Romanem Macigou a slečnou Žanetou Marenecovou s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

8. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění a strpění stavby elektrizační soustavy po části pozemku p.p.č. 4877 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou energetikou a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.500,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Severočeská energetika a.s., zastoupená Ing. Milošem Nedbalem za následujících podmínek:
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

9. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění a strpění stavby elektrizační soustavy po části pozemku p.p.č. 4548 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou energetikou a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Severočeská energetika a.s., zastoupená Ing. Milošem Nedbalem za následujících podmínek: - smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od 
vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.
10. Převést dům č.p. 1562 se st.p.č. 5804 o výměře 359 m2 a s p.p.č. 5805/1 o výměře 3.088 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu Stanislavu Horákovi za cenu 1.000.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do  2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města
bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve
prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

11. Opravit usnesení č. 34/2005/30 ze dne 22. 9.  2005 a to tak, že cena za prodej bude 107.048,- Kč splatná do 2 měsíců od rozhodnutí ZM, s tím, že se promíjí dluh ve výši 30.078,- Kč.

12. Nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:
p.p.č. 5282 - zahrada o výměře 537 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 5882 - zahrada o výměře 2.329 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 372  - zahrada o výměře 238 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 382/1- zahrada o výměře 1.611 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 373  - zahrada o výměře 262 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 374/1- zahrada o výměře 998 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 375/1- zahrada o výměře 1.061 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 375/2 - zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 1016 – trvalý travní porost o výměře 245.511 m2 v k.ú. Studánka.

13. Převést p.p.č. 3287/40 – ostatní plochy o výměře 4.980 m2 v k.ú. Varnsdorf společnosti LIDL Česká republika v.o.s. za cenu 6.380.000,- Kč za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena s odkládací podmínkou získání územního rozhodnutí na 
prodejnu potravin,
- kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran, účinnosti nabývá dnem získání právoplatného územního rozhodnutí na prodejnu potravin,
- kupní cena bude splatná po vložení smlouvy do katastru nemovitostí a jištěna bude bankovním akreditivem,
- náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

14. Předat do správy příspěvkovým organizacím
- Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 14.763,20 Kč,
- Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 35.652,40 Kč,
- Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 2.737,- Kč,
- Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 technické zhodnocení budovy v celkové hodnotě 838.049,20 Kč.

15. Souhlasit s převedením movitého majetku digitálního fotoaparátu Olympus – C 5050, DDHM inv. č. 1780 v hodnotě 29.990,- Kč z majetku příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf do majetku města.

16. Předat bezplatně do správy příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf osobní automobil Škoda Felicia DCK 01 - 55.

17. Opravit usnesení č. 34/2005/4 ze dne 22. 9. 2005  a to tak, že se z prodeje vypouští p.p.č. 3026/2 – ostatní plocha o  výměře 117 m2 a kupní cena se tím upravuje na 512.400,- Kč.

Usnesení č. 41/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005, o užívání plakátovacích ploch v majetku města
Varnsdorf.

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2005, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných podniků.
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku ze vstupného.

4. Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2005, o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně
životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Varnsdorf.

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2005 Požární řád města Varnsdorf.

Usnesení č. 42/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí:
1. Informaci starosty města ve věci „Dluhu na nájemném městských bytů – řešení vedoucí k radikálnímu snížení dluhu“ s tím, že záležitost bude opětovně zařazena a projednána na listopadovém zasedání ZM.

2. Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 9. 2005.

3. Zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

Usnesení č. 43/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:
1. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2005 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 44/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat:
1. Pana Vladislava László z funkce předsedy kontrolního výboru ZM na vlastní žádost.

Usnesení č. 45/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit:
1. Pana Ladislava Houžvičku do funkce předsedy kontrolního výboru ZM s platností do 
konce volebního období 2002 – 2006. 

Ing. Josef Poláček  Mgr. Zdeňka Vajsová

starosta                    místostarostka