Usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

21. 2. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 20.02.2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
1.01 Stanovisko a návrh usnesení k jednacímu bodu – záměr firmy EKO servis Varnsdorf a. s.
2. Různé
2.01 Petice za zákaz zřízení překladiště a skladování komunálního odpadu na ul. M. Alše ve Varnsdorfu
3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
4. Převody majetku města
4.01 Návrh na prodej p. p. č. 4369/143 a p. p. č. 4369/144 vše v k. ú. Varnsdorf
4.02 Návrh na prodej p. p. č. 4787 v k. ú. Varnsdorf
4.03 Návrh na prodej p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf
4.04 Prodej rodinného domu č. p. 64 ve Varnsdorfu
4.05 Úpravy prostranství autobusového nádraží
5. Zprávy výborů ZM
6. Finanční záležitosti

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

1.01 Stanovisko a návrh usnesení k jednacímu bodu – záměr firmy EKO servis Varnsdorf a. s.
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Různé

2.01 Petice za zákaz zřízení překladiště a skladování komunálního odpadu na ul. M. Alše ve Varnsdorfu
Usnesení č. 12/2014/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo podpořit aktivitu vyjádřenou peticí občanů za zákaz zřízení překladiště a skladování komunálního odpadu na ul. M. Alše ve Varnsdorfu.


a dále

Usnesení č. 12/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města jednáním s kompetentními orgány společnosti EKO servis a. s. o výběru jiné vhodné lokality.

 

3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Převody majetku města

4.01 Návrh na prodej p. p. č. 4369/143 a p. p. č. 4369/144 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 13/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4369/143 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 1 m2 a p. p. č. 4369/144 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 1m2 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 400,- Kč paní M. H. splatné v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

4.02 Návrh na prodej p. p. č. 4787 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

4.03 Návrh na prodej p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6953 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 525 m2 a p. p. č. 6954 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 214 m2 vše v k. ú. Varnsdorf manželům O. a Š. D. za cenu 73.900,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

4.04 Prodej rodinného domu č. p. 64 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 15/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést budovu s č. p. 64 rodinný dům, p. p. č. 432 o výměře 387 m2 zastavěnou plochu a nádvoří a p. p. č. 433/2 o výměře 588 m2 ostatní plochu-jinou plochu vše v k. ú. Varnsdorf panu P. J. za cenu 750.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje provést do 3 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava fasády domu v celém rozsahu obvodového pláště včetně klempířských prvků.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města Varnsdorf bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 100.000,- Kč.


4.05 Úpravy prostranství autobusového nádraží
Usnesení č. 16/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci „Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ v souladu s předloženou studií Ing. arch. F. Jeřábka a Ing. arch. V. Kauta.

 

5. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)6. Finanční záležitosti
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 17/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

 

MARTIN LOUKA                                                                  KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                   místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: