Usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

30. 3. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

 

,které se konalo dne 25. 03. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

Usnesení

z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25. 03. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Volba přísedících Okresního soudu v Děčíně
3.02 Schválení Strategického plánu lokality Šluknovsko 2010 
3.03 Návrh zástupce města do dozorčí rady Regia a.s.
3.04 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 1660 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej částí p.p.č. 1173 a p.p.č. 4986 vše v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej části p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej stavby bez č.p. na st.p.č. 1531/22 a st.p.č. 1531/22 vše v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4306/35 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej části p.p.č. 3361 v k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej části p.p.č. 1686 v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
5.09 Prodej objektů ve Varnsdorfu – ul. Národní
5.10 Návrh na zrušení usnesení
5.11 Návrh na zrušení usnesení
5.12 Návrh na zrušení usnesení
5.13 Návrh na zrušení usnesení
5.14 Návrh na zrušení usnesení
5.15 Souhlas se zajištěním financování projektu Kanalizace a vodovod Varnsdorf
5.16 Převod autoparku
5.17 Pojmenování komunikací pro účely zařazení do registru
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Volba přísedících Okresního soudu v Děčíně
Usnesení č. 47/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pro funkční období 2010 – 2014 přísedící Okresního soudu v Děčíně dle předloženého návrhu.

3.02 Schválení Strategického plánu lokality Šluknovsko 2010 
Usnesení č. 48/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Strategický plán lokality Šluknovsko 2010. 

3.03 Návrh zástupce města do dozorčí rady Regia a.s.
Usnesení č. 49/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady REGIA a.s. pana Ing. Lubomíra Samuhela.

3.04 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 50/2010/1 (výsledky hlasování)Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 146/2009 ze dne 24. 09. 2009. 
a dále
Usnesení č. 50/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf dle předloženého návrhu Odboru školství, kultury a tělovýchovy.


4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 1660 v k.ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.02 Návrh na prodej částí p.p.č. 1173 a p.p.č. 4986 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 51/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 1173 – zahrada o výměře 63 m2, dle GP č. 4306-434/2009 část označena jako p.p.č. 1173/2 a část p.p.č. 4986 – ostatní plocha o výměře 8 m2, dle GP č. 4300-150/2009 část označena jako p.p.č. 4986/2 vše v k.ú. Varnsdorf firmě Severočeská vodárenská společnost a.s. za cenu 10.290,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej části p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 52/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4569/1 – trvalý travní porost o výměře 1414 m2, dle GP č. 3968-265/2007 část označena jako p.p.č. 4569/7 v k.ú. Varnsdorf panu F. Š. a paní J. Š. za cenu 282.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej stavby bez č.p. na st.p.č. 1531/22 a st.p.č. 1531/22 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu bez č.p. na st.p.č. 1531/22 za cenu 1,- Kč a st.p.č. 1531/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 4.501,- Kč paní B. Č. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4306/35 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4306/35 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 v k.ú. Varnsdorf, panu J. Č. za cenu 7.500,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej části p.p.č. 3361 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 55/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 3361 – zahrada o výměře 661 m2, dle GP č. 4330-217/2009 část označena jako 3361/2 v k.ú. Varnsdorf manželům P. a J. Š. za cenu 52.880,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej části p.p.č. 1686 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 56/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 1686 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 341 m2, dle GP č. 4250-110/2009 část označena jako 1686/2 v k.ú. Varnsdorf a to 1/4 panu E. G., 1/4 paní H. G., 1/6 panu M. L., 1/6 paní L. N. a 1/6 paní M. S. za cenu 27.280,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
Usnesení č. 57/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi městem Varnsdorf a panem M. Š. a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem části p.p.č. 5311/3 – zahrada o výměře 3.228 m2, dle GP č. 4392-25/2010 část označena jako 5311/7 v k.ú. Varnsdorf a pan M. Š. se stane vlastníkem p.p.č. 3204 – zahrada o výměře 1.076 m2 v k.ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí pan M. Š.

5.09 Prodej objektů ve Varnsdorfu – ul. Národní
Usnesení č. 58/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést objekty v ul. Národní s pozemkovou parcelou č. 2501 o výměře 75 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkovou parcelou č. 2503 o výměře 28 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkovou parcelou č. 2504 o výměře 32 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a s pozemkovou parcelou č. 2505 o výměře 28 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Varnsdorf panu P. N., Nezvalova 2261, Varnsdorf, PSČ 407 47, za cenu 1.230.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

5.10 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 59/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 9/2008/3 ze dne 24. 01. 2008. 

5.11 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 60/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 125/2008/1 ze dne 26. 06 2008. 

5.12 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 61/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 177/2008 ze dne 23. 10. 2008. 

5.13 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 62/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 175/2008 ze dne 23. 10. 2008. 

5.14 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 63/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 15/2010 ze dne 28. 01. 2010. 

5.15 Souhlas se zajištěním financování projektu Kanalizace a vodovod Varnsdorf
Usnesení č. 64/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ - se spolufinancováním města ve výši 35 % z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města max. do výše 27.770.414,- Kč.

5.16 Převod autoparku
Usnesení č. 65/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem Varnsdorf a kupujícím J. Š. na prodej st.p.č. 294/3, st.p.č.294/6, st.p.č. 294/8, st.p.č.294/10, st.p.č.294/11, st.p.č.294/13, st.p.č. 294/15, st.p.č. 294/16, st.p.č. 294/20, st.p.č.294/21, st.p.č.294/26, st.p.č. 294/27, st.p.č. 294/28, p.p.č. 287/1, p.p.č. 287/3, p.p.č. 294/1, p.p.č.294/5, p.p.č. 294/7, p.p.č.294/9, p.p.č. 294/12, p.p.č.294/14, p.p.č. 294/17, 294/18, p.p.č. 294/19, p.p.č. 294/22, p.p.č. 294/23, p.p.č.294/24, p.p.č. 294/25, garáže na st.p.č. 294/20, objektu na st.p.č. 294/3, objektu na st.p.č. 294/6, objektu na st.p.č. 294/8, objektu na st.p.č. 294/10, objektu na st.p.č. 294/11, objektu na st.p.č. 294/13, objektu na st.p.č. 294/15, objektu na st.p.č. 294/16, objektu na st.p.č. 294/21, objektu na st.p.č. 294/26, objektu na st.p.č. 294/27 a objektu na st.p.č. 294/28 v katastrálním území a obci Varnsdorf za vzájemně ujednanou cenu 4.000.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající, ostatní poplatky spojené s touto smlouvou hradí kupující.

5.17 Pojmenování komunikací pro účely zařazení do registru
Usnesení č. 66/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o názvu komunikace Šumavská ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 66/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o názvu komunikace Pod Špičákem ve Varnsdorfu.

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010 
Usnesení č. 67/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 68/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK                                                  MGR. PETR ŠMÍD
STAROSTA MĚSTA                                                     MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Předseda návrhové komise: