Usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

22. 9. 2005 - Ing. Lukáš Vébr

které se konalo dne 22. 9. 2005 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města projednalo:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Návrh OZV o vymezení závazné části Změny č. 2 ÚPNSÚ města Varnsdorf
b) Návrh OZV o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání
c) Návrh OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a  poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
a) Členský příspěvek do Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku
b) Příspěvek na provoz kina
c) Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2005
d) Žádost paní Zdeňky Procházkové o splátkový kalendář na dlužné nájemné a příslušenství
e) Žádost paní Věry Oláhové o prominutí soudních poplatků a penále z prodlení
f) Žádost paní Evy Czornyjové o splátkový kalendář na dluh z půjčky FRB-V
g) Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30. 6. 2005
h) Žádost Nemocnice Varnsdorf o finanční výpomoc
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 34/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. Převést p.p.č. 3750/6 – orná půda o výměře 630 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Václavu Čermákovi za cenu 31.500,- Kč splatnou v  den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

2. Převést p.p.č. 5990/1 – zahradu o výměře 1.901 m2 (dle GP č. 3515-307/2004) a p.p.č. 5985/1 – ostatní plochy, komunikace o výměře 10  m2 v k.ú. Varnsdorf firmě To & Mi Vdf. spol. s r.o. Varnsdorf, zastoupené panem Ing. Petrem Ježkem za cenu 573.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

3. Převést p.p.č. 557 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 v k.ú. Studánka paní Ing. Haně Hospergerové za cenu 15.655,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

4. Převést st.p.č. 3026/1 – zastavěnou plochu o výměře 1.151 m2, p.p.č. 3026/2 – ostatní plochu o výměře 117 m2, st.p.č. 3029/1 – ostatní plochu o výměře 443 m2 a st.p.č. 3029/3 – zastavěnou plochu o výměře 114 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu Robertu Uksovi za cenu 547.500,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

5. Převést p.p.č. 4477 – trvalý travní porost o výměře 692 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Milanu a Drahomíře Vyskočilovým za cenu 55.360,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s  převodem nemovitostí hradí kupující.

6. Směnit díl „g“ z p.p.č. 170/1 – ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví města Varnsdorf, za díl „f“ z p.p.č. 170/16 – zastavěná plocha, garáž o výměře 5 m2 v k.ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví manželů Josefa a Sonji Zlámalových (dle geometrického plánu č. 3548-53/2005). Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

7. Směnit díl „h“ z p.p.č. 170/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví města Varnsdorf, za díl „e“ z p.p.č. 170/15 – zastavěná plocha, garáž o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví paní Karly Zajíčkové (dle geometrického plánu č. 3548-53/2005). Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

8. Převést díl „i“ z p.p.č. 170/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Stanislavě Vychodilové za cenu 150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

9. Převést díl „b“ z p.p.č. 170/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Jurajovi a Evě Makajovým za cenu 150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

10. Převést díl „a“ z p.p.č. 170/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Bernardu a Anně Sobotkovým za cenu 150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

11. Převést p.p.č. 6353/13 – zastavěná plocha o výměře 5 m2 a p.p.č. 6353/14 – ostatní plocha o výměře 81 m2, vše v k.ú. Varnsdorf společnosti Severočeská plynárenská a.s., Ústí nad Labem za cenu 9.255,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

12. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 88 – zastavěná plocha o výměře 864 m2, p.p.č. 89 – zahrada o výměře 218 m2, p.p.č. 87/15 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1036 m2, p.p.č. 87/10 – ostatní plochy, komunikace o výměre 1552 m2, p.p.č. 87/1 – zastavěná plocha o výměře 1.614 m2, vše v k.ú. Varnsdorf se společností AGILE s.r.o., zastoupené panem Ing. Jiřím Škorpilem za účelem výstavby obchodního centra za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- cena za prodej pozemků bude 2.642.000,- Kč splatná v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

13. Převést p.p.č. 1955/4 – zastavěnou plochu o výměře 145 m2, p.p.č. 1955/1 – ornou půdu o výměře 481 m2 a p.p.č. 1956/21 – louku o výměře 822 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Tomáši Vavřínovi za cenu 55.995,- Kč splatnou v  den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. Na zajištění termínu k dokončení výstavby RD, určeného smlouvou uzavřenou na základě vyhlášky č. 18/93, vystaví kupující ve prospěch města směnku ve výši rozdílu kupní ceny v místě obvyklé a ceny dle vyhlášky č. 18/93.

14. Převést p.p.č. 980/6 – zastavěnou plochu o výměře 220  m2 a p.p.č. 980/1 – zahradu o výměře 1.767 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3222-53/2003 a dle GP č. 3592-164/2005) do  podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu Franku Woletzovi a jednu polovinu paní Dagmar Vozárové za cenu 135.576,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 67.788,- Kč uhradí pan F. Woletz v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 67.788,- Kč uhradí paní D. Vozárová v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. Na zajištění termínu k  dokončení výstavby RD, určeného smlouvou uzavřenou na základě vyhlášky č. 18/93, vystaví kupující ve prospěch města směnku ve výši rozdílu kupní ceny v místě obvyklé a ceny dle vyhlášky č. 18/93.

15. Převést p.p.č. 3132/6 – zastavěnou plochu o výměře 89  m2 a p.p.č. 3132/5 – zahradu o výměře 597 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Mgr. Jaroslavu a Mgr. Monice Slámovým za cenu 24.761,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s  převodem nemovitosti hradí kupující.

16. Převést p.p.č. 5540/13 – zastavěnou plochu o výměře 251 m2 a 5540/1 – trvalý travní porost o výměře 1293 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3339-265/2003) manželům Ing. Jiřímu a Radce Holubářovým za cenu 64.172,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

17. Převést p.p.č. 995/1 – zahradu o výměře 2828 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3010-253/2001) paní Romaně Macové za cenu 226.240,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s  převodem nemovitosti hradí kupující.

18. Převést p.p.č. 179 – zastavěnou plochu o výměře 95  m2 a p.p.č. 178 – trvalý travní porost o výměře 1849 m2 v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu Antonínu Říhovi a jednu polovinu paní Jitce Hoškové za cenu 131.914,- Kč splatnou následovně:
- jednu čtvrtinu částky t.j. 32.978,50 Kč uhradí pan A. Říha v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu čtvrtinu částky t.j. 32.978,50 Kč uhradí pan A. Říha nejpozději do 31. 12. 2005,
- jednu čtvrtinu částky t.j. 32.978,50 Kč uhradí paní J. Hošková v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu čtvrtinu částky t.j. 32.978,50 Kč uhradí paní J. Hošková nejpozději do 31. 12. 2005.
Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
19. Převést p.p.č. 3542/1 – zahradu o výměře 493  m2 a p.p.č. 3542/2 – zastavěnou plochu o výměře 105 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Josefu Jelenčiaku za cenu 17.265,- Kč splatnou v  den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

20. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1239/1 – ovocný sad o výměře 1912 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Vratislavem a Martinou Kožnarovými s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na  podporu výstavby bytů.

21. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1239/2 – ovocný sad o výměře 1912 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Radkem a Renátou Pekárkovými s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

22. Uzavřít smlovu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 981/1 – orná půda o výměře 820 m2 a p.p.č. 985/3 – orná půda o výměře 402  m2v k.ú. Varnsdorf s panem Vlastimilem Lukešem s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

23. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1482/2 – zahrada o výměře 1082 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Ing. Františkem a Danou Pilnými za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

24. Převést p.p.č. 525/2 – ostatní plochu o výměře 771  m2 (dle GP č. 3510-302/2004) v k.ú. Varnsdorf paní Anně Malíkové za cenu 61.680,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s  převodem nemovitosti hradí kupující.

25. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 802 – zastavěné plochy o výměře 78 m2, p.p.č. 803 – trvalý travní porost o výměře 2.362 m2, p.p.č. 806 – trvalý travní porost o výměře 2.261 m2 a p.p.č. 807 – orná půda o výměře 1.546 m2 v k.ú. Studánka s firmou JMS TRADING s.r.o., Praha za účelem výstavby čerpací stanice s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení,
- kupní smlouva bude uzavřena za kupní cenu 200,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitostí.

26. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na  prodej části p.p.č. 1165/7 s firmou SČE a.s., Děčín na výstavbu trafostanice za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15-ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- kupní smlouva bude uzavřena za cenu 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti.

27. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě po části pozemku p.č. 2148/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Českým Telecomem a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 157,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Český Telecom a.s., zastoupená Ing. Vladimírem Holubem za následujících podmínek:
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy

28. Uzavřít smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést NTL plynovou přípojku po části pozemku p.č. 1885/16 k č.p. 2484 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou plynárenskou a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,-Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí pan Luboš Hrebeňák. za následujících podmínek:
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

29. Převést bytovou jednotku č. 2806/09 v budově se vchody č.p. 2805, 2806, 2807 a 2808, a to ve vchodě 2806, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2919/7, st.p.č. 2919/8, st.p.č. 2919/9 a st.p.č. 2919/10, vše v k.ú. Varnsdorf paní Libuši Šmalclové za cenu 72.893,00 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

30. Převést bytovou jednotku č. 2843/03 v budově se vchody č.p. 2843, 2844 a 2845, a to ve vchodě 2843, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6294/8, st.p.č. 6294/9 a st.p.č. 6294/10, vše v k.ú. Varnsdorf paní Erice Havelkové za cenu 135.130,- Kč splatnou do 2  měsíců od rozhodnutí ZM, s tím, že se promíjí dluh ve výši 28.082,- Kč.

31. Převést bytovou jednotku č. 2527/05 v budově se vchody č.p. 2527 a 2528, a to ve vchodě 2807, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 3113/9 a st.p.č. 3113/10, vše v k.ú. Varnsdorf paní Anně Sipkové za cenu 77.012,00 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

32. Převést bytovou jednotku č. 2801/07 v budově se vchody č.p. 2801, 2802, 2803 a 2804, a to ve vchodě 2801, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2919/3, st.p.č. 2919/4, st.p.č. 2919/5 a st.p.č. 2919/6, vše v k.ú. Varnsdorf panu Leoši Moravcovi za cenu 74.100,00 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

33. Převést bytovou jednotku č. 2845/11 v budově se vchody č.p. 2843, 2844 a 2845, a to ve vchodě 2845, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6294/8, st.p.č. 6294/9 a st.p.č. 6294/10, vše v k.ú. Varnsdorf panu Leoši Moravcovi za cenu 80.100,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

34. Vymezit v souladu s ustanovením § 29 odst. 2  zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, závaznou část Změny č. 2 ÚPNSÚ města Varnsdorf.

35. Pořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na části p.p.č. 3287/40 – ostatní plochy o výměře 4980 m2 ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „občanská vybavenost“. Náklady na  pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

36. Pořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na p.p.č. 4961 – zahrada o výměře 1092 m2 ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

37. Pořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na p.p.č. 2849/4 – ostatní plochy o výměře 2859 m2, na p.p.č. 2849/7 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 435 m2, na p.p.č. 2836/2 – ostatní plochy o výměře 129 m2, na p.p.č. 2849/15 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 121 m2, na části p.p.č. 2849/10 – ostatní plochy o výměře 1610 m2, na části p.p.č. 2849/14 – ostatní plochy o výměře 384 m2 a na části p.p.č. 2849/6 – ostatní plochy o výměře 464 m2 ze současného funkčního využití – „technická vybavenost“ na navrhované funkční využití – „občanská vybavenost, služby“.

38. Pořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na p.p.č. 831/1 – trvalý travní porost o výměře 1213 m2, p.p.č. 830 – trvalý travní porost o výměře 595 m2, p.p.č. 832 – ostatní plochy o výměře 565 m2 a p.p.č. 831/2 – trvalý travní porost o výměře 410 m2, vše v k.ú. Studánkaze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na  navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

39. Nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky: p.č. 6997/1 – trvalý travní porost o výměře 72.312 m2 v k.ú. Varnsdorf, p.č. 94 – zahrada o výměře 833 m2 v k.ú. Varnsdorf.

40. Darovat č.p. 747 se st.p.č. 5450  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 620 m2, p.p.č. 5447  zahrada o výměře 1609 m2, p.p.č. 5448  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2, p.p.č. 5449  zahrada o výměře 503 m2, p.p.č. 5451  ostatní plochy o výměře 699 m2, p.p.č. 5452  zahrada o výměře 488 m2, p.p.č. 5453  ostatní plochy o výměře 483 m2, p.p.č. 5454  zahrada o výměře 758 m2 a p.p.č. 5455  ostatní plochy o výměře 163 m2Ústeckému kraji. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí obdarovaný.

41. Převést p.p.č. 5839/5 – ostatní plochy o výměře 778 m2, st.p.č. 5839/7 – zastavěná plocha o výměře 153 m2 a st.p.č. 5839/10 – zastavěná plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Ladislavu a Petře Trnkovým za cenu 89.390,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.Usnesení č. 35/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat:
1. Na základě ustanovení § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 6/2005 o vymezení závazné části Změny č. 2  ÚPNSÚ Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 7/2005 „O symbolech města Varnsdorf a jejich užívání“ dle předloženého návrhu.

3. Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 8/2005 „K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 36/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí:
1. Dle ustanovení § 23 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, zprávu o  projednání územně plánovací dokumentace návrhu Změny č. 2 ÚPNSÚ města Varnsdorf.

2. Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30. 6. 2005.

3. Zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

Usnesení č. 37/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:
1. Dle ustanovení § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, Změnu č. 2 ÚPNSÚ města Varnsdorf dle předloženého návrhu změny.

2. Členský příspěvek města Varnsdorf do Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku ve výši 93.847,- Kč.

3. Příspěvek města Varnsdorf panu Pavlu Nejtkovi na provoz kina Panorama ve výši 162.000,- Kč.

4. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2005 dle předloženého návrhu.

5. Splátkový kalendář paní Zdeňce Procházkové na  dlužné nájemné a příslušenství pod ztrátou výhody splátek ve výši 3.000,- Kč měsíčně počínaje měsícem září 2005. 

6. Odpuštění části penále z prodlení na platbách nájemného paní Věře Oláhové za podmínky zaplacení části penále ve výši 40.000,- Kč.

7. Splátkový kalendář paní Evě Czornyjové na dluh z  půjčky FRB-V pod ztrátou výhody splátek ve výši 1.000,- Kč měsíčně počínaje měsícem září 2005. 
8. Příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf finanční výpomoc ve výši 1.000.000,- Kč s termínem splatnosti do 31. 12. 2005.


Usnesení č. 38/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit:
1. Usnesení č. 30/2005/9 ze dne 23. 6. 2005.

2. Usnesení č. 14/2005/11 ze dne 31. 3. 2005.

3. Usnesení č. 14/2005/6 ze dne 31. 3. 2005.

4. Usnesení č. 1/2005/12 ze dne 20. 1. 2005 a č. 14/2005/20 ze dne 31. 3. 2005.
Usnesení č. 39/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit:
1. Starostovi města zařadit do programu bod „Dluh na nájemném městských bytů – řešení vedoucí k radikálnímu snížení dluhu“, zajistit provedení vnitřního auditu na bytové správě Regia a.s. a s výsledky seznámit na  říjnovém zasedání ZM.

Mgr. Zdeňka Vajsová Jiří Sucharda

místostarostka           místostarosta