Usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 1. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23.01.2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 1254/1 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 317 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6576, části p. p. č. 6575/1 a p. p. č. 6574 vše v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na zrušení předkupního práva na p. p. č. 1787/1, p. p. č. 1787/2 a stavbu bez č.p./č.e. na p. p. č. 1787/2 vše v k. ú. Varnsdorf
3.07 Návrh předání majetku příspěvkovým organizacím města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Schválení podání projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 a zajištění spolufinancování projektu
5.02 Žádost o ručení za poskytnutí úvěru TS města Varnsdorf s. r. o.
5.03 Informace o ceně tepla
6. Finanční záležitosti
6.01 Odpis pohledávek – APT CZECH s. r. o.
6.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2014
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 1254/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1254/1 - zahradu o výměře 910 m2 v k. ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu V. Š. za cenu 182.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1709/1 – ostatní plochu o výměře 32 m2 (dle GP č. 4961-331/2013 část označena jako p. p. č. 1709/4) v k. ú. Varnsdorf panu J. C. a paní D. B. za cenu 3.360,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 317 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 3/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 317 – ostatní plochu o výměře 181 m2 (dle GP č. 487-313/2013 část označena jako p. p. č. 317/2) v k. ú. Studánka u Rumburku paní A. H. za cenu 36.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6576, části p. p. č. 6575/1 a p. p. č. 6574 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6576 – ornou půdu o výměře 358 m2, část p. p. č. 6575/1 – trvalý travní porost o výměře 439 m2 a část p. p. č. 6574 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 124 m2 (dle GP č. 4928-306/2013 části označeny jako díl „c“, díl „d“ a p. p. č. 6574) vše v k. ú. Varnsdorf Ing. E. H. za cenu 184.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)  (výsledky hlasování)

3.06 Návrh na zrušení předkupního práva na p. p. č. 1787/1, p. p. č. 1787/2 a stavbu bez č.p./č.e. na p. p. č. 1787/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 5/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit předkupní právo na p. p. č. 1787/1 – trvalý travní porost o výměře 1.377 m2, p. p. č. 1787/2 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 39 m2 a stavbu bez č.p./č.e. na p. p. č. 1787/2 vše v k. ú. Varnsdorf.
Náklady spojené se zánikem předkupního práva uhradí žadatelé.

3.07 Návrh předání majetku příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 6/2014/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Interaktivní základní škola, Karlova 1700, Varnsdorf - Elektrické ohřívače vody Dražice 2 ks v celkové hodnotě 19.133,- Kč.

a dále

Usnesení č. 6/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Městské divadlo, Partyzánů 1442, Varnsdorf - Technické zhodnocení – rozšíření stávající ozvučovací techniky v celkové hodnotě 9.004,- Kč.

a dále

Usnesení č. 6/2014/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Mateřská škola, Pražská 2812, Varnsdorf - Audiovrátník elektrický v celkové hodnotě 19.295,- Kč, Myčka nádobí v celkové hodnotě 12.194,38 Kč, Kuchyňská linka v celkové hodnotě 32.909,58 Kč.

a dále

Usnesení č. 6/2014/4  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Mateřská škola, T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf - Audiovrátník elektrický v celkové hodnotě 19.359,- Kč.

a dále

Usnesení č. 6/2014/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Základní škola, Seifertova 1650, Varnsdorf - Elektronický zabezpečovací systém v celkové hodnotě 39.290,- Kč.

a dále

Usnesení č. 6/2014/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Školní jídelna, Náměstí E. Beneše 2926, Varnsdorf - Mycí stroj v celkové hodnotě 137.927,- Kč, Pánve elektrické 4 ks v celkové hodnotě 321.995,- Kč.

a dále

Usnesení č. 6/2014/7  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Školní jídelna, Edisonova 2821, Varnsdorf (výdejna ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf) - Varná deska v celkové hodnotě 7.365,- Kč.

a dále

Usnesení č. 6/2014/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Školní jídelna, Edisonova 2821, Varnsdorf - Pečící trouba plynová v celkové hodnotě 7.951,- Kč.4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Různé

5.01 Schválení podání projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 a zajištění spolufinancování projektu
Usnesení č. 7/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti a zajištění spolufinancování projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014. 


5.02 Žádost o ručení za poskytnutí úvěru TS města Varnsdorf s. r. o.
Usnesení č. 8/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo ručit za poskytnutí úvěru Technickým službám města Varnsdorf s. r. o. pro společnost Oberbank Leasing s. r. o. dle předloženého návrhu.


5.03 Informace o ceně tepla
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)6. Finanční záležitosti

6.01 Odpis pohledávek – APT CZECH s. r. o.
Usnesení č. 9/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávky dle předloženého návrhu.

6.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2014
Usnesení č. 10/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2014 dle pozměněného návrhu.


a dále

Usnesení č. 10/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 10/2014/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 07.02.2014 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále

Usnesení č. 10/2014/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí příspěvků fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí rozpočtu na rok 2014 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 10/2014/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014 – správa bytových a nebytových prostor (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 10/2014/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014 – správa Centrum (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 10/2014/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 10/2014/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2014 a rozpočet sociálního fondu na rok 2014 v předloženém znění.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 11/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                     KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                      místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: