Usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

22. 2. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 18. 02. 2010. 

USNESENÍ

z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo  dne 18. 02. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Prodej automobilu Fiat Scudo SPZ 1U6 37 90 
3.02 Dohoda o spolupráci mezi městem Rumburk, městem Varnsdorf, městem Seifhennersdorf  a obcí Großschönau
3.03 Návrh na pověření Finančního výboru
3.04 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu „Podpora terénní práce na rok 2010“, vyhlášeným Úřadem vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity
3.05 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2009 
3.06 Iniciativa Vlajka pro Tibet
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 7721/5 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 1589/1 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4897/1 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 3172, p.p.č. 3173 a p.p.č. 3174 vše v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej části p.p.č. 3795 vše v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 83, p.p.č. 84, p.p.č 86 a části p.p.č. 85 vše v k.ú. Studánka
5.07 Návrh na opravu usnesení
5.08 Návrh na opravu usnesení
5.09 Návrh na prodej části p.p.č. 2604/1 v k.ú. Varnsdorf
5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
        Varnsdorf) na p.p.č. 6993/1 a p.p.č. 6988/1 v k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
        Varnsdorf) na části p.p.č. 4960/1 v k.ú. Varnsdorf
5.12 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
        Varnsdorf) na p.p.č. 4151/8, p.p.č. 4151/7, p.p.č. 4151/13 a p.p.č. 4151/1 v k.ú.
        Varnsdorf
5.13 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
        Varnsdorf) na p.p.č. 2317/1 a p.p.č. 2320 v k.ú. Varnsdorf
5.14 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
        Varnsdorf) na p.p.č. 7754, p.p.č. 7763, p.p.č. 7752, p.p.č. 7768, p.p.č. 7769, p.p.č.7767, 
         p.p.č. 7770, p.p.č. 7773/2 a p.p.č. 7773/1 v k.ú. Varnsdorf
5.15 Návrh na převod teplovodní kotelny do správy PO Nemocnice Varnsdorf.
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr 
 

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé

3.01 Prodej automobilu Fiat Scudo SPZ 1U6 37 90 
Usnesení č. 27/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodej automobilu Fiat Scudo 1U6 37 90 z majetku Školní jídelny Edisonova 2821, Varnsdorf za odhadní cenu 10.000,- Kč. Automobil bude prodán zájemci, který nabídne vyšší cenu.

3.02 Dohoda o spolupráci mezi městem Rumburk, městem Varnsdorf, městem Seifhennersdorf  a obcí Großschönau
Usnesení č. 28/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města Ing. J. Poláčka uzavřením Dohody o spolupráci mezi městem Rumburk, městem Varnsdorf, městem Seifhennersdorf  a obcí Großschönau.

3.03 Návrh na pověření Finančního výboru
Usnesení č. 29/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Finanční výbor vypracováním doporučení na zmírnění dopadů vývoje ekonomiky na hospodaření města na základě výsledků hospodaření za 1. čtvrtletí 2010 s výhledem na další období roku 2010 a předložit toto doporučení na květnovém zasedání zastupitelstva města.

3.04 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu „Podpora terénní práce na rok 2010“, vyhlášeným Úřadem vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity
Usnesení č. 30/2010/1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání  Žádosti o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2010“ vyhlášené Úřadem vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity v celkové výši projektu 600 000,- Kč.

a dále

Usnesení č. 30/2010/2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit  finanční spoluúčast  města ve výši 250 000,- Kč v projektu „ Podpora terénní práce 2010“  vyhlášeným Úřadem vlády ČR  ve spolupráci s Radou vlády  pro záležitosti romské komunity.

3.05 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2009 
Usnesení č. 31/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2009. 

3.06 Iniciativa Vlajka pro Tibet
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) ( výsledky hlasování)

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 7721/5 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 32/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 7721/5 – zahrada o výměře 20 m2 v k.ú. Varnsdorf se společností ČEZ Distribuce, a.s. za následujících podmínek:
- kupní cena bude ve výši 150,- Kč/m2 splatná v den podpisu kupní smlouvy.
- náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření stavby trafostanice

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 1589/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 33/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1589/1 – zahrada o výměře 798 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a G. H. za cenu 63.840,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4897/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4897/1 – trvalý travní porost o výměře 838 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Ing. P. a Z. B. za cenu 67.040,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 3172, p.p.č. 3173 a p.p.č. 3174 vše v k.ú. Varnsdorf
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání) ( výsledky hlasování)

5.05 Návrh na prodej části p.p.č. 3795 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 35/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města  rozhodlo převést část p.p.č. 3795 – trvalý travní porost o výměře 804 m2, dle GP č. 4329-216/2009 část označena jako 3795/2 v k.ú. Varnsdorf manželům F. a M. N. za cenu 64.320,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 83, p.p.č. 84, p.p.č 86 a části p.p.č. 85 vše v k.ú. Studánka
Usnesení č. 36/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města  rozhodlo převést p.p.č. 83 – trvalý travní porost o výměře 1055 m2, p.p.č. 84 – zahrada    o výměře 342 m2, p.p.č. 86 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 a část p.p.č. 85 – zahrada o výměře 1223 m2, dle GP č. 444-149/2009 část označena jako 85/2 vše v k.ú. Studánka u Rumburku paní M. B. za cenu 214.960,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 37/2010/1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 196/2009 ze dne 26. 11. 2009. 

a dále

Usnesení č. 37/2010/2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 3196 – trvalý travní porost o výměře 185 m2, dle GP č. 4235-48/2009 část označena jako díl „a“ v k.ú. Varnsdorf, jednu ideální polovinu do společného jmění manželů J. a A. K. a jednu ideální polovinu paní A. K. za cenu 14.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 38/2010/1 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 14/2010 ze dne 28. 01. 2010. 

a dále

Usnesení č. 38/2010/2 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5510/2 – trvalý travní porost o výměře 1282 m2 v k.ú. Varnsdorf, s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu paní R. D. za cenu 222.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Vybudování přípojky elektro a plynu do jednoho roku bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na prodej části p.p.č. 2604/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 2604/1 – vodní plocha o výměře 88 m2, dle GP č. 4383-18/2010 část označena jako 2604/3 v k.ú. Varnsdorf panu V. L. N. a panu V. Q. N. za cenu 26.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 6993/1 a p.p.č. 6988/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 40/2010 ( výsledky hlasování)
ZM rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 6993/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 683 m2 a p.p.č. 6988/1 – zahrada o výměře 2.740 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“ na navrhované funkční využití  – „občanská vybavenost“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.11 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na části p.p.č. 4960/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 4960/1 – orná půda o výměře 12.282 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „občanská vybavenost“ na navrhované funkční využití  – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.12 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 4151/8, p.p.č. 4151/7, p.p.č. 4151/13 a p.p.č. 4151/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 42/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 4151/8 - trvalý travní porost o výměře 5.701 m2 , p.p.č. 4151/7 - trvalý travní porost o výměře 4.276 m2 , p.p.č. 4151/13 -trvalý travní porost o výměře 1.840 m2 a p.p.č. 4151/1 trvalý travní porost o výměře 3.917 m2 vše v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „louky, pastviny“ na funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatelé.

5.13 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 2317/1 a p.p.č. 2320 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 2317/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 1.510 m2  a p.p.č. 2320  – zahrada o výměře 361 m2 v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „občanská vybavenost“ na navrhované funkční využití  – „smíšená zástavba centrální“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.14 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 7754, p.p.č. 7763, p.p.č. 7752, p.p.č. 7768, p.p.č. 7769, p.p.č.7767,   p.p.č. 7770, p.p.č. 7773/2 a p.p.č. 7773/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 44/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na  p.p.č. 7754 - trvalý travní porost o výměře 11.443 m2 , p.p.č. 7763 – ostatní plocha o výměře 11.443 m2, p.p.č. 7752 – ostatní plocha o výměře 459 m2, p.p.č. 7768 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 3.679 m2, p.p.č. 7769 – ostatní plocha o výměře 3.521 m2, p.p.č.7767 – ostatní plocha o výměře 757 m2, p.p.č. 7770 – ostatní plocha o výměře 269 m2, p.p.č. 7773/2 – ostatní plocha o výměře 1.486 m2 a p.p.č. 7773/1 – ostatní plocha o výměře 3.950 m2 v k.ú. Varnsdorf, ze současných funkčních využití – „výroba nečistá“, „komerce, sklady, prodejní sklady“ a „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití  – „plochy smíšené obytné“ (dle § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.). Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.15 Návrh na převod teplovodní kotelny do správy PO Nemocnice Varnsdorf
Usnesení č. 45/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat teplovodní kotelnu a plynovou přípojku v hodnotě 4.265.000,- Kč do správy příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf.

6. Finanční záležitosti
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 46/2010 ( výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


ING. JOSEF POLÁČEK                  MGR. PETR ŠMÍD   
STAROSTA MĚSTA                     MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Předseda návrhové komise: