Usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 6. 2005 - Ing. Lukáš Vébr

které se konalo dne 23. 6. 2005 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města projednalo:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Zprávu o plnění opatření ve věci Městské policie Varnsdorf
b) Návrh OZV č. 4/2005 o vymezení závazné části Změny č. 3 ÚPNSÚ města Varnsdorf
c) Návrh OZV č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
d) Žádost PO Nemocnice ve věci pořízení nového sanitního vozu
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
a) Žádost PO Nemocnice o opakovanou krátkodobou finanční výpomoc
b) Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 5. 2005
c) Žádost Biskupského gymnázia Varnsdorf o finanční příspěvek
7. Zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 30/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. Souhlasit s pořízením nového sanitního vozu VW Transporter příspěvkovou organizací Nemocnice Varnsdorf formou leasingu.

2. Převést p.p.č. 485/1 – trvalý travní porost o výměře 562 m2 v k.ú. Studánka (dle geometrického plánu č. 361-92/2005) manželům Jánu a Margitě Fridrichovým za cenu 33.720,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

3. Převést p.p.č. 286 – zahradu o výměře 546 m2 v k.ú. Studánka panu Miroslavu Mannovi za cenu 32.760,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

4. Převést p.p.č. 5688/97 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 48 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3545-45/2005) sdružení M+M, Varnsdorf zastoupenému panem Milanem Miškem a panem Milanem Schönem za cenu 7.200,- Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

5. Směnit díl „a“ z p.p.č. 2004 – ostatní plocha, komunikace o výměře 10 m2 v k.ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví města Varnsdorf, za díl „b“ a  díl „c“ z p.p.č. 2001/2 – ostatní plocha, komunikace o výměře 6 m2a díl „d“ ze st.p.č. 2001/4 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví manželů Mgr. Petra a Heleny Šmídových (dle geometrického plánu č. 3512-304/2005). Náklady spojené s  převodem nemovitostí hradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

6. Nabýt do vlastnictví díl „a“ z p.p.č. 6200/2 – zastavěnou plochu, garáž o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3499-287/2004) od paní Marie Biliňské za cenu 150,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí prodávající.

7. Směnit díl „g“ z p.p.č. 6200/4 – zastavěná plocha, garáž o výměře 2 m2 v k.ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví města Varnsdorf, za díl „d“ z p.p.č. 6200/3 – zastavěná plocha, garáž o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví paní Anny Haubertové (dle geometrického plánu č. 3499-287/2004). Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

8. Převést p.p.č. 7700/1 – zahradu o výměře 2.095 m2 a p.p.č. 7700/2 – zastavěnou plochu o výměře 96 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Romanu a Ireně Kubrovým za cenu 182.000,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

9. Převést p.p.č. 3542/1 – zahradu o výměře 493 m2 a p.p.č. 3542/2 – zastavěnou plochu o výměře 105 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Josefu Jelenčiakovi za cenu 55.190,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

10. Převést p.p.č. 3516/1 – zahradu o výměře 1.326 m2 a p.p.č. 3516/2 – zastavěnou plochu o výměře 161 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Petru Pondělíčkovi za cenu 130.230,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

11. Převést p.p.č. 7472/2 zahradu o výměře 618  m2, p.p.č. 7473/1 trvalý travní porost o výměře 920 m2a p.p.č. 7472/4 zastavěnou plochu o výměře 169 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Pavlu a Petře Brzákovým za cenu 111.726,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

12. Převést p.p.č. 6025  zahradu o výměře 682  m2, p.p.č. 6032/1 zahradu o výměře 656  m2a p.p.č. 6032/2 zastavěnou plochu o výměře 136 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Isovi a Petře Hasaniovým za cenu 127.440,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

13. Převést p.p.č. 6427/1 – zahradu o výměře 691 m2, p.p.č. 6427/2 – zastavěnou plochu o výměře 120 m2a p.p.č. 6027/3 – zastavěnou plochu o výměře 22 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Miroslavu a Janě Balážovým za cenu 76.580,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

14. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4067 – zahrada o výměře 831 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Michalem Burdou a slečnou Lenkou Mocovou s  tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

15. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7515/1 – zahrada o výměře 2.999 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Mgr. Markem Hartychem a slečnou Mgr. Zuzanou Žďánskou s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.
16. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 5201/2 – zahrada o výměře 854  m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Davidem Větrovcem s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

17. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1255/1 – ovocný sad o výměře 1.414 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Danielem Piankou s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

18. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1255/14 – ovocný sad o výměře 1.415 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Františkem Sorádem s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

19. Uzavřít budoucí smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě po části pozemku p.č. 4166 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Českým Telecomem a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 500,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Český Telecom a.s., zastoupený Ing. Petrem Duškem za následujících podmínek:
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

20. Vymezit v souladu s ustanovením § 29 odst. 2  zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, závaznou část Změny č. 3 ÚPNSÚ města Varnsdorf.

21. Přijmout dar (nabýt do vlastnictví města) od Ústeckého kraje, a to nemovitosti:
- budovu č.p. 786 – výroba na p.p.č. 4589,
- budovu bez č.p./č.e. – výroba na p.p.č. 4590/2,
- budovu bez č.p./č.e. – výroba na p.p.č. 4280/2,
- budovu bez č.p./č.e. – výroba na p.p.č.4591/2,
- budovu bez č.p./č.e. – výroba na p.p.č. 4591/3,
- budovu bez č.p./č.e. – výroba na p.p.č. 4591/4,
- budovu bez č.p./č.e. – výroba na p.p.č. 4591/5,
- budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba na p.p.č.4594/2,
- budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba na p.p.č. 4587/2,
- p.p.č. 4589 o výměře 931 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4280/2 o výměře 15 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4591/2 o výměře 4831 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4591/3 o výměře 542 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4591/4 o výměře 32 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4591/5 o výměře 21 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4594/2 o výměře 615 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4280/1 o výměře 1964 m2 – ostatní plocha; neplodná půda,
- p.p.č. 4587/1 o výměře 414 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4587/2 o výměře 351 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4588/2 o výměře 3264 m2 – ostatní plocha; manipulační plocha,
- p.p.č. 4591/1 o výměře 6341 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,
- p.p.č. 4592 o výměře 773 m2 – vodní plocha; vodní nádrž umělá,
- p.p.č. 4593 o výměře 255 m2 – vodní plocha; vodní nádrž umělá,
- p.p.č. 4595 o výměře 640 m2 – ostatní plocha a nádvoří; sportoviště a rekreační plocha,
- p.p.č. 4594/1 o výměře 2138 m2 – zahrada,
- p.č. 4590/1 o výměře 1359 m2 – zahrada,
- p.p.č. 4588/1 o výměře 4725 m2 – trvalý travní porost
vše v k.ú. Varnsdorf.

22. Převést dům č.p. 1405 s p.p.č. 4727 o výměře 967 m2 a p.p.č. 4728 o výměře 844 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu Pavlu Bartoňovi za cenu 800.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z  majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

23. Převést dům č.p. 1245 s p.p.č. 2511 o výměře 616 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Jaroslavu a Jiřině Doktorovým za cenu 761.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z  majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

24. Převést dům č.p. 1300 s p.p.č. 2651 o výměře 361 m2 a p.p.č. 2652 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Varnsdorf do podílového vlastnictví panu Pavlu Jandovi a  panu Petru Vajdjakovi, každému ideální polovinu za cenu 350.000,- Kč, splatnou následovně:
- pan Pavel Janda uhradí polovinu kupní ceny ve výši 175.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy,
- pan Petr Vajdjak uhradí polovinu kupní ceny ve výši 175.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazují provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z  majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

25. Převést bytovou jednotku č. 2517/01 v domě se vchody č.p.2517, 2518 a 2519, a to ve vchodě č.p. 2517, včetně odpovídajícího podílu společných částí budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 3113/2, 3113/3 a 3113/4, vše v k.ú. Varnsdorf panu Ivanu Meyheshovi za cenu 75.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města.

26. Převést bytovou jednotku č. 2518/05 v domě se vchody č.p.2517, 2518 a 2519, a to ve vchodě č.p. 2518, včetně odpovídajícího podílu společných částí budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 3113/2, 3113/3 a 3113/4, vše v k.ú. Varnsdorf slečně Evě Formánkové za cenu 70.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města.

27. Předat do správy příspěvkovým organizacím:
- Základní škole Varnsdorf, Bratislavká 994 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč a technické zhodnocení budovy v  celkové hodnotě 1.317.864,50 Kč,
- Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 8.211,00 Kč,
- Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, středisko Východní 1602  technické zhodnocení budovy v celkové hodnotě 1.155.493,20 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč,
- Základní škole Varnsdorf, Karlova 1700 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 1 368,50 Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 4.968,50 Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč,
- Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 technické zhodnocení budovy 120.750,- Kč.

28. Odepsat náklady na zpracování projektu ,, Oplocení sportovního areálu ve Varnsdorfu“ z účtu 042 nedokončený dlouhodobý majetek pro morální zastaralost v hodnotě 22.500,- Kč.

29. Změnit usnesení č. 26/2005/9 ze dne 26. 5. 2005  a to tak, že kupní cena bude splatná do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města.

30. Poskytnout finanční příspěvek Biskupskému gymnáziu Varnsdorf ve výši 150.000,- Kč na provoz a vybavení v roce 2005 a zároveň pověřuje RM schválením rozpočtového opatření ke splnění tohoto usnesení.Usnesení č. 31/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí:
1. Zprávu místostarosty města a ředitele Městské policie Varnsdorf o  plnění opatření, které byly navrženy kontrolním výborem, ve věci Městské policie Varnsdorf.

2. Dle ustanovení § 23 zákona č. 50/1976 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a  předpisů, zprávu o projednání územně plánovací dokumentace návrhu Změny č. 3 ÚPNSÚ města Varnsdorf.

3. Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 5. 2005.

4. Zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

Usnesení č. 32/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat:
1. Na základě ustanovení § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 4/2005 o vymezení závazné části Změny č. 3  ÚPNSÚ Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 33/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:
1. Dle ustanovení § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, Změnu č. 3 ÚPNSÚ města Varnsdorf dle předloženého návrhu změny.

2. Nepeněžní vklad do společnosti Technické služby města Varnsdorf s.r.o. ve výši 1.227.750,- Kč dle předloženého návrhu.

3. Profinancování nákladů ve výši 100 % z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2006 na akci „Oprava příhraničních komunikací“ přihlášené do programu INTERREG III A.

4. Příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf opakovanou finanční výpomoc za následujících podmínek:
- měsíc červenec 2005: čerpání 25. 7. 2005 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do  11. 8. 2005,
- měsíc srpen 2005: čerpání 25. 8. 2005 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do  20. 9. 2005,
- měsíc září 2005: čerpání 26. 9. 2005 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 20. 10. 2005,
- měsíc říjen 2005: čerpání 25. 10. 2005 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do  21. 11. 2005,
- měsíc listopad 2005: čerpání 25. 11. 2005 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do  20. 12. 2005,
- měsíc prosinec 2005: čerpání 22. 12. 2005 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do  20. 1. 2006.

Ing. Josef Poláček    Mgr. Zdeňka Vajsová

starosta Města            místostarostka