Usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 11. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28.11.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Vyjádření k návrhu usnesení Kontrolního výboru ZM
3.02 Zpráva o současném stavu naplněnosti základních škol podle skutečnosti ke dni 01.10.2013, analýzy demografického vývoje ve Varnsdorfu s výhledem do školních let 2019/20
4. Převody majetku města
4.01 Návrh na prodej p. p. č. 3311/12 v k. ú. Varnsdorf
4.02 Návrh na prodej p. p. č. 2168/2 a budovy bez č. p. na p. p. č. 2168/2 vše v k. ú. Varnsdorf
4.03 Návrh na směnu části p. p. č. 5850/1 za část p. p. č. 4306/120, p. p. č. 8177/2 a p. p. č. 8177/4 vše v k. ú. Varnsdorf
4.04 Návrh na směnu ½ podílu p. p. č. 1415/11 za část p. p. č. 898/1, část p. p. č. 895 a část p. p. č. 896/6 vše v k. ú. Varnsdorf
4.05 Uplatnění předkupního práva na p. p. č. 5510/3 v k. ú. Varnsdorf
4.06 Návrh na prodloužení termínu oprav č. p. 736 v k. ú. Varnsdorf
4.07 Návrh na schválení „Zprávy o uplatňování ÚPNSÚ Varnsdorf“ (spolu s návrhem zadání Změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf – ÚPNSÚ Varnsdorf)
5. Zprávy výborů ZM
6. Finanční záležitosti

6.01 Návrh na odepsání pohledávek z hospodářské činnosti vedené na správě bytů u a. s. Regia
6.02 Rozpočtové provizorium na rok 2014 
6.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2013 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé

3.01 Vyjádření k návrhu usnesení Kontrolního výboru ZM
Usnesení č. 98/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu ke zjištěním Kontrolního výboru ZM ze dne 26.09.2013.


3.02 Zpráva o současném stavu naplněnosti základních škol podle skutečnosti ke dni 01.10.2013, analýzy demografického vývoje ve Varnsdorfu s výhledem do školních let 2019/20
Usnesení č. 99/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit rekonstrukci Základní školy Seifertova 1650, Varnsdorf dle předloženého harmonogramu.4. Převody majetku města

4.01 Návrh na prodej p. p. č. 3311/12 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

4.02 Návrh na prodej p. p. č. 2168/2 a budovy bez č. p. na p. p. č. 2168/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 100/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2168/2 - zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.800 Kč a budovu bez č. p. na p. p. č. 2168/2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 1 Kč paní J. S. splatné v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.03 Návrh na směnu části p. p. č. 5850/1 za část p. p. č. 4306/120, p. p. č. 8177/2 a p. p. č. 8177/4 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 101/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 5850/1 – trvalý travní porost o výměře 1.020 m2 (dle GP č. 4831-192/2013 část označena jako p. p. č. 5850/5) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví Města Varnsdorf za část p. p. č. 4306/120 – ostatní plochu o výměře 416 m2 (dle GP č. 4914-311/2013 části označeny jako p. p. č. 4306/182 a p. p. č. 4306/183), p. p. č. 8177/4 – ostatní plochu o výměře 72 m2 a p. p. č. 8177/2 – ostatní plochu o výměře 98 m2 vše v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví pana J. N. a to bez vzájemných doplatků.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

4.04 Návrh na směnu ½ podílu p. p. č. 1415/11 za část p. p. č. 898/1, část p. p. č. 895 a část p. p. č. 896/6 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 102/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 898/1 – ornou půdu o výměře 2.332 m2, část p. p. č. 895 – ornou půdu o výměře 928 m2 a část p. p. č. 896/6 – trvalý travní porost o výměře 189 m2 (dle GP č. 4915-301/2013 části označeny jako díl „d“, díl „a“ a p. p. č. 986/6) vše v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví Města Varnsdorf za ½ podílu p. p. č. 1415/11 – ostatní plochu v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví Ing. J. B. Z důvodu rozdílných výměr doplatí Ing. J. B. Městu Varnsdorf částku 190.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a dále na vlastní náklady vybuduje příjezdovou komunikaci na částech p. p. č. 898/1, p. p. č. 896/6 a p. p. č. 894/1 vše v k. ú. Varnsdorf.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí Ing. J. B.

4.05 Uplatnění předkupního práva na p. p. č. 5510/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 103/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neuplatnit předkupní právo na p. p. č. 5510/3 – trvalý travní porost o výměře 1.237 m2 v k. ú. Varnsdorf dle kupní smlouvy č. V-462/2009-531 ze dne 18.02.2009.

4.06 Návrh na prodloužení termínu oprav č. p. 736 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy střechy a fasády včetně vrchního nátěru na domě č. p. 736 v k. ú. Varnsdorf do 04.12.2015 za podmínky uzavření Dodatku ke kupní smlouvě a podepsání nové směnky ve výši 335.000 Kč.

4.07 Návrh na schválení „Zprávy o uplatňování ÚPNSÚ Varnsdorf“ (spolu s návrhem zadání Změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf ÚPNSÚ Varnsdorf)
Usnesení č. 105/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Zprávu o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf v uplynulém období 10/1998 až 08/2013, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) podle § 55 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

 

5. Zprávy výborů ZM

5.01 Zpráva Kontrolního výboru
Usnesení č. 106/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města zajistit zpracování dokumentu - úplné znění smlouvy o likvidaci odpadu mezi městem Varnsdorf a firmou EKO servis k 01.02.2014.6. Finanční záležitosti

6.01 Návrh na odepsání pohledávek z hospodářské činnosti vedené na správě bytů u a. s. Regia
Usnesení č. 107/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávky dle předloženého návrhu.

6.02 Rozpočtové provizorium na rok 2014 
Usnesení č. 108/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2014 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 108/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit statut Sociálního fondu na rok 2014 dle předloženého návrhu.

6.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2013 
Usnesení č. 109/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 110/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                 místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: