Usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 2. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 28. 01. 2010

USNESENÍ


z XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28. 01. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Změny zřizovacích listin školních jídelen
3.02 Návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji
3.03 Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v roce 2010 
3.04 Žádost o prominutí pohledávky
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na zrušení usnesení
5.02 Návrh na zrušení usnesení
5.03 Návrh na zrušení usnesení
5.04 Návrh na zrušení usnesení
5.05 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
5.06 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
5.07 Návrh na prodej části p.p.č. 641, části p.p.č. 642 a části p.p.č. 646 v k.ú. Studánka
5.08 Návrh na prodej p.p.č. 5283 a p.p.č. 5284/1 vše v k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na prodej p.p.č. 980/7 a části p.p.č. 980/4 vše v k.ú. Varnsdorf
5.10 Návrh na prodej p.p.č. 5510/2 v k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na prodej p.p.č. 5011/1 v k.ú. Varnsdorf
5.12 Návrh na nabytí do vlastnictví města - části p.p.č. 7055/4, části p.p.č. 7055/15 a části 7055/16 vše v k.ú. Varnsdorf
5.13 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.14 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
5.15 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
5.16 Souhlas se zajištěním financování projektu Energetické úspory v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
5.17 Souhlas se zajištěním financování projektu EMIX 3
5.18 Návrh na změnu cen zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Zpráva o předběžném plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2009
6.02 Návrh rozpočtu města Varnsdorf na rok 2010 
6.03 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové org. na období únor 2010 – leden 2011 
6.04 Dopis členům zastupitelstva
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé

3.01 Změny zřizovacích listin školních jídelen
Usnesení č. 1/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací:
Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace

3.02 Návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji
Usnesení č. 2/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navrhované projekty v rámci Programu prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji na rok 2010. 

a dále

Usnesení č. 2/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování investičního projektu „I. etapa obnovení a oživení veřejného sportovního plácku u CSS“ v rámci Programu prevence kriminality MVČR 2010 v Ústeckém kraji, zajistí spolufinancování projektu ve výši 173.000,- Kč, tj. 25,70 % z celkového investičního projektu, a v případě spolufinancování neinvestičních projektů „Víkendové pobyty a Výchovně vzdělávací tábor“ v rámci Programu prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji, zajistí spolufinancování projektu ve výši 19.618,- Kč, tj. 20 % z celkového projektu.

3.03 Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v roce 2010 
Usnesení č. 3/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města Ing. Josefa Poláčka uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 475.000,- Kč na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v roce 2010.

3.04 Žádost o prominutí pohledávky
Usnesení č. 4/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neprominout zůstatek nedoplatku na dávce sociální péče paní A. H.
4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 5/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 150/2009 ze dne 24. 09. 2009.
5.02 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 6/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 152/2009 ze dne 24. 09. 2009.
5.03 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 7/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 177/2009 ze dne 22. 10. 2009.
5.04 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 8/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 199/2009 ze dne 26. 11. 2009.
5.05 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 9/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej objektu č.p. 663 v k.ú. Varnsdorf do 31. 03. 2010.

5.06 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 10/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 4067 v k.ú. Varnsdorf do 26. 02. 2010.

5.07 Návrh na prodej části p.p.č. 641, části p.p.č. 642 a části p.p.č. 646 v k.ú. Studánka
Usnesení č. 11/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 641 – zahrada o výměře 588 m2, dle GP č. 427-57/2008 označena jako části „a“ + „b“, část p.p.č. 642 – orná půda o výměře 222 m2, dle GP č. 427-57/2008 označena jako část „c“ a část p.p.č. 646 – trvalý travní porost o výměře 220 m2, dle GP č. 427-57/2008 označena jako část „d“ vše v k.ú. Studánka u Rumburku, panu Ing. D. H. za cenu 82.320,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Části „a,b,c,d“ jsou dle GP č. 427-57/2008 označeny jako p.p.č. 646/2 o výměře 1029 m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 5283 a p.p.č. 5284/1 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 12/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5283 – trvalý travní porost o výměře 702 m2a p.p.č. 5284/1 – trvalý travní porost o výměře 343 m2 vše v k.ú. Varnsdorf, manželům V. a O. K. za cenu 66.068,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na prodej p.p.č. 980/7 a části p.p.č. 980/4 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 13/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 980/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2a část p.p.č. 980/4 – zahrada o výměře 1327 m2, dle GP č. 3222-53/2003 část označena jako 980/4 vše v k.ú. Varnsdorf, manželům J. D. a Mgr. D. D. za cenu 110.558,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Návrh na prodej p.p.č. 5510/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5510/2 – trvalý travní porost o výměře 1282 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, panu J. Č. a paní R. D. za cenu 222.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Vybudování přípojky elektro a plynu do jednoho roku bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.11 Návrh na prodej p.p.č. 5011/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 15/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5011/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3996 m2 v k.ú. Varnsdorf, manželům M. a I. B. za cenu 799.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.12 Návrh na nabytí do vlastnictví města - části p.p.č. 7055/4, části p.p.č. 7055/15 a části 7055/16 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 16/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města část p.p.č. 7055/4 – trvalý travní porost o výměře 126 m2, dle GP č. 4332-219/2009 označena jako část „a“, část p.p.č. 7055/15 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2, dle GP č. 4332-219/2009 označena jako p.p.č. 7055/23 a část p.p.č. 7055/16 – trvalý travní porost o výměře 37 m2, dle GP č. 4332-219/2009 označena jako část „b“ vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 24.045,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 17/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:
- p.p.č. 302/3 – trvalý travní porost o výměře 133 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku (zbytková část, která vznikla zaměřením veřejně prospěšné stavby „Silniční obchvat Studánka“ – Pozemkový fond ČR)

- p.p.č. 8174/3 – ostatní plochy o výměře 5.200 m2 v k.ú. Varnsdorf (část ulice Národní vedoucí přes Náměstí E. Beneše od ulice Střední ke křižovatce s ulicí Mariánská – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

5.14 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 18/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej pozemku st.p.č.k. 1167/3 a stavby bez č.p. na st.p.č.k. 1167/3 vše v k.ú. Varnsdorf do 30. 06. 2010.

5.15 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 19/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:
- Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994 drobný dlouhodobý hmotný majetek – el. zásobníkový ohřívač vody v hodnotě 6.962,69 Kč
- Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, stř. Východní drobný dlouhodobý hmotný majetek – ohřívač vody 10 l Tatramat v hodnotě 3.823,47 Kč a zásobníkový ohřívač vody v hodnotě 8.116,99 Kč
- Základní škole Varnsdorf, Nám. E. Beneše 469 technické zhodnocení EZS v hodnotě 11.186,- Kč a technické zhodnocení budovy v hodnotě 11.243.899,98 Kč
- Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617 technické zhodnocení budovy, výměna oken a oprava fasády v hodnotě 2.887.004,- Kč
- Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757 technické zhodnocení budovy, střešní plášť v hodnotě 1.113.320,- Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek – el. zásobníkový ohřívač vody v hodnotě 7.169,39 Kč
- Nemocnici Varnsdorf technické zhodnocení budovy, úpravy a modernizace RTG v hodnotě 382.719,- Kč
- Městské knihovně Varnsdorf zvýšení ceny výpůjčního pultu v hodnotě 17.333,- Kč

5.16 Souhlas se zajištěním financování projektu Energetické úspory v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
Usnesení č. 20/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Energetické úspory v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180“ - se spolufinancováním města ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města max. do výše 2.994.425,- Kč.

5.17 Souhlas se zajištěním financování projektu EMIX 3
Usnesení č. 21/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyslovit souhlas s vyčleněním prostředků na zajištění financování části projektu „EMIX 3“ příslušející městu Varnsdorf, tj. na spolufinancování města ve výši 10 %, tj. 122.500,- Kč (4.900,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu a na zajištění předfinancování ve výši celkových nákladů části projektu, tj. 1.225.000,- Kč (49.000,- EUR) z rozpočtu města.

5.18 Návrh na změnu cen zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf
Usnesení č. 22/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Zásady prodeje a pronájmů pozemků z majetku města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


6. Finanční záležitosti

6.01 Zpráva o předběžném plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2009
Usnesení č. 23/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2009“ dle předloženého návrhu.

6.02 Návrh rozpočtu města Varnsdorf na rok 2010 
Usnesení č. 24/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 v předloženém znění včetně pozměňovacích návrhů.

a dále

Usnesení č. 24/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2010 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 24/2010/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31. 01. 2010 rozpis rozpočtu města Varnsdorf na rok 2010 dle § 14 zák.č. 250/2000 Sb.

a dále

Usnesení č. 24/2010/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2010 – správa bytového, nebytového fondu, správa Centrum (správce Regia, a.s.) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 24/2010/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2010 pult centrální ochrany (správce Městská policie) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 24/2010/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2010 a rozpočet sociálního fondu na rok 2010 dle předloženého návrhu.


6.03 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové
org. na období únor 2010 – leden 2011 
Usnesení č. 25/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, poskytnutí finanční výpomoci pro období únor 2010 – leden 2011 dle předloženého návrhu.


6.04 Dopis členům zastupitelstva
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 26/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK                                            MGR. PETR ŠMÍD
starosta města                                                    místostarosta města

Předseda návrhové komise: