Usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 4. 2005 - Ing. Lukáš Vébr

které se konalo dne 28. 4. 2005 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města projednalo:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. za rok 2004 
b) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
c) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 „Požární řád města Varnsdorf“
d) Návrh změny č. 5 zřizovací listiny ZŠ Seifertova
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
a) Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2004
b) Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2005
c) Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 3. 2005
d) Žádost PO Nemocnice Varnsdorf o finanční příspěvek
e) Návrh na schválení finanční spoluúčasti na projektu „Sociální komplex Centrum – bezpečné a kvalitní bydlení pro sociálně znevýhodněné občany“
f) Návrh na schválení finanční spoluúčasti na pořízení požární techniky
7. Zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 21/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. Převést p.p.č. 630/2 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 299 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Daně Schořové za cenu 23.920,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

2. Směnit p.p.č. 85/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2, díl „b“ z p.p.č. 1559  o výměře 4 m2 (dle GP č. 3513-306/2004) v k.ú. Varnsdorf a  p.p.č. 760/8 – ostatní plocha, komunikace o výměře 39 m2 v k.ú. Studánka (dle GP č. 359-47/2005), které jsou ve vlastnictví města Varnsdorf, za p.p.č. 1557/2 – ostatní plocha o výměře 14 m2, díl „a“ z p.p.č. 1555/1 o výměře 1 m2(dle GP č. 3513-306/2004) v k.ú. Varnsdorf a  p.p.č. 760/11 – ostatní plocha, komunikace o výměře 28 m2, p.p.č. 760/12 – ostatní plocha, komunikace o výměře 87 m2 a p.p.č. 760/13 – ostatní plocha, komunikace o výměře 63 m2 (dle GP č. 359-47/2005) v k.ú. Studánka, které jsou ve vlastnictví pana Václava Markvarta. Z důvodu rozdílných výměr pozemků doplatí pan Václav Markvart městu Varnsdorf částku 21.105,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

3. Převést p.p.č. 760/9 o výměře 62 m2 (dle GP č. 359-47/2005) v k.ú. Studánka manželům Ing. Tomáši a Petře Andraščíkovým za cenu 6.510,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

4. Nabýt do vlastnictví p.p.č. 1451/8 – orná půda o výměře 335 m2 v k.ú. Varnsdorf od pana Jiřího Doležala a paní Romany Doležalové za cenu 1,- Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s  převodem nemovitostí uhradí nabyvatel.

5. Opravit znění části usnesení č. 14/2005 bod 8. ze dne 31. 3. 2005 a to tak, že "jako kupující budou uvedeni manželé Miloslav a Anna Mysíkovi". Ostatní část usnesení se nemění.

6. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu vést podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě po částech pozemků č. 5539 a č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Českým Telecomem a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 912,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Český Telecom a.s., zastoupený Ing. Petrem Duškem za následujících podmínek:
- smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

7. Předat do správy příspěvkovým organizacím:
- Základní škole Varnsdorf, Karlova 1700 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 2.084,- Kč,
- Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, středisko Východní 1602, technické zhodnocení nemovitého majetku v celkové hodnotě 1.957.261,- Kč.

8. Odepsat náklady na zpracování studie rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu z účtu 042 nedokončený dlouhodobý majetek pro morální zastaralost v hodnotě 206.803,- Kč.

9. Souhlasit s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2004 bez výhrad.

10. Převést vytvořený zisk z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2004 ve výši 770.310,70 Kč z účtu 931 – hospodářský výsledek běžného roku ve schvalovacím řízení na účet 932 – nerozdělený zisk minulých let.

11. Poskytnout PO Nemocnice Varnsdorf finanční příspěvek ve výši 962.000,- Kč na uhrazení splátek za provedenou investici topného systému za rok 2004 a finanční příspěvek do výše 1.154.000,- Kč na uhrazení splátek za provedenou investici topného systému za rok 2005.


Usnesení č. 22/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí:
1. Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. za rok 2004.
2. Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole Městské policie Varnsdorf, včetně vyjádření kontrolovaných osob.

3. Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 3. 2005.

4. Zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

Usnesení č. 23/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 „Požární řád města Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 24/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:
1. Změnu zřizovací listiny (změna č. 5) příspěvkové organizace Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín dle předloženého návrhu.

2. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2005 dle předloženého návrhu.

3. Finanční spoluúčast města ve výši 103.200,- Kč na  projektu „Sociální komplex Centrum – bezpečné a kvalitní bydlení pro sociálně znevýhodněné občany“, a to dle zpracovaného projektu.

4. Finanční spoluúčast města v roce 2006 ve výši do  max. výše 4.000.000,- Kč na pořízení nové požární techniky CAS 24 K MAN 4x4, a to dle zpracovaného projektu o dotaci na MV ČR.

Usnesení č. 25/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit:
1. Místostarostovi města a řediteli Městské policie Varnsdorf předložit písemnou zprávu o plnění opatření, které byly navrženy kontrolním výborem a jsou součástí zprávy KV o provedené kontrole MP ze dne 16. 3.  2005.
Termín: červnové a listopadové zasedání ZM

Ing. Josef Poláček Mgr. Zdeňka Vajsová

starosta Města        místostarostka