Usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 9. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.09.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na nabytí p. p. č. 1104 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 1519/134 a p. p. č. 1519/20 vše v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej p. p. č. 3633 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej p. p. č. 1531/23 a budovy bez č. p. na p. p. č. 1531/23 vše v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej objektu občanské vybavenosti č. p. 232, p. p. č. 1160, části p. p. č. 1165/1, části p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 1163, p. p. č. 1167/2, p. p. č. 1167/4, p. p. č. 1165/14, p. p. č. 1165/15, p. p. č. 1165/16 a p. p. č. 1165/17 vše v k. ú. Varnsdorf.
3.06 Návrh na prodej p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf
3.07 Návrh na vzdání se předkupního práva na p. p. č. 1625/5 v k. ú. Varnsdorf
3.08 Nabídka bezúplatného převodu – Červený kostel ve Varnsdorfu
3.09 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415, Varnsdorf“
3.10 Návrh předání majetku příspěvkovým organizacím města
3.11 Schválení financování akce „Zastřešení zimního stadionu Otavská 2931 ve Varnsdorfu “ v rámci rozpočtu města Varnsdorf pro r. 2014 
3.12 Návrh na prodej Vodního díla – vodovodu a jednotné gravitační kanalizace v ul. Husova, Varnsdorf
3.13 Návrh na prodej Vodního díla – vodovodu a splaškové kanalizace v ul. Kollárova, Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva kontrolního výboru č. 1/2013
5. Různé
5.01 Petice za možnost užívat městské pozemky nájemníky a vlastníky bytů
5.02 Žádost o schválení navýšení financování projektu „Hasiči“ v rámci ORG 435 
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2013
6.02 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2013 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na nabytí p. p. č. 1104 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 72/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města Varnsdorf p. p. č. 1104 – zahradu o výměře 738 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 1519/134 a p. p. č. 1519/20 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 73/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/134 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 79 m2 a p. p. č. 1519/20 – zahradu o výměře 511 m2 vše v k. ú. Varnsdorf K. a J. B. za cenu 118.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej p. p. č. 3633 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.04 Návrh na prodej p. p. č. 1531/23 a budovy bez č. p. na p. p. č. 1531/23 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 74/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1531/23 zastavěnou plochu nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.800,- Kč a budovu bez č. p. na p. p. č. 1531/23 v k. ú. Varnsdorf za cenu 1,- Kč paní Ing. M. S. splatné v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej objektu občanské vybavenosti č. p. 232, p. p. č. 1160, části p. p. č. 1165/1, části p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 1163, p. p. č. 1167/2, p. p. č. 1167/4, p. p. č. 1165/14, p. p. č. 1165/15, p. p. č. 1165/16 a p. p. č. 1165/17 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 75/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést budovu s č. p. 232 včetně p. p. č. 1160 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 1108 m2, p. p. č. 1167/2 - zahradu o výměře 804 m2, p. p. č. 1167/4 – zahradu o výměře 8 m2, p. p. č. 1165/15 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 76 m2, p. p. č. 1165/16 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 23 m2, p. p. č. 1165/17 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 30 m2, část p. p. č. 1165/14 (díl „h“) - zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2, část p. p. č. 1165/7 (díl „c“) – ostatní plochu o výměře 1.173 m2, část p. p. č. 1163 (díl „a“) – ostatní plochu o výměře 493 m2 a část p. p. č. 1165/1 (díl „b“) – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 497 m2 (dle GP č. 4857-153/2013 jsou části označeny jako p. p. č. 1165/20) vše v k. ú. Varnsdorf za celkovou cenu 1.540.000,- Kč panu J. Š., IČ 12759082 splatnou do 60 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města za následujících podmínek:
- bude zřízeno předkupní právo města do doby úplné kolaudace rekonstrukce a oprav celého objektu do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy,
- pokud nenabude kolaudační rozhodnutí ve stanovené lhůtě právní moci, vyhrazuje si město právo uložit budoucímu vlastníku pokutu ve výši 50 % kupní ceny uvedené v kupní smlouvě.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na prodej p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

3.07 Návrh na vzdání se předkupního práva na p. p. č. 1625/5 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.08 Nabídka bezúplatného převodu – Červený kostel ve Varnsdorfu
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování) a (výsledky hlasování)

3.09 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415, Varnsdorf“
Usnesení č. 76/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování akce „Vypracování projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415, Varnsdorf“ s tím, že chybějící finanční prostředky ve výši 511.650,- Kč budou schváleny v rozpočtu města na rok 2014.

3.10 Návrh předání majetku příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 77/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Školní jídelna, Edisonova 2821, Varnsdorf (výdejna ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf) Mycí stroj M 1000 FORMAN v celkové hodnotě 18.876,- Kč.

a dále

Usnesení č. 77/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280, Varnsdorf – Oprava střechy a zateplení polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf v celkové hodnotě 11.927.446,16 Kč.

a dále

Usnesení č. 77/2013/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit právo k hospodaření na níže uvedených pozemcích příspěvkové organizaci města: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, Varnsdorf - Právo k hospodaření na následujících pozemcích p. p. č. 2013 - přístupová cesta o výměře 147 m2, p. p. č. 2019 - zahrada o výměře 1.445 m2 a p. p. č. 2020 - zahrada o výměře 1.377 m2 vše v k. ú. Varnsdorf.

3.11 Schválení financování akce „Zastřešení zimního stadionu Otavská 2931 ve Varnsdorfu “ v rámci rozpočtu města Varnsdorf pro r. 2014 
Usnesení č. 78/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v realizaci díla – II. a III. etapy - Zastřešení zimního stadionu Otavská 2931 ve Varnsdorfu a schválit zajištění financování II. etapy díla ve výši 26.332.266,- Kč bez DPH v rámci rozpočtu města na rok 2014 a III. etapy díla ve výši 6.425.746,- bez DPH v rámci rozpočtu města na rok 2015.

3.12 Návrh na prodej Vodního díla – vodovodu a jednotné gravitační kanalizace v ul. Husova, Varnsdorf
Usnesení č. 79/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést vodní dílo – vodovod v ul. Husova o celkové délce 145,5 m a jednotnou gravitační kanalizaci v ul. Husova o celkové délce 236,9 m společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. za cenu 265.500,- Kč.

3.13 Návrh na prodej Vodního díla – vodovodu a splaškové kanalizace v ul. Kollárova, Varnsdorf
Usnesení č. 80/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést vodní dílo – vodovod v ul. Kollárova o celkové délce 294 m a splaškovou kanalizaci v ul. Kollárova o celkové délce 183 m společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. za cenu 315.000,- Kč.

 

 

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva kontrolního výboru č. 1/2013
Usnesení č. 81/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru.

a dále

Usnesení č. 81/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města svolat pracovní seminář k problémům uvedeným ve zprávě kontrolního výboru č. 1/2013.

 

5. Různé

5.01 Petice za možnost užívat městské pozemky nájemníky a vlastníky bytů
Usnesení č. 82/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět požadavku občanů Kovářské a Žitavské ulice a neměnit stávající platnou Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2012.

5.02 Žádost o schválení navýšení financování projektu „Hasiči“ v rámci ORG 435 
Usnesení č. 83/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navýšení vlastního podílu města Varnsdorf v projektu „Hasiči“ dle předloženého návrhu.6. Finanční záležitosti

6.01 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2013
Usnesení č. 84/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2013“.

6.02 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2013 
Usnesení č. 85/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 86/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                 KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: