Usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

22. 10. 2009 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 22. 10. 2009 od 15.hodin ve Studentském klubu Střelnice

USNESENÍ


z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22. 10. 2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Předání nemovitého majetku do majetku města Varnsdorf
3.02 Změna č. 3 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf
3.03 Návrh na změnu kapacity Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín,
příspěvková organizace
3.04 Žádost PO Nemocnice Varnsdorf ve věci pořízení nového sanitního vozu
3.05 Žádost o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2010“
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 8195 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 375/1, p.p.č. 375/2, p.p.č. 372, p.p.č. 373 a p.p.č. 374/1 vše v k.ú.
Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 622 v k.ú. Studánka
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 5357 a částí p.p.č. 5358, p.p.č. 5360/1, p.p.č. 5359 a p.p.č. 5342/1
vše v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na majetkoprávní vyrovnání „prostranství Věžička“
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1928 v k.ú. Varnsdorf
5.07 Prodej nemovitosti obytného domu ve Varnsdorfu – Karlova č.p. 736
5.08 Prodej obytného domu ve Varnsdorfu – Pražská č.p. 663
5.09 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 858 ve Varnsdorfu
5.10 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5.11 Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2009
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)
3. Různé

3.01 Předání nemovitého majetku do majetku města Varnsdorf
Usnesení č. 169/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převzít do majetku města nemovitý majetek od PO Městská knihovna Varnsdorf v celkové hodnotě 1.758.701,00 Kč.

3.02 Změna č. 3 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf
Usnesení č. 170/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu č. 3 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace.

3.03 Návrh na změnu kapacity Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín,
příspěvková organizace
Usnesení č. 171/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu kapacity Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace dle předložené žádosti s účinností od 01.01.2010.

3.04 Žádost PO Nemocnice Varnsdorf ve věci pořízení nového sanitního vozu
Usnesení č. 172/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pořízení nového sanitního vozu z vlastních prostředků PO Nemocnice Varnsdorf, formou leasingu dle předloženého návrhu.

3.05 Žádost o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2010“
Usnesení č. 173/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání Žádosti o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2010“ vyhlášené Úřadem vlády ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity v celkové výši projektu 930 000,- Kč.

a dále

Usnesení č. 173/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast města Varnsdorf v projektu „Podpora terénní práce 2010“ ve výši 330 000,- Kč.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 8195 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 174/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 8195 – trvalý travní porost o výměře 87 m2 v k.ú. Varnsdorf, Českému zahrádkářskému svazu za cenu 3.480,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 375/1, p.p.č. 375/2, p.p.č. 372, p.p.č. 373 a p.p.č. 374/1 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 175/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 375/1 – zahrada o výměře 1061 m2 , p.p.č. 375/2 – zahrada o výměře 37 m2 a p.p.č. 373 – zahrada o výměře 262 m2vše v k.ú. Varnsdorf o celkové výměře 1.360 m2 společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. za cenu 204.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 622 v k.ú. Studánka
Usnesení č. 176/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 622 – zahrada o výměře 762 m2 v k.ú. Studánka manželům Aleně a Otakarovi Pluhařovým za cenu 60.960,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 5357 a částí p.p.č. 5358, p.p.č. 5360/1, p.p.č. 5359 a p.p.č. 5342/1 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 177/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5357 – zbořeniště o výměře 127 m2, část p.p.č. 5358 – trvalý travní porost o výměře 986 m2, dle GP č. 3473-243/2004 část označena jako díl „a“, část p.p.č. 5360/1 – zahrada o výměře 153 m2, dle GP č. 3473-243/2004 část označena jako díl „i“, část p.p.č. 5359 – zahrada o výměře 10 m2, dle GP č. 3473-243/2004 část označena jako díl „d“ a část p.p.č. 5342/1 – zahrada o výměře 67 m2, dle GP č. 3473-243/2004 část označena jako díl „k“, vše v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu Antonínu Hozmanovi za cenu 335.750,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na majetkoprávní vyrovnání „prostranství Věžička“
Usnesení č. 178/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi městem Varnsdorf a panem Vlastimilem Gabrielem a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem p.p.č. 91/3 – zahrada o výměře 802 m2 v k.ú. Varnsdorf a pan Vlastimil Gabriel se stane vlastníkem p.p.č. 4741 – zahrada o výměře 1092 m2 v k.ú. Varnsdorf. Na p.p.č. 91/3 bude zřízeno věcné břemeno spočívající v právu přístupu a příjezdu k nemovitosti č.p. 3076. Oprávněný bude vlastník č.p. 3076. Směna bude provedena s finančním doplatkem ve výši 357.500,- Kč a to ve prospěch pana Vlastimila Gabriela. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí město Varnsdorf.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1928 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 179/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 1928 – trvalý travní porost o výměře 1055 m2, dle GP č. 4256-106/2009 část označena jako 1928/3 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, paní Heleně Víškové za cenu 158.250,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 179/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 1928 – trvalý travní porost o výměře 1054 m2, dle GP č. 4256-106/2009 část označena jako 1928/4 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, paní Ľudmile Malé za cenu 158.100,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 179/2009/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 1928 – trvalý travní porost o výměře 1055 m2, dle GP č. 4256-106/2009 část označena jako 1928/5 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, manželům Pavlíně a Romanovi Průšovým za cenu 158.250,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 179/2009/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 1928 – trvalý travní porost o výměře 1052 m2, dle GP č. 4256-106/2009 část označena jako 1928/6 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, manželům Zdeňkovi a Ireně Hrabětovým za cenu 157.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Prodej nemovitosti obytného domu ve Varnsdorfu – Karlova č.p. 736
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání)

5.08 Prodej obytného domu ve Varnsdorfu – Pražská č.p. 663
Usnesení č. 180/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést objekt občanské vybavenosti č.p. 663, se stavební parcelou č.k. 2876 o výměře 862 m2(zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č.k. 2877/4 o výměře 924 m2(zahrada) vše v k.ú. Varnsdorf panu Petru Rybníčkovi, bytem V Podhájí 235/3, 408 01 Rumburk za cenu 2.650.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu smlouvy následující opravy:

- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru

V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

5.09 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 858 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 181/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit manželům Jiřímu Eisenvortovi a Jarmile Eisenvortové lhůtu opravy fasády domu č.p. 858 ve Varnsdorfu do 01.10.2010 za podmínky sepsání nové směnky.

5.10 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Usnesení č. 182/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu.

5.11 Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf
Usnesení č. 183/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování projektu „Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf“ – I. a II. etapa z rozpočtu města Varnsdorf v letech 2009-2012 v celkové výši 74.373.247,- Kč.


6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2009
Usnesení č. 184/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2009 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 185/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK MGR. PETR ŠMÍD
starosta města Místostarosta města

Předseda návrhové komise: