Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

31. 3. 2005 - Ing. Lukáš Vébr

konaného dne 31. 3. 2005 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
_________________________________________________________________________Zastupitelstvo města projednalo:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Zprávy výborů ZM
4. Různé
a) Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
b) Návrh zřizovací listiny Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
c) Návrh na zřízení organizační složky města „Dům s pečovatelskou službou“
d) Návrh zřizovací listiny organizační složky města „Dům s pečovatelskou službou“
e) Návrh pana V. Markvarta k mimosoudnímu vypořádání ve věci užívání p.p.č. 800/3 v k.ú. Varnsdorf
f) Návrh na změnu Statutu Městské policie Varnsdorf
g) Otevřený dopis člena ZM Mgr. Petra Šmída
h) Účast města v projektu „Příprava podnikatelského projektu – zakládání malých a středních podniků“
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
a) Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2005-2007
b) Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2005 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 14/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. Zřídit v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. organizační složku města – zařízení bez právní subjektivity Dům s pečovatelskou službou Varnsdorf, Lesní 2970.

2. Nepřijmout návrh na uznání částky bezdůvodného obohacení za užívání p.p.č. 8003/3 v k.ú. Varnsdorf k mimosoudnímu vypořádání, předložený dne 24. 2. 2005 advokátem V. Markvarta panem JUDr. Jaroslavem Peštou.

3. Převést p.p.č. 1953/16 – trvalý travní porost o výměře 484 m2 (dle GP č. 3511-303/2004) v k.ú. Varnsdorf manželům Rudolfu a Uršule Plíhalovým za cenu 38.720,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

4. Převést p.p.č. 1956/25 – trvalý travní porost o výměře 373 m2 (dle GP č. 3511-303/2004) manželům Renému a Janě Neubauerovým za cenu 29.840,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

5. Převést p.p.č. 1955/3 – ornou půdu o výměře 715 m2 (dle GP č. 3511-303/2004) v k.ú. Varnsdorf manželům Ladislavu a Haně Zelendovým za cenu 57.200,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

6. Převést p.p.č. 525/2 – ostatní plochu o výměře 771 m2 (dle GP č. 3510-302/2004) v k.ú. Varnsdorf panu Petru Malíkovi za cenu 61.680,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s  převodem nemovitosti hradí kupující.

7. Směnit p.p.č. 799 – zastavěnou plochu o výměře 17 m2 a p.p.č. 800/2 – trvalý travní porost o výměře 96 m2 v k.ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví města Varnsdorf za díl „a“ z p.p.č. 805 – ostatní plochu o výměře 106 m2 v k.ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví pana Jaroslava Vondráka (dle GP č. 3514-308/2004). Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí účastníci každý jednou polovinou.

8. Převést st.p.č. 1531/24 – zastavěnou plochu o výměře 30 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Miloslavu Mysíkovi za cenu 4.500,- Kč splatnou v  den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

9. Převést p.p.č. 2302 – zahradu o výměře 236 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Ing. Jitce Benešové za cenu 18.880,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

10. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1484/3 – zahrada o výměře 1.049 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Romanem a Helenou Boháčovými za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

11. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1484/2 – zahrada o výměře 1.082 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Markem a Drahoslavou Říhovými za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

12. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1484/1 – zahrada o výměře 1.120 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Miroslavem Ramešem za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

13. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1483 – zahrada o výměře 1.034 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Tomášem a Vladislavou Holubovými za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

14. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1476/1 – zahrada o výměře 1.548 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Reném a Monikou Paličkovými za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

15. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1477/2 – zahrada o výměře 1.468 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Radkem a Pavlou Šanderovými za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

16. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1477/1 – zahrada o výměře 1.378 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Ing. Janem Rejfem za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

17. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1255/13 – zahrada o výměře 838 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Janem Piankou s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

18. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 5540/11 – trvalý travní porost o výměře 1.283 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Petrem a Radkou Hájkovými s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na podporu výstavby bytů.

19. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 5540/6 – trvalý travní porost o výměře 1.544 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Miloslavem a Nikolou Krátkými s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v souladu s opatřením města č. 2/2004 na  podporu výstavby bytů.

20. Opravit znění části usnesení č. 1/2005/12 ze dne 20. 1. 2005 a to tak, že „kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení“. Ostatní část usnesení se nemění.

21. Opravit znění části usnesení č. 32/2004/10 ze dne 30. 9. 2004  a to tak, že „výměra kupovaného pozemku č. 1053/4 se mění na 765 m2. Poslední splátka, splatná ke dni 30. 6. 2005 se tím upravuje na 15.930,- Kč“. Ostatní část usnesení se nemění.

22. Převést bytovou jednotku č. 2845/07 v budově se vchody č.p. 2843, 2844 a 2845, a to ve vchodě 2845, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6294/8, st.p.č. 6294/9 a st.p.č. 6294/10, vše v k.ú. Varnsdorf panu Martinu Suchému za cenu 64.142,- Kč, splatnou do 2  měsíců od rozhodnutí ZM.

23. Převést bytovou jednotku č. 2845/09 v budově se vchody č.p. 2843, 2844 a 2845, a to ve vchodě 2845, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6294/8, st.p.č. 6294/9 a st.p.č. 6294/10, vše v k.ú. Varnsdorf paní Marcele Bartákové za cenu 64.142,- Kč, splatnou do 2  měsíců od rozhodnutí ZM.

24. Převést dům č.p. 1746 se st.p.č. 5707 o výměře 369 m2 a p.p.č. 5709/1 o výměře 4.886 m2, vše v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu manželům Radkovi a Ivetě Godlovým a jednu polovinu paní Žofii Godlové za cenu 2.500.000,- Kč, splatnou následovně:
- část kupní ceny ve výši 1.250.000,- Kč zaplatí manželé Godlovi v den podpisu kupní smlouvy,
- část kupní ceny ve výši 1.250.000,- Kč zaplatí paní Žofie Godlová v den podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z  majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny. Město Varnsdorf si vyhrazuje předkupní právo po dobu 5 let, a to za cenu schválenou ZM při prodeji objektu.

Usnesení č. 15/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:
1. Změny Statutu Městské policie Varnsdorf dle předloženého návrhu s účinností od  1. 4. 2005. 

2. Vstup města Varnsdorf jako partnera do projektu „Příprava podnikatelského projektu – zakládání malých a středních podniků“.

3. Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2005 – 2007 dle předloženého návrhu.

4. Rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 16/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat:
1. Zřizovací listinu Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Zřizovací listinu organizační složky města – zařízení bez právní subjektivity Dům s pečovatelskou službou Varnsdorf, Lesní 2970 dle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění předloženého návrhu.

Usnesení č. 17/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit:
1. Kontrolnímu výboru ZM doplnit zápis o provedené kontrole MP Varnsdorf o  vyjádření kontrolované strany ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích a předložit jej na dubnovém zasedání ZM.

2. Starostovi města podat na zasedání ZM 26.4.2005 zprávu o aktuální situaci ve věci "Červeného kostela" s provedenými opatřeními.

Usnesení č. 18/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit:
1. Starostu města zajistit uzavření příjezdové cesty z ul. TGM a uzavření pozemku okolo "Červeného kostela", termín do 1.4.2005.

Usnesení č.19/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf za rok 2004. 

2. Zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

Usnesení č. 20/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit:
1. Usnesení č. 38/2004/61 ze dne 25. 10. 2004. 

2. Usnesení č. 43/2004/24 ze dne 18. 11. 2004. 

3. Usnesení č. 32/2004/13 ze dne 30. 9. 2004. 

4. Usnesení č. 32/2004/15 ze dne 30. 9. 2004. 

Ing. Josef Poláček Mgr. Zdeňka Vajsová
starosta                  místostarostka