Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

21. 6. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,

které se konalo dne 20.06.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 2562, p. p. č. 2563/2 a p. p. č. 2564 vše v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 893 a části p. p. č. 894/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na schválení záměru připojení budovy 6. ZŠ Karlova na soustavu CZT Varnsdorf
3.04 Návrh na zařazení investiční akce „Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“ do rozpočtu města r. 2014 
3.05 Nabídka finančního daru
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé

5.01 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
5.02 Zajištění provozu a výuky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650 ve školním roce 2013/2014
5.03 Schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve Šluknovském výběžku na 2013 – 2017 
5.04 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do II. výzvy Podpora terénní práce na rok 2013 vyhlášené Úřadem vlády ČR
5.05 Žádost o schválení nákupu nového ultrazvukového přístroje na leasing
5.06 Příspěvek na škody vzniklé při povodni v červnu 2013
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2013 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 2562, p. p. č. 2563/2 a p. p. č. 2564 vše v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 893 a části p. p. č. 894/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 62/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 893 – zahradu o výměře 683 m2 a část p. p. č. 894/1 – trvalý travní porost o výměře 500 m 2 (dle GP č. 4855-150/2013 část označena jako p. p. č. 894/4) vše v k. ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům M. Z. a N. Z. V., DiS. za cenu 236.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na schválení záměru připojení budovy 6. ZŠ Karlova na soustavu CZT Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

3.04 Návrh na zařazení investiční akce „Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“ do rozpočtu města r. 2014 
Usnesení č. 63/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zařazením investiční akce „Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“ do rozpočtu města r. 2014 v koordinaci s výstavbou splaškové kanalizace v ul. Svatopluka Čecha, kterou bude realizovat společnost SVS a. s.

3.05 Nabídka finančního daru
Usnesení č. 64/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout finanční dar společnosti TMIS s. r. o. podmíněný rozhodnutím správního orgánu, nabídnutý v písemnosti č. j. 13238/2013.

 

 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Různé
5.01 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování) a (výsledky hlasování)

5.02 Zajištění provozu a výuky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650 ve školním roce 2013/2014
Usnesení č. 65/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí uzavření střediska Seifertova 1650 a zajištění provozu a výuky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650 v náhradních prostorách dle předloženého návrhu.

5.03 Schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve Šluknovském výběžku na 2013 – 2017 
Usnesení č. 66/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve Šluknovském výběžku pro roky 2013-2017.

5.04 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do II. výzvy Podpora terénní práce na rok 2013 vyhlášené Úřadem vlády ČR
Usnesení č. 67/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti do II. kola dotačního řízení programu Podpora terénní práce na rok 2013 vyhlášeným Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

a dále

Usnesení č. 67/2013/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast města Varnsdorf ve výši 302.440 Kč do II. kola dotačního řízení programu Podpora terénní práce na rok 2013 vyhlášeným Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

5.05 Žádost o schválení nákupu nového ultrazvukového přístroje na leasing
Usnesení č. 68/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Nemocnici Varnsdorf, p. o. nákup nového ultrazvukového přístroje na leasing.

5.06 Příspěvek na škody vzniklé při povodni v červnu 2013
Usnesení č. 69/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout obci Hřensko finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na odstraňování povodňových škod.6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2013 
Usnesení č. 70/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2013 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 71/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                 KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: