Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 9. 2009 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 24. 09. 2009 od 15.hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

USNESENÍ


z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24. 09. 2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách
v městských bytech za 1. pololetí roku 2009
3.02 Změna č. 2 zřizovací listiny PO Městské divadlo Varnsdorf
3.03 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva Kontrolního výboru číslo 6
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej části p.p.č. 4730/2 a části p.p.č. 4731 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 7500 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na zrušení usnesení
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 5510/2 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na zrušení usnesení
5.07 Návrh na prodej p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka
5.08 Návrh na prodej části p.p.č. 7187 v k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na prodej p.p.č. 3671/2 v k.ú. Varnsdorf
5.10 Prodej bytové jednotky č.p. 2763/35
5.11 Návrh na zrušení usnesení
5.12 Návrh na zrušení usnesení
5.13 Prodej nemovitosti občanského vybavení ve Varnsdorfu – Měšťanská 124
5.14 Prodej rodinného domu s možností restaurace ve Varnsdorfu č.p. 1016
5.15 Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru
Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
5.16 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
6. Finanční záležitosti
6.01 Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg za rok 2008
6.02 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2009
6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2009
6.04 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
6.05 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2009
6.06 Žádost pana K. D. o umožnění splátkového kalendáře a o odklad splátek
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách
v městských bytech za 1. pololetí roku 2009
Usnesení č. 144/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za 1. pololetí roku 2009.

3.02 Změna č. 2 zřizovací listiny PO Městské divadlo Varnsdorf
Usnesení č. 145/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu zřizovací listiny Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace.

3.03 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 146/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf dle předloženého návrhu.


4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva Kontrolního výboru číslo 6
Usnesení č. 147/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu Kontrolního výboru.

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4369/1 – trvalý travní porost o výměře 1 m2, GP č. 4249-72/2009 část označena jako „a“ a „b“, v k.ú. Varnsdorf panu R. V. za cenu 150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej části p.p.č. 4730/2 a části p.p.č. 4731 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 149/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4730/2 – orná půda o výměře 5 m2, dle GP č. 4190-247/2008 části označeny jako 4730/4 a 4730/5; a část p.p.č. 4731 – ostatní plocha o výměře 14 m2, dle GP č. 4190-247/2008 část označena jako 4731/2 vše v k.ú. Varnsdorf, manželům J. a J. K. za cenu 1.995,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 7500 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 150/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7500 – trvalý travní porost o výměře 1227 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu P. K. za cenu 184.050,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 151/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 195/2008/5 ze dne 27.11.2008

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 5510/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 152/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5510/2 – trvalý travní porost o výměře 1282 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu paní J. V. za cenu 222.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
(dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města: 150,- Kč/m2 plus 30.000,- Kč za vybudování vodovodu)

5.06 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 153/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 124/2009 ze dne 25. 06. 2009.

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

5.08 Návrh na prodej části p.p.č. 7187 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 154/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 7187 – trvalý travní porost o výměře 84 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4289-150/2009 část označena jako 7187/6 J. a B. A. za cenu 6.720,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 154/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 7187 – trvalý travní porost o výměře 286 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4289-150/2009 část označena jako 7187/5 panu M. Š. za cenu 22.880,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále


Usnesení č. 154/2009/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 7187 – trvalý travní porost o výměře 705 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4289-150/2009 část označena jako 7187/4 manželům M. a I. M. za cenu 56.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 154/2009/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 7187 – trvalý travní porost o výměře 267 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4289-150/2009 část označena jako 7187/3 panu P. E. za cenu 21.360,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 154/2009/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 7187 – trvalý travní porost o výměře 448 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4289-150/2009 část označena jako 7187/2 manželům M. a Z. B. za cenu 35.840,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na prodej p.p.č. 3671/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3671/2 – trvalý travní porost o výměře 1595 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu L. F. za cenu 239.250,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Prodej bytové jednotky č.p. 2763/35
Usnesení č. 156/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č.p. 2763/35 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu R. M. za cenu 64.460,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.11 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 157/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 127/2009 ze dne 25.06.2009.

5.12 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 158/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 102/2008 ze dne 29.05.2008.

5.13 Prodej nemovitosti občanského vybavení ve Varnsdorfu – Měšťanská 124
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

5.14 Prodej rodinného domu s možností restaurace ve Varnsdorfu č.p. 1016
Usnesení č. 159/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést objekt č.p. 1016 se stavební parcelou č.k. 7014 o výměře 369 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkovou parcelou č.k. 7015/2 o výměře 2764 m2 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Varnsdorf manželům Ing. O. D. a Mgr. Š. D. za cenu 1.000.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od ZM. Kupující se zavazují provést do dvou let podpisu kupní smlouvy následující opravy:

- opravu střechy
- opravu fasády včetně vrchního nátěru

V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude zajištění provedeno oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

5.15 Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru
Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
Usnesení č. 160/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schvaluje zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) podle § 47 odst (5) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

5.16 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
Usnesení č. 161/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu pozemek: p.p.č. 4891 – zahrada o výměře 586 m2 v k.ú. Varnsdorf.

6. Finanční záležitosti

6.01 Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg za rok 2008
Usnesení č. 162/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Výroční zprávu Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg za rok 2008“

6.02 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2009
Usnesení č. 163/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2009“.

6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2009
Usnesení č. 164/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2009“ dle předloženého návrhu.

6.04 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 165/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 190.000,- Kč na Prevenci kriminality a 45.278,- Kč na ostatní příspěvky v kapitolách Kultura, Vzdělávání a Sociální dávky a podpora.

6.05 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2009
Usnesení č. 166/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

6.06 Žádost pana K. D. o umožnění splátkového kalendáře a o odklad splátek
Usnesení č. 167/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo posečkat s podáním návrhu na výkon rozhodnutí do 31. 03. 2010 za podmínky, že budou do té doby prováděny částečné úhrady dluhu, popřípadě může být doplacen celý dluh najednou.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 168/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK                                                 MGR. PETR ŠMÍD
starosta města                                                         místostarosta města

Předseda návrhové komise: