Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 6. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22.06.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/26 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 981/1 a p. p. č. 985/3 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3478 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3648/1 v k. ú. Varnsdorf a návrh na směnu v k.ú. Studánka u Rumburku
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 883 a p. p. č. 885 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – právo služebnosti
1.09 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.10 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.11 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.12 Žádost o prodloužení termínu oprav č. p. 124 ve Varnsdorfu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2016
3.02 Schválení Zřizovací listiny organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf
3.03 Poskytnutí dotace z IROP
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/26 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 66/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/26 – zastavěná plocha o výměře 25 m2 panu Ing. D. S. za kupní cenu 5.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 67/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2984 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 51 m2 (dle GP č. 5501-322/2016 část označena jako p. p. č. 2984/2 – ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Varnsdorf panu I. H. za kupní cenu 10.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 68/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2148/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 18 m2 (dle GP č. 5601-106/2017 část označena jako p. p. č. 2148/4 – ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Varnsdorf panu V. K. a paní N. Č. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 1.890 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 981/1 a p. p. č. 985/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 69/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 981/1 – ornou půdu o výměře 665 m2 (dle GP č. 5547-32/2017 část označena jako p. p. č. 981/1) v k. ú. Varnsdorf paní E. T. za kupní cenu 133.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 69/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 981/1 – ornou půdu o výměře 9 m2 (dle GP č. 5547-32/2017 část označena jako p. p. č. 981/5) v k. ú. Varnsdorf paní E. D. za kupní cenu 1.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 69/2017/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 981/1 – ornou půdu o výměře 2 m2 (dle GP č. 5547-32/2017 část označena jako p. p. č. 981/6) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a Mgr. D. D. za kupní cenu 400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 69/2017/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 981/1 – ornou půdu o výměře 25 m2 (dle GP č. 5547-32/2017 část označena jako p. p. č. 981/4) v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. M. a B. M. za kupní cenu 5.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 69/2017/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 985/3 – ornou půdu o výměře 62 m2 (dle GP č. 5547-32/2017 část označena jako p. p. č. 985/12) v k. ú. Varnsdorf manželům P. a A. F. za kupní cenu 12.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3478 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 70/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3478 – zahrada o výměře 1.396 m2 (dle GP č. 5468-341/2016 část označena jako p. p. č. 3478/2) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a A. Z. a paní H. V. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za cenu 139.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3648/1 v k. ú. Varnsdorf a návrh na směnu v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 71/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3648/1 – trvalý travní porost o výměře 1.013 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 3648/4) panu Ing. S. H. a paní E. P. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 202.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 202.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 883 a p. p. č. 885 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 72/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 883 – trvalý travní porost o výměře 289 m2 a p. p. č. 885 – trvalý travní porost o výměře 29 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu L. Š. za kupní cenu 63.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.08 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – právo služebnosti
Usnesení č. 73/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení přípojek pro budoucí výstavbu rodinného domu na p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf jako oprávněným a manžely Ing. L. a Mgr. R. C. za jednorázovou úhradu 1.000 Kč splatnou do 15-ti dnů od podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

1.09 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
Usnesení č. 74/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2762/34 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní J. P. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

1.10 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
Usnesení č. 75/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví byt 1+1 v bytovém domě č. p. 2761/15 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní Z. Š. za cenu 65.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

1.11 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 76/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

1.12 Žádost o prodloužení termínu oprav č. p. 124 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 77/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav fasády na domě č. p. 124 ve Varnsdorfu do 23.04.2018 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a nové směnky.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2016
Usnesení č. 78/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2016.

3.02 Schválení Zřizovací listiny organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf
Usnesení č. 79/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zřizovací listinu organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 79/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit organizační složku Centrum sociálních služeb Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 79/2017/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit organizační složku Pečovatelská služba Varnsdorf.

3.03 Poskytnutí dotace z IROP
Usnesení č. 80/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s předložením žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II a zajistit spolufinancování města ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017

Usnesení č. 81/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 82/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                         JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                          místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Ing. Vladimír Reiber