Usnesení z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 5. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23.05.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 381, p. p. č. 384, části p. p. č. 382/1, p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13 vše v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na směnu části p. p. č. 1105 za část p. p. č. 1103/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6942, části p. p. č. 6938/1, části p. p. č. 6940/3 a části p. p. č. 6941 vše v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na zrušení usnesení
3.05 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na pozemcích bývalého závodního klubu ELITE v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 1927/1 a části p. p. č. 1929 v k. ú. Varnsdorf
3.07 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
3.08 Revitalizace rekreačního areálu u vodní plochy ve Varnsdorfu (Mašíňák)
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2012 
5.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2012 
5.03 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2012 
6. Finanční záležitosti
6.01 Zrušení peněžního fondu Fond rozvoje bydlení Varnsdorf
6.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 381, p. p. č. 384, části p. p. č. 382/1, p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13 vše v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.02 Návrh na směnu části p. p. č. 1105 za část p. p. č. 1103/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 1105 – trvalý travní porost o výměře 460 m2 (dle GP č. 4810-106/2012 část označena jako p. p. č. 1105/2) v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví Města Varnsdorf za část p. p. č. 1103/1 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 115 m2 (dle GP č. 4810-106/2012 část označena jako p. p. č. 1103/3) v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví společnosti ZANDBERG Trade s. r. o., IČ 24159182. Z důvodu rozdílných výměr doplatí společnost ZANDBERG Trade s. r. o., IČ 24159182 Městu Varnsdorf částku 36.225 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6942, části p. p. č. 6938/1, části p. p. č. 6940/3 a části p. p. č. 6941 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 51/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6942 – trvalý travní porost o výměře 673 m2, část p. p. č. 6938/1 – ornou půdu o výměře 584 m2, část p. p. č. 6940/3 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 51 m2 a část p. p. č. 6941 – trvalý travní porost o výměře 16 m2 vše v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 1.324 m2 (dle GP č. 4762-245/2012 části označeny jako p. p. č. 6942 díl „a“, p. p. č. 6938/3, p. p. č. 6940/4 a p. p. č. 6941 díl „b“ vše v k. ú. Varnsdorf) panu M. D. za cenu 132.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.04 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 52/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 23/2013 ze dne 28.03.2013.

3.05 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na pozemcích bývalého závodního klubu ELITE v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.06 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 1927/1 a části p. p. č. 1929 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p. p. č. 1927/1 - ostatní plochy o výměře 3.190 m2 a části p. p. č. 1929 - ostatní plochy o výměře 10.112 m2 ze současného funkčního využití – „komerce, sklady, prodejní sklady“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“.
Poměrné náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

3.07 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 54/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování akce „Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ z rozpočtu města v roce 2013, rozpočtová změna bude předložena ke schválení ZM ve IV. čtvrtletí roku 2013.

3.08 Revitalizace rekreačního areálu u vodní plochy ve Varnsdorfu (Mašíňák)
Usnesení č. 55/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout areál rekreačního rybníka Mašíňák z prodeje a dále nezařazovat do prodeje z důvodu možného budoucího využití areálu městem Varnsdorf.

 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Různé

5.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2012 
Usnesení č. 56/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2012.

5.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2012 
Usnesení č. 57/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2012.

5.03 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2012 
Usnesení č. 58/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2012.
6. Finanční záležitosti

6.01 Zrušení peněžního fondu Fond rozvoje bydlení Varnsdorf
Usnesení č. 59/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit peněžní fond „ Fond rozvoje bydlení Varnsdorf“.

6.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 
Usnesení č. 60/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 61/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                              KAREL DUBSKÝ
starosta města                                             místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: