Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 6. 2009 - Ing. Lukáš Vébr


, které se konalo dne 28.05.2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2008
3.02 Zřízení školního klubu při ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
3.03 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
3.04 Změna č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf
3.05 Žádost o přezkoumání rozhodnutí rady města ze dne 02. 04. 2009
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 3711/6 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 644 a část p.p.č. 8187 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 691 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 4104/1 v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej části p.p.č. 7699 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na zrušení předkupního práva
5.07 Návrh na zrušení usnesení
5.08 Návrh na zrušení usnesení
5.09 Prodej bytové jednotky č. 2763/04, ul. Kovářská
5.10 Prodej bytové jednotky č. 2763/10, ul. Kovářská
5.11 Prodej bytové jednotky č. 2763/22, ul. Kovářská
5.12 Prodej objektu trafostanice
5.13 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
6. Finanční záležitosti
6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
6.02 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009
6.03 Žádost paní L. B. o prominutí poplatku z prodlení
6.04 Žádost pana M. V. o prominutí penále
6.05 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2009
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2008
Usnesení č. 97/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2008

3.02 Zřízení školního klubu při ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
Usnesení č. 98/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit školní klub při Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2009 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 98/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Změnu č. 8 zřizovací listiny Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2009 dle předloženého návrhu.


3.03 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Usnesení č. 99/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změny zřizovacích listin těchto příspěvkových organizací:
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf , Křižíkova 2757, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace
Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace3.04 Změna č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf
Usnesení č. 100/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace.

3.05 Žádost o přezkoumání rozhodnutí rady města ze dne 02. 04. 2009
Usnesení č. 101/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Kontrolní výbor ZM přezkoumáním rozhodnutí RM č. 33/2009/10 ze dne 02. 04. 2009. Zprávu předložit na zasedání ZM v měsíci září 2009.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 3711/6 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 102/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 3711/6 – trvalý travní porost o výměře 1634 m2 v k. ú. Varnsdorf, dle GP č. 4206-22/2009 část označena jako 3711/6, panu F. H. za cenu 130.720,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 102/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 3711/6 – trvalý travní porost o výměře 944 m2 v k. ú. Varnsdorf, dle GP č. 4206-22/2009 část označena jako 3711/7, manželům J. a P. K. za cenu 75.520,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 644 a část p.p.č. 8187 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 103/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 644 – trvalý travní porost o výměře 155 m2 a část p.p.č. 8187 – vodní plocha o výměře 180 m2, dle GP č. 4099-131/2009 část označena jako 8187/2, vše v k.ú. Varnsdorf manželům J. a J. V. za cenu 26.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 691 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 691 – zahrada o výměře 3.807 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a I. V. za cenu 436.370,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 4104/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 105/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4104/1 – trvalý travní porost o výměře 170 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům P. a P. B. za cenu 13.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej části p.p.č. 7699 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 106/2009 (výsledky hlasování)
ZM rozhodlo převést část p.p.č. 7699 – zahrada o výměře 502 m2 v k.ú. Varnsdorf, dle GP č. 4237-50/2009 část označena jako 7699/3, panu M. P. za cenu 40.160,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na zrušení předkupního práva
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání)

5.07 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 107/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo zrušit usnesení č. 142/2008 ze dne 25. 9. 2008.

5.08 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 108/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 201/2008 ze dne 27. 11 2008.

5.09 Prodej bytové jednotky č. 2763/04, ul. Kovářská
Usnesení č. 109/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/04 v budově se vchodem č. p. 2763, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf panu Ing. K. B. za cenu 75.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Prodej bytové jednotky č. 2763/10, ul. Kovářská
Usnesení č. 110/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/10 v budově se vchodem č.p. 2763, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf panu Ing. K. B. za cenu 80.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.11 Prodej bytové jednotky č. 2763/22, ul. Kovářská
Usnesení č. 111/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/22 v budově se vchodem č.p. 2763, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf panu P. F. za cenu 75.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.12 Prodej objektu trafostanice
Usnesení č. 112/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu na p.p.č. 1167/3 a p.p.č. 1167/3 o výměře 47 m2 v k.ú. Varnsdorf ČEZ Distribuce a.s., Děčín za cenu 297.089,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí a za pořízení znaleckého posudku hradí kupující a daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

5.13 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 113/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:
- Městské knihovně Varnsdorf regálový systém pojízdný v hodnotě 1.039.307,90 Kč a výpůjční pulty s nerezovými policemi v hodnotě 264.343,- Kč;
- Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700 zásobníkový ohřívač vody 10l v hodnotě 3.950,- Kč a průtokový ohřívač vody Tatramat 10l v hodnotě 3.986,50 Kč;
- Nemocnici Varnsdorf technické zhodnocení budovy v hodnotě 2.069.398,- Kč.


6. Finanční záležitosti

6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 114/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 800.000,- Kč na příspěvky v rámci Grantového programu, ve výši 150.000,- Kč na Prevenci kriminality a 128.845,- Kč na ostatní příspěvky v kapitolách Kultura, Vzdělávání a Sociální dávky a podpora.

6.02 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009
Usnesení č. 115/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf dle předloženého návrhu s doplněním článku 2 o ulici Pražská.

6.03 Žádost paní L. B. o prominutí poplatku z prodlení
Usnesení č. 116/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neprominout poplatek z prodlení z dlužného nájemného paní L. B..

6.04 Žádost pana M. V. o prominutí penále
Usnesení č. 117/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neprominout poplatek z prodlení z dlužného nájemného panu M.V..

6.05 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2009
Usnesení č. 118/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2009 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 119/2009 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

ING. JOSEF POLÁČEK                                                    MGR. PETR ŠMÍD
starosta města                                                            místostarosta města

Předseda návrhové komise: