Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 5. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25.05.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na nabytí pozemků do majetku městaVarnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1361/1 a p. p. č. 1362/7 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na zrušení usnesení
1.04 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.05 Návrh na nabytí objektu č. p. 2934 ve Varnsdorfu do majetku města
1.06 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
1.07 Uzavření smlouvy o převzetí závazku
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf
3.02 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016
3.03 Destinace Lužické hory
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2016
3.05 Memorandum
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na nabytí pozemků do majetku městaVarnsdorf
Usnesení č. 52/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do majetku města Varnsdorf p. p. č. 5456 o výměře 2.542 m2 – zastavěná plocha, nádvoří, p. p. č. 5458 o výměře 11.288 m2 – ostatní plocha, p. p. č. 5459 o výměře 949 m2 – zastavěná plocha, nádvoří, p. p. č. 5461 o výměře 241 m2 – zastavěná plocha, nádvoří, vše v k. ú. Varnsdorf od pana A. M. za cenu 1.502.000 Kč.

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1361/1 a p. p. č. 1362/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1361/1 – ostatní plocha o výměře 499 m2 a p. p. č. 1362/7 – trvalý travní porost o výměře 359 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. L. za kupní cenu 171.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 54/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 20/2017 ze dne 23.02.2017.

1.04 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
Usnesení č. 55/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví byt 1+1 v bytovém domě č. p. 2763/40 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od pana B. J. a paní D. J. za cenu 65.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

1.05 Návrh na nabytí objektu č. p. 2934 ve Varnsdorfu do majetku města
Usnesení č. 56/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt do vlastnictví města objekt na p. p. č. 5436/2 v k. ú. Varnsdorf od společnosti LUMINES TEMPLE – nemovitosti s. r. o. za cenu 90.000 Kč.

1.06 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 57/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy střechy do 31.12.2017 a opravy fasády do 31.12.2020 na domě č. p. 663 ve Varnsdorfu za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a nové směnky.

1.07 Uzavření smlouvy o převzetí závazku
Usnesení č. 58/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o převzetí závazku dokončení povrchů v ulicích Žitná a Smetanova po rekonstrukci plynovodu uzavřené mezi společností UGA s.r.o., IČ 25010522, Kamenický Šenov a městem Varnsdorf.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf
Usnesení č. 59/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválitzměny zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace, Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace, Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace a Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace, dlepředloženého návrhu.

3.02 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016
Usnesení č. 60/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016.

3.03 Destinace Lužické hory
Usnesení č. 61/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Dohodu o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 61/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Dohody o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem.

3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2016
Usnesení č. 62/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2016.

3.05 Memorandum
Usnesení č. 63/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Memorandum o porozumění a přátelské spolupráci dle pozměněného návrhu.

a dále

Usnesení č. 63/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Memoranda o porozumění a přátelské spolupráci.

4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017
Usnesení č. 64/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 65/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                     JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                       místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Jiří Sucharda