Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 4. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25.04.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 6022 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 3518/1 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na nabytí části p. p. č. 378 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.04 Změna financování etap rekonstrukce zimního stadionu
3.05 Návrh na předání majetku příspěvkovým organizacím města
3.06 Předfinancování projektového záměru „Hasičská zbrojnice Varnsdorf“
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva Finančního výboru
5. Různé
5.01 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2012 
5.02 Vystoupení z Národní sítě zdravých měst ČR
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města za rok 2012 a schválení účetní závěrky 2012 
6.02 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2013 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 6022 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6022 – zahradu o výměře 629 m2 v k. ú. Varnsdorf MUDr. M. a Ing. K. L. za cenu 125.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 3518/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3518/1 – trvalý travní porost o výměře 281 m2 v k. ú. Varnsdorf paní I. Š. za cenu 56.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující včetně ušlého nájemného zpětně za období dvou let ve výši 1.686,- Kč.

3.03 Návrh na nabytí části p. p. č. 378 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 40/2013  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně nabýt do vlastnictví města Varnsdorf část p. p. č. 378 – ostatní plocha, způsob využití silnice o výměře 3.616 m2 (dle GP č. 298-126/2000 část označena jako p. p. č. 378 a díly „e“, „d“, „f“) v k. ú. Studánka u Rumburku.

3.04 Změna financování etap rekonstrukce zimního stadionu
Usnesení č. 41/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10000085151/6005 se společností Skanska a. s., Praha 4 Chodov, Líbalova 1/2348, uzavřené na základě usnesení ZM č. 101/2012/1, kterým se mění financování jednotlivých etap akce „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“. Cena I. etapy výstavby bude navýšena o částku 942.770 Kč bez DPH. O tuto částku se zároveň snižuje financování II. etapy, aniž by se tímto měnila celková cena díla uvedená v SoD.

a dále

Usnesení č. 41/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města se zavazuje přijmout rozpočtové opatření zajišťující financování I. etapy zastřešení zimního stadionu v roce 2013 ve výši vyplývající z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10000085151/6005 se společností Skanska a. s., Praha 4 Chodov, Líbalova 1/2348, uzavřené na základě usnesení ZM č. 101/2012/1.

3.05 Návrh na předání majetku příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 42/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Mateřská škola, Nezvalova 2024, Varnsdorf, technické zhodnocení budovy – Přípojka vody v areálu MŠ v celkové hodnotě 242.112,80 Kč.
a dále

Usnesení č. 42/2013/2  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Mateřská škola, Nezvalova 2024, Varnsdorf, technické zhodnocení budovy – Bezbariérový vstup do objektu MŠ v celkové hodnotě 470.616,50 Kč.
a dále

Usnesení č. 42/2013/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf, technické zhodnocení budovy – Zařízení slaboproudé elektrotechniky, elektrické instalace v I. NP, II. NP a III. NP a zdravotně technické instalace v objektu ZŠ v celkové hodnotě 3.607.436 Kč.
a dále

Usnesení č. 42/2013/4  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města: Městské divadlo, Partyzánů 1442, Varnsdorf, technické zhodnocení budovy – Rozšíření stávajícího požárního systému v celkové hodnotě 38.246 Kč.

3.06 Předfinancování projektového záměru „Hasičská zbrojnice Varnsdorf“
Usnesení č. 43/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování akce „Hasičská zbrojnice Varnsdorf“ a financovat podíl města ve výši min. 10% celkových způsobilých výdajů v rozpočtu města na rok 2014 v případě získání dotace.

 

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva Finančního výboru
Usnesení č. 44/2013  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu Finančního výboru.

 

5. Různé


5.01 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2012

Usnesení č. 45/2013  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2012.

5.02 Vystoupení z Národní sítě zdravých měst ČR
Usnesení č. 46/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit členství Města Varnsdorf v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.
6. Finanční záležitosti

6.01 Závěrečný účet města za rok 2012 a schválení účetní závěrky 2012 
Usnesení č. 47/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2012 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 47/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2012.

a dále

Usnesení č. 47/2013/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 47/2013/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 2 mil. Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

6.02 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2013 
Usnesení č. 48/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 49/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 


8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                            KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                           místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: