Usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 5. 2005 - Ing. Lukáš Vébr

konaného dne 26. 5. 2005 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
_________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města projednalo:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Návrh smlouvy ve věci zabezpečení dopravní obslužnosti
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
a) Návrh na schválení členského příspěvku do sdružení Euroregion Nisa
b) Návrh na odpis pohledávky
c) Návrh na použití příjmů z výtěžku VHP
d) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2005
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 26/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo:
1. Nabýt do vlastnictví města od Ústeckého kraje pozemek p.č. 2571/2 – ostatní plocha s využitím sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.764 m2, vše v k.ú. Varnsdorf.

2. Převést dům č.p. 2014 se st.p.č. 2861 o výměře 392 m2 a p.p.č. 2862  o výměře 1.279 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Jakubovi Křížovi a paní Monice Špičkové za cenu 1.200.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy opravu fasády.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z  majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

3. Převést dům č.p. 1409 se st.p.č. 2509 o výměře 303 m2 a p.p.č. 2510  o výměře 207 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Janu a Ireně Fenikovým za cenu 700.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od  podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z  majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

4. Převést dům č.p. 1127 se st.p.č. 2498 o výměře 378 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Ing. Petru a MUDr. Ludmile Jakubcovým za cenu 710.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z  majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

5. Převést bytovou jednotku č. 2843/09 v domě se vchody č.p. 2843, 2844 a 2845, a to ve vchodě 2843, včetně odpovídajícího podílu společných částí budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6294/8, st.p.č. 6294/9 a st.p.č. 6294/10, vše v k.ú. Varnsdorf paní Marii Janišové za cenu 64.142,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města.

6. Převést bytovou jednotku č. 2843/12 v domě se vchody č.p. 2843, 2844 a 2845, a to ve vchodě 2843, včetně odpovídajícího podílu společných částí budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6294/8, st.p.č. 6294/9 a st.p.č. 6294/10, vše v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví, a to jednu polovinu manželům Františku a Jaroslavě Němcovým a jednu polovinu panu Michalu Němcovi za cenu 123.696,- Kč, splatnou následovně:
- část kupní ceny ve výši 61.848,00 Kč zaplatí manželé Němcovi do 2 měsíců od  rozhodnutí zastupitelstva města,
- část kupní ceny ve výši 61.848,00 Kč zaplatí pan Michal Němec do 2 měsíců od  rozhodnutí zastupitelstva města.

7. Převést bytovou jednotku č. 2519/06 v domě se vchody č.p. 2517, 2518 a 2519, a to ve vchodě 2519, včetně odpovídajícího podílu společných částí budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 3113/2, 3113/3 a 3113/4, vše v k.ú. Varnsdorf paní Kateřině Bulvové za cenu 65.916,- Kč, splatnou do 2 měsíců od  rozhodnutí zastupitelstva města.

8. Převést bytovou jednotku č. 2519/02 v domě se vchody č.p. 2517, 2518 a 2519, a to ve vchodě 2519, včetně odpovídajícího podílu společných částí budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 3113/2, 3113/3 a 3113/4, vše v k.ú. Varnsdorf manželům Pavlu a Ing. Jitce Benešovým za cenu 66.400,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města.

9. Převést bytovou jednotku č. 2528/06 v domě se vchody č.p. 2527 a 2528, a to ve vchodě 2528, včetně odpovídajícího podílu společných částí budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 3113/9 a 3113/10, vše v k.ú. Varnsdorf slečně Martině Jelenové za cenu 85.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města.

10. Změnit usnesení č. 14/2005/24 ze dne 31. 3. 2005  a to tak, že kupní cena bude splatná do 2 měsíců po sejmutí zástavního práva.

11. Odepsat pohledávku ve výši 124.585,30 Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 27/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit:
1. Předložení žádosti o poskytnutí dotace MF ČR ze státního rozpočtu pro rok 2006 na dokončení rekonstrukce fotbalového stadionu „Kotlina Varnsdorf“ s tím, že náklady rekonstrukce nad rámec poskytnuté dotace budou kryty z rozpočtu Města Varnsdorf pro rok 2006.

2. Předložení žádosti na „Opravy příhraničních komunikací ve Varnsdorfu“ do programu INTERREG IIIA ČR – SASKO s  celkovými náklady projektu ve výši 6,5 mil. Kč. Financování spoluúčasti do výše 25 % nákladů projektu zajistí příjemce dotace Město Varnsdorf.

3. Předložení žádosti o poskytnutí dotace MF ČR ze státního rozpočtu pro rok 2006 na rekonstrukci objektu bývalých kasáren ve Varnsdorfu na centrální kuchyň s tím, že náklady rekonstrukce nad rámec poskytnuté dotace budou kryty z rozpočtu Města Varnsdorf pro rok 2006. 

4. Členský příspěvek města Varnsdorf do sdružení Euroregion Nisa na rok 2005 ve výši 47.911,- Kč.

5. Použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 500.000,- Kč na příspěvky v rámci Grantového programu, ve výši 624.285,92 Kč na ostatní příspěvky kapitolách Kultura, Tělovýchova a zájmová činnost a Sociální dávky a podpora.

6. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2005 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 28/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o plnění závazků veřejné služby – zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Varnsdorf na  dobu určitou do 31. 12. 2006. 

Usnesení č. 29/2005
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí:
1. Zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

Ing. Josef Poláček Mgr. Zdeňka Vajsová
starosta                 místostarostka