Usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 11. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 31.10.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 3172 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4013 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 983 a části p. p. č. 986/1 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
3.04 Návrh na prodej p. p. č. 85/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.05 Návrh na prodej p. p. č. 2562/6, části p. p. č. 2562/5, části p. p. č. 2564, části p. p. č. 2562/7 a části p. p. č. 2563/2 vše v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
3.07 Návrh na prodloužení termínu oprav č. p. 2090 v k. ú. Varnsdorf a nevymáhání směnky vázané k č. p. 2110 v k. ú. Varnsdorf
3.08 ROP Severozápad, podání žádosti o dotaci do 44. výzvy
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Petice za zachování RTG pracoviště na Poliklinice ve Varnsdorfu
5.02 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy Podpora terénní práce na rok 2014 vyhlášené Úřadem vlády ČR
5.03 Návrh k projednání Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2014 – neurčito
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2013 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 3172 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3172 – trvalý travní porost o výměře 2.571 m2 v k. ú. Varnsdorf paní E. K. za cenu 514.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4013 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4013 - zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 57 m2 (dle GP č. 4826-122/2012 část označena jako p. p. č. 4013/2 ) v k. ú. Varnsdorf za cenu 11.400,- Kč manželům S. a H. N. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 983 a části p. p. č. 986/1 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 89/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 986/1 – trvalý travní porost o výměře 585 m2 a část p. p. č. 983 – trvalý travní porost o výměře 16 m2 (dle GP č. 483-180/2013 jsou části označeny jako díl „b“ p. p. č. 986/1 a díl „a“ p. p. č. 983) vše v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 73.100,- Kč manželům J. a D. F. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

3.04 Návrh na prodej p. p. č. 85/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

 

3.05 Návrh na prodej p. p. č. 2562/6, části p. p. č. 2562/5, části p. p. č. 2564, části p. p. č. 2562/7 a části p. p. č. 2563/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 90/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na p. p. č. 2562/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 661 m2, část p. p. č. 2562/5 – ostatní plocha o výměře 1.611 m2, část p. p. č. 2564 – zahradu o výměře 183 m2, část p. p. č. 2562/7 – ostatní plochu o výměře 84 m2 a část p. p. č. 2563/2 – zahradu o výměře 311 m2 vše v k. ú. Varnsdorf s panem V. L. N. za následujících podmínek:
1. Na předmětných pozemcích bude vystavěno Obchodní centrum v souladu se stavebním povolením MěÚ Varnsdorf, SÚ spis. zn. 3641/2008/Sú-No, č. j. MUVA 4177/2008, vydaného dne 29.07.2008, které nabylo právní moci 20.08.2008.
2. Obchodní centrum bude dokončeno a zkolaudováno v souladu se stavebním povolením specifikovaným v bodě 1., nejpozději do 31.12.2018.
3. Kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů po kolaudaci Obchodního centra za podmínky, že budoucí kupující splní svoji povinnost stanovenou v bodě 2. 
4. Kupní cena prodávaných pozemků bude činit 500,- Kč/m2 a bude splatná před podpisem kupní smlouvy s tím, že náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.
5. Nájemné za nájem pozemků do doby jejich prodeje, nejpozději však do 31.12.2018 bude činit 20,- Kč/m2/rok a bude splatné vždy do každého 31.03. běžného kalendářního roku.
6. Nájemní smlouva a Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena na dobu do 31.12.2018 s možností jejího ukončení v případě porušení smlouvy nájemcem (budoucím kupujícím).
7. Nájemní smlouva a Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena pouze za předpokladu, že před jejím podpisem uhradí V. L. N. městu Varnsdorf částku 114.040,- Kč za bezesmluvní užívání předmětných parcel za dobu od 01.01.2012 do 31.12.2013 a úrok z prodlení ve výši 9.601,- Kč.
8. V případě, že nájemce nedodrží termín kolaudace Obchodního centra do 31.12.2018, je město oprávněno vyúčtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč splatnou do 15-ti dnů od jejího vyúčtování.

 

3.06 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
Usnesení č. 91/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu (od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) p. p. č. 3027/3 – ostatní plocha (zeleň) o výměře 3 m2 v k. ú. Varnsdorf.

 

3.07 Návrh na prodloužení termínu oprav č. p. 2090 v k. ú. Varnsdorf a nevymáhání směnky vázané k č. p. 2110 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 92/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav fasády na domě č. p. 2090 v k. ú. Varnsdorf do 30.11.2014 za podmínky uzavření dodatku ke kupní smlouvě a podepsání nové směnky ve výši 375.000,- Kč.

a dále

(Předložený návrh usnesení nebyl schválen - nevymáhání směnky vázané k č. p. 2110 v k. ú. Varnsdorf) (výsledky hlasování)

 

3.08 ROP Severozápad, podání žádosti o dotaci do 44. výzvy
Usnesení č. 93/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ do 44. výzvy ROP Severozápad a souhlasit se spolufinancováním akce ve výši min. 15% způsobilých nákladů, tj. min. 6.003.197,48 Kč.

a dále


Usnesení č. 93/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění předfinancování projektu „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“, tj. II. a III. etapy, ve výši 40.021.316,52 Kč v rozpočtu města pro rok 2014 a 2015.

 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Různé

5.01 Petice za zachování RTG pracoviště na Poliklinice ve Varnsdorfu
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování)  (výsledky hlasování)  (výsledky hlasování)

 

5.02 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy Podpora terénní práce na rok 2014 vyhlášené Úřadem vlády ČR
Usnesení č. 94/2013/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti do dotačního programu Podpora terénní práce na r. 2014 vyhlášeným Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

a dále

Usnesení č. 94/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast města Varnsdorf ve výši 135.000,- Kč do programu Podpora terénní práce na r. 2014 vyhlášeným Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

 

5.03 Návrh k projednání Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2014 – neurčito
Usnesení č. 95/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci podpory sportu dle předloženého návrhu.
6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2013 
Usnesení č. 96/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 97/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                      KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                     místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: