Usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 12. 2009 - Ing. Lukáš Vébr

 ,které se konalo dne 26. 11. 2009 od 15.hodin ve Studentském klubu Střelnice

USNESENÍ

z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26. 11. 2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Změna č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb a ubytovny Varnsdorf
3.02 Žádost o příspěvek na digitalizaci kina CENTRUM PANORAMA VARNSDORF
3.03 Návrh na převzetí a provozování hlavní činnosti Domu dětí a mládeže a Základní
umělecké školy, Varnsdorf
3.04 Výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2009
3.05 Návrh na nabytí stavby bez čp/če na st.p.č. 1657 v k.ú. Varnsdorf - „Červeného kostela“
do majetku města
3.06 Návrh na sloučení Střední průmyslové školy technické, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703,
příspěvková organizace s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Varnsdorf, Mariánská 1100 a Střední školou služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na zrušení usnesení
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4067 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4590/2 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 4751/2 v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4364 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej části p.p.č. 3196 v k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na směnu p.p.č. 2713/1, 2712 za část p.p.č. 3196 v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
5.09 Návrh na prodej p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka
5.10 Návrh na nabytí do vlastnictví města - p.p.č. 1784, p.p.č. 1785, p.p.č. 1786, p.p.č. 1787/1, p.p.č. 1787/2 a stavbu bez č.p. na p.p.č. 1787/2 vše v k.ú. Varnsdorf
5.11 Prodej nemovitosti občanského vybavení ve Varnsdorfu – Měšťanská 124
5.12 Prodej nemovitosti obytného domu ve Varnsdorfu – Karlova 736
5.13 Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru
Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
5.14 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 1460 ve Varnsdorfu
5.15 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 2090 a č.p. 2110 ve Varnsdorfu
5.16 Návrh OZV č. 4/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2010
6.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2009
6.03 Schválení členských příspěvků města Varnsdorf pro rok 2010
6.04 Návrh na odpis pohledávek
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé

3.01 Změna č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb a ubytovny Varnsdorf
Usnesení č. 186/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Varnsdorf, organizační složky města.

3.02 Žádost o příspěvek na digitalizaci kina CENTRUM PANORAMA VARNSDORF
Usnesení č. 187/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města zapracovat příspěvek na digitalizaci kina CENTRUM PANORAMA VARNSDORF do návrhu rozpočtu na rok 2010. 

3.03 Návrh na převzetí a provozování hlavní činnosti Domu dětí a mládeže a Základní
umělecké školy, Varnsdorf
Usnesení č. 188/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se záměrem převzít a provozovat hlavní činnosti Domu dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková organizace s účinností od 01. 09. 2010 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 188/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prozatím nepřevzít a neprovozovat hlavní činnosti Základní umělecké školy, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace a nadále v této věci jednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje.

3.04 Výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2009
Usnesení č. 189/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí usnesení Rady města Varnsdorf ze dne 05. 11. 2009 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 189/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí ověřené problémy z Fóra Zdravého města Varnsdorf 2009. 

3.05 Návrh na nabytí stavby bez čp/če na st.p.č. 1657 v k.ú. Varnsdorf - „Červeného kostela“ do majetku města
Usnesení č. 190/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt do vlastnictví města stavbu bez čp/če na st.p.č. 1657 v k.ú.Varnsdorf, Evangelický kostel Augsburgského vyznání, Varnsdorf – tzv. „Červený kostel“.

3.06 Návrh na sloučení Střední průmyslové školy technické, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Varnsdorf, Mariánská 1100 a Střední školou služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny)


4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 191/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 30/2005/14 ze dne 23. 06. 2005. 

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4067 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 192/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4067 – zahrada o výměře 831 m2 v k.ú. Varnsdorf, s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, manželům M. a R. N. za cenu 124.650,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4590/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 193/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4590/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2a stavbu bez č.p. na p.p.č. 4590/2 vše v k.ú. Varnsdorf společnosti CZECH PAN s.r.o. za cenu 28.900,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 4751/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 194/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4751/2 – trvalý travní porost o výměře 210 m2 v k.ú. Varnsdorf, manželům M. a L. V. za cenu 12.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4364 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 195/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4364 – zahrada o výměře 1344 m2 v k.ú. Varnsdorf, panu P. J. za cenu 107.520,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej části p.p.č. 3196 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 196/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 3196 – trvalý travní porost o výměře 185 m2, dle GP č. 4235-48/2009 část označena jako díl „a“ v k.ú. Varnsdorf, manželům J. a A. K. za cenu 14.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na směnu p.p.č. 2713/1, 2712 za část p.p.č. 3196 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 197/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi městem Varnsdorf a manželi Ing. M. P. a M. P. a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem p.p.č. 2713/1 - zahrada o výměře 1251 m2 a st.p.č. 2712 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2 a manželé Ing. M. P. a M. P. se stanou vlastníky části p.p.č. 3196 – trvalý travní porost o výměře 1504 m2, dle GP č. 4235-48/2009, část označena jako p.p.č. 3196 v k.ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí město Varnsdorf.

5.08 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
Usnesení č. 198/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi městem Varnsdorf a manželi V. a B. Z. a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem části p.p.č. 1372 – orná půda o výměře 621 m2, dle GP č. 4248-70/2009 část označena jako 1372/1 a p.p.č. 1373 – trvalý travní porost o výměře 736 m2 vše v k.ú. Varnsdorf a manželé V. a B. Z. se stanou vlastníky části p.p.č. 1374 – trvalý travní porost o výměře 1357 m2, dle GP č. 4248-70/2009 část označena jako 1374/3, v k.ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí město Varnsdorf.

5.09 Návrh na prodej p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka
Usnesení č. 199/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ZM rozhodlo převést p.p.č. 656/1 – trvalý travní porost o výměře 1245 m2 v k.ú. Studánka, panu R. W. za cenu 99.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Návrh na nabytí do vlastnictví města - p.p.č. 1784, p.p.č. 1785, p.p.č. 1786, p.p.č. 1787/1, p.p.č. 1787/2 a stavbu bez č.p. na p.p.č. 1787/2 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 200/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města p.p.č. 1784 – trvalý travní porost o výměře 838 m2, p.p.č. 1785 – trvalý travní porost o výměře 1506 m2, p.p.č. 1786 – trvalý travní porost o výměře 1048 m2, p.p.č. 1787/1 – trvalý travní porost o výměře 861 m2, p.p.č. 1787/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 a stavbu bez č.p. na p.p.č. 1787/2 vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 679.910,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající a budou odečteny od kupní ceny.

5.11 Prodej nemovitosti občanského vybavení ve Varnsdorfu – Měšťanská 124                                                                                         Usnesení č. 201/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést objekt s č.p. 124, se stavební parcelou č.k. 692/1 o výměře 540 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) , s pozemkovou parcelou č.k. 693 o výměře 205 m2(zahrada) a s pozemkovou parcelu č.k. 694/2 o výměře 1926 m2(zahrada) - dle GP č. 4217-8/2009 vše v k.ú. Varnsdorf, firmě NEREIDE, s.r.o., Vysočanská 484, Prosek, 190 00 Praha 9 za cenu 571.611,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny

5.12 Prodej nemovitosti obytného domu ve Varnsdorfu – Karlova 736                                                                                                         Usnesení č. 202/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést objekt č.p. 736 se stavební parcelou č.k. 5769 o výměře 631 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkovou parcelou č.k. 5770 o výměře 218 m2 (zahrada), včetně věcného břemene: právo jízdy a chůze na p.p.č.k. 5769 vše v k.ú. Varnsdorf, panu P. K., Varnsdorf, Lužická 1652 a J. S. bytem v Děčíně za cenu 670.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující souhlasí a přejímá i věcné břemeno : právo jízdy a chůze na p.p.č.k. 5769. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

5.13 Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru
Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
Usnesení č. 203/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf ÚPNSÚ Varnsdorf) podle § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

5.14 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 1460 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 204/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav domu č.p. 1460 ve Varnsdorfu do 30. 9. 2011 za podmínky sepsání nové směnky.

5.15 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 2090 a č.p. 2110 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 205/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav fasády na domě č.p. 2090 a č.p. 2110 ve Varnsdorfu do 30. 11. 2010 za podmínky sepsání nové směnky.

5.16 Návrh OZV č. 4/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. 206/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat OZV č. 4/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2010
Usnesení č. 207/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové provizorium na rok 2010 v předloženém znění.

6.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2009
Usnesení č. 208/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

6.03 Schválení členských příspěvků města Varnsdorf pro rok 2010
Usnesení č. 209/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členské příspěvky na rok 2010 dle předloženého návrhu.

6.04 Návrh na odpis pohledávek
Usnesení č. 210/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávky ve výši 949.955,37 Kč dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 211/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK                                                        MGR. PETR ŠMÍD
starosta města                                                                místostarosta města

Předseda návrhové komise