Usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 3. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28.03.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 4168/2 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na směnu části p. p. č. 170/1 za části p. p. č. 170/5 a p. p. č. 170/6 vše v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej stavby bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 3619 v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na zrušení usnesení
3.07 Návrh na nevyužití předkupního práva
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu
5.02 Zastoupení města v ERN
5.03 Návrh na změnu poplatku za ubytování pro rodiny s více dětmi
5.04 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
6. Finanční záležitosti
6.01 Odpis daňových pohledávek
6.02 Žádost o upuštění od vymáhání směnek
6.03 Návrh Regia a. s. k žádosti o prominutí či snížení dlužných poplatků z prodlení z plateb nájemného
6.04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013 
6.05 Prodloužení termínu vyúčtování návratné finanční výpomoci
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 4168/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4168/2 – trvalý travní porost o výměře 724 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům L. a R. Ž. za cenu 144.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na směnu části p. p. č. 170/1 za části p. p. č. 170/5 a p. p. č. 170/6 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 22/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 170/1 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 9 m2 (dle GP č. 4783-305/2012 část označena jako p. p. č. 170/62) v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví Města Varnsdorf za část p. p. č. 170/5 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 8 m2 (dle GP č. 4783-305/2012 část označena jako p. p. č. 170/64) v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví paní D. J.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

a dále

Usnesení č. 22/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 170/1 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 10 m2 (dle GP č. 4783-305/2012 část označena jako p. p. č. 170/63) v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví Města Varnsdorf za část p. p. č. 170/6 - zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 8 m2 (dle GP č. 4783-305/2012 část označena jako p. p. č. 170/65) v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví paní I. K.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

3.03 Návrh na prodej p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 23/2013  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3493 – trvalý travní porost o výměře 436 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. H. za cenu 87.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej stavby bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 24/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf panu M. V. za cenu 1.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 3619 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 25/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 14/2013 ze dne 28.02.2013.

a dále

Usnesení č. 25/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3619 – zahradu o výměře 96 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 4770-275/2012 část označena jako p. p. č. 3619/2 v k. ú. Varnsdorf) panu J. H. za cenu 9.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 26/2013  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 1/2013 ze dne 31.01.2013.

3.07 Návrh na nevyužití předkupního práva
Usnesení č. 27/2013/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neuplatnit předkupní právo města Varnsdorf k p. p. č. 1625/1 v k. ú. Varnsdorf zřízeného kupní smlouvou s paní J. Ž.

a dále

Usnesení č. 27/2013/2  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města souhlasí s převodem předkupního práva k p. p. č. 1625/1 v k. ú. Varnsdorf ve prospěch města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu na budoucího kupujícího pana J. P. za cenu 335.600 Kč.

 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Různé

5.01 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu
Usnesení č. 28/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvky v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013 dle předloženého návrhu OŠKT.

5.02 Zastoupení města v ERN
Usnesení č. 29/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města pana Ing. Josefa Poláčka na valnou hromadu Euroregionu Nisa konanou dne 19.04.2013.

5.03 Návrh na změnu poplatku za ubytování pro rodiny s více dětmi
Usnesení č. 30/2013  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit návrh na změnu poplatku za ubytování se zpětnou platností na městských ubytovnách dle předloženého návrhu.

5.04 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
Usnesení č. 31/2013  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

6. Finanční záležitosti

6.01 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 32/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.

6.02 Žádost o upuštění od vymáhání směnek
Usnesení č. 33/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti pí R. D. a neupustit od vymáhání směnek.

6.03 Návrh Regia a. s. k žádosti o prominutí či snížení dlužných poplatků z prodlení z plateb nájemného
Usnesení č. 34/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti pí M. N. a prominout poplatky z prodlení ve výši 250.000 Kč pod podmínkou, že zbývající poplatky budou splaceny měsíčními splátkami nastavenými exekutorským úřadem.

6.04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013 
Usnesení č. 35/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013 dle předloženého návrhu.


6.05 Prodloužení termínu vyúčtování návratné finanční výpomoci
Usnesení č. 36/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín vyúčtování a splatnosti návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Městská knihovna ve výši 705.000 Kč nejpozději do 31.03.2014.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 37/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                     KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                    místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: