Usneseni z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 4. 2009 - Ing. Lukáš Vébr


, které se konalo dne 23.04.2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Zpráva o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2008
3.02 Roční zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2008
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na  prodej p.p.č. 6333/3 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej 2439/1 v k. ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej stavby bez č.p. na st.p.č. 1519/39 a st.p.č. 1519/39 vše v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 3366/3 v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej části p.p.č. 245/1 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 7241, p.p.č. 7244, p.p.č. 7333/2 a části p.p.č. 7333/3 vše v k.ú.
Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej p.p.č. 7251 a části p.p.č. 7252 vše v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na prodej části p.p.č. 7252 v k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na prodej p.p.č. 5883 v k. ú. Varnsdorf
5.10 Prodej bytové jednotky č. 2763/33, ul. Kovářská
5.11 Prodej bytové jednotky č.2763/24, ul. Kovářská
5.12 Prodej bytové jednotky č.p. 2763/27, ul. Kovářská
5.13 Žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 2763/39
5.14 Žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 2763/14
5.15 Návrh na opravu usnesení č. 19/2009 ze dne 29.01.2009
5.16 Návrh na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 4280/1, p.p.č. 4280/2, p.p.č. 4589, p.p.č. 4590/1, p.p.č. 4590/2,
p.p.č. 4591/1, p.p.č. 4591/2, p.p.č. 4591/3, p.p.č. 4591/4, p.p.č. 4591/5, p.p.č. 4592,
p.p.č. 4593, p.p.č. 4594/1, p.p.č. 4594/2, p.p.č. 4595, p.p.č. 4587/1 a p.p.č. 4587/2
v k.ú. Varnsdorf.
5.17 Návrh na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 6252, části p.p.č. 6249 a části p.p.č. 6251 v k.ú. Varnsdorf.
5.18 Žádost o prodloužení termínu opravy na č.p. 857 ve Varnsdorfu
5.19 Rekonstrukce a přístavba plaveckého bazénu – financování v roce 2010
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2008
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2009
6.03 Návrh na odpis pohledávky
6.04 Žádost paní L. B. o prominutí poplatku z prodlení
6.05 Žádost pana M. V. o prominutí penále
6.06 Žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf o finanční příspěvek – podporu
6.07 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2009
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Zpráva o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2008
Usnesení č. 73/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2008.

3.02 Roční zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2008
Usnesení č. 74/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2008. 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na  prodej p.p.č. 6333/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 75/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6333/3 - zahradu o výměře 599 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a L. L. za cenu 47.920,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej 2439/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 76/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2439/1 - zahradu o výměře 1212 m2 v k.ú. Varnsdorf paní S. H. za cenu 96.960,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej stavby bez č.p. na st.p.č. 1519/39 a st.p.č. 1519/39 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 77/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu na p.p.č. 1519/39 za cenu 1,- Kč a p.p.č. 1519/39 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 3.900,- Kč manželům F. a J. Z. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 3366/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3366/3 - zahradu o výměře 112 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Z. a T. S. za cenu 8.960,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej části p.p.č. 245/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 79/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 245/1 - zahradu o výměře 1.892 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4046-58/2008 část označena jako 245/4), s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace středopodlažního obytného objektu, manželům J. a R. H. za cenu 283.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 7241, p.p.č. 7244, p.p.č. 7333/2 a části p.p.č. 7333/3 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7241 – trvalý travní porost o výměře 46 m2, p.p.č. 7244 - trvalý travní porost o výměře 372 m2, p.p.č. 7333/2 - trvalý travní porost o výměře 1.692 m2 a část p.p.č. 7333/3 - trvalý travní porost o výměře 588 m2(dle GP č. 4157-41/2009 část označena jako „b“ a „d“) vše v k.ú. Varnsdorf, s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, panu M. T. za cenu 397.700,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 7251 a části p.p.č. 7252 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 81/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7251 – trvalý travní porost o výměře 103 m2 a část p.p.č. 7252 – orná půda o výměře 145 m2 (dle GP č. 4157-41/2009 část označena jako „c“) vše v k.ú. Varnsdorf panu M. L. za cenu 19.840,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej části p.p.č. 7252 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 82/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 7252 – orná půda o výměře 246 m2 (dle GP č. 4157-41/2009 část označena jako „a“ a „e“) v k.ú. Varnsdorf manželům M. a J. S. za cenu 19.680,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na prodej p.p.č. 5883 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.10 Prodej bytové jednotky č. 2763/33, ul. Kovářská

Usnesení č. 83/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/33 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf panu R. A. P. za cenu 180.001,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.11 Prodej bytové jednotky č.2763/24, ul. Kovářská
Usnesení č. 84/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/24 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf panu M. S. za cenu 85.000,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.12 Prodej bytové jednotky č.p. 2763/27, ul. Kovářská
Usnesení č. 85/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/27 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf paní Z. F. za cenu 94.284,- Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 2763/39
Usnesení č. 86/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 23/2009 ze dne 29.01.2009 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 2763/39 prodlužuje do 31.05. 2009.

5.14 Žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 2763/14
Usnesení č. 87/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 24/2009 ze dne 26.02.2009 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 2763/14 prodlužuje do 31.05. 2009.

5.15 Návrh na opravu usnesení č. 19/2009 ze dne 29.01.2009
Usnesení č. 88/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo opravit usnesení č. 19/2009 ze dne 29.01.2009, prodávající je FARNÍ OBEC STAROKATOLICKÉ CÍRKVE VE VARNSDORFU, Tyršova 1232, Varnsdorf, zastoupená Mgr. Rolandem Sollochem.

5.16 Návrh na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 4280/1, p.p.č. 4280/2, p.p.č. 4589, p.p.č. 4590/1, p.p.č. 4590/2, p.p.č. 4591/1, p.p.č. 4591/2, p.p.č. 4591/3, p.p.č. 4591/4, p.p.č. 4591/5, p.p.č. 4592, p.p.č. 4593, p.p.č. 4594/1, p.p.č. 4594/2, p.p.č. 4595, p.p.č. 4587/1 a p.p.č. 4587/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 89/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na  p.p.č. 4280/1 – ostatní plochy o výměře 1.964 m2, p.p.č. 4280/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 15 m2, p.p.č. 4589 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 931 m2, p.p.č. 4590/1 – zahrada o výměře 1.359 m2, p.p.č. 4590/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 70 m2, p.p.č. 4591/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 6.341 m2, p.p.č. 4591/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 4.831 m2, p.p.č. 4591/3 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 542 m2, p.p.č. 4591/4 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 32 m2, p.p.č. 4591/5 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 21 m2, p.p.č. 4592 – vodní plochy o výměře 773 m2, p.p.č. 4593 – vodní plochy o výměře 255 m2, p.p.č. 4594/1 – zahrada o výměře 2.138 m2, p.p.č. 4594/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 615 m2, p.p.č. 4595 – ostatní plochy o výměře 640 m2, p.p.č. 4587/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 414 m2 a  p.p.č. 4587/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 351 m2v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „komerce, sklady, prodejní sklady“ na navrhované funkční využití – „výroba čistá“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.17 Návrh na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 6252, části p.p.č. 6249 a části p.p.č. 6251 v k.ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.18 Žádost o prodloužení termínu opravy na č.p. 857 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 90/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav na domě č.p. 857 ve Varnsdorfu do 30.6.2010 za podmínky sepsání nové směnky.

5.19 Rekonstrukce a přístavba plaveckého bazénu – financování v roce 2010
Usnesení č. 91/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí informaci o projektu „Revitalizace městského plaveckého bazénu“ a postupu realizace etapové rekonstrukce.

a dále

Usnesení č. 91/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování projektu „Revitalizace městského plaveckého bazénu“ – II. etapa z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2010.


6. Finanční záležitosti

6.01 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2008
Usnesení č. 92/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2008 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 92/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část zisku z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2008 ve výši 1.000.000 Kč do rozpočtu města a část ve výši 424.489,66 Kč převést na účet 903 – fond hospodářské činnosti.

a dále

Usnesení č. 92/2009/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu města Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2009
Usnesení č. 93/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2009“
dle předloženého návrhu.

6.03 Návrh na odpis pohledávky
Usnesení č. 94/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávku na dlužném nájemném a službách spojených s užíváním bytu, dle předloženého návrhu.

6.04 Žádost paní L. B. o prominutí poplatku z prodlení
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

6.05 Žádost pana M. V. o prominutí penále
(Zastupitelé rozhodli odložit tento bod na příští zasedání ZM) (výsledky hlasování)

6.06 Žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf o finanční příspěvek – podporu
(Zastupitelé rozhodli odložit tento bod na červnové zasedání ZM) (výsledky hlasování)

6.07 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2009
Usnesení č. 95/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 96/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu místostarosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

MGR. PETR ŠMÍD KAREL DUBSKÝ
Místostarosta města Místostarosta města

Předseda návrhové komise: