Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 3. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28.02.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice


Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 4569/8 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 647 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.04 Návrh na prodej p. p. č. 6328, p. p. č. 6327 a část p. p. č. 6325 v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3619 v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na prodej p. p. č. 672 a p. p. č. 676 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.07 Návrh na zrušení usnesení
3.08 Návrh na bezplatné předání
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2012 
5.02 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013 
5.03 Iniciativa „Vlajka pro Tibet“
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 11/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 2741/1 – ornou půdu o výměře 2.489 m2 v k. ú. Varnsdorf.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 4569/8 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 647 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 12/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 647 – trvalý travní porost o výměře 690 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle GP č. 478-32/2013 část označena jako p. p. č. 647/2 v k. ú. Studánka u Rumburku) panu R. W. za cenu 69.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej p. p. č. 6328, p. p. č. 6327 a část p. p. č. 6325 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 13/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6328 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 4756-135/2012 část označena jako p. p. č. 6328/3 v k. ú. Varnsdorf) manželům A. a H. E. za cenu 2.520 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 13/2013/2
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6328 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 34 m2 a část p. p. č. 6327 - zahradu o výměře 8 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 4756-135/2012 části označeny jako p. p. č. 6328/2 a p. p. č. 6327/2 vše v k. ú. Varnsdorf) manželům J. a L. L. za cenu 5.170 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 13/2013/3
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6328 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 221 m2, část p. p. č. 6327 - zahradu o výměře 108 m2 a část p. p. č. 6325 – trvalý travní porost o výměře 141 m2 vše v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 4756-135/2012 části označeny jako p. p. č. 6328/1 a p. p. č. 6327/1 a p. p. č. 6325/2 vše v k. ú. Varnsdorf) panu V. V. za cenu 73.005 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3619 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3619 – zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 4770-275/2012 část označena jako p. p. č. 3619/2 v k. ú. Varnsdorf) panu J. H. za cenu 19.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na prodej p. p. č. 672 a p. p. č. 676 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.07 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 15/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 75/2012 ze dne 20.09.2012.

3.08 Návrh na bezplatné předání
Usnesení č. 16/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, technické zhodnocení budovy – Osvětlovací a ozvučovaní zařízení v celkové hodnotě 348.349 Kč.

a dále
Usnesení č. 16/2013/2
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy příspěvkové organizaci Knihovna, Otáhalova 1328, Varnsdorf, technické zhodnocení budovy – Označení budovy MCKV v celkové hodnotě 74.280 Kč.

a dále

Usnesení č. 16/2013/3
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy příspěvkové organizaci MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf, kuchyňskou linku v celkové hodnotě 13.833 Kč.

a dále

Usnesení č. 16/2013/4
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy příspěvkové organizaci MŠ Pražská 2812, Varnsdorf, myčky nádobí - 3 ks v celkové hodnotě 24.721,20 Kč.

 

4. Zprávy výborů ZM
Usnesení č. 17/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit finanční výbor prověřením konkrétního čerpání získaných finančních prostředků od firem EKO-KOM a EKO servis v letech 2010 a 2011. Zprávu předložit na dubnovém zasedání.

 

5. Různé

5.01 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2012 
Usnesení č. 18/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2012.

5.02 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013 
Usnesení č. 19/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit dokument Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013 dle předloženého návrhu.

5.03 Iniciativa „Vlajka pro Tibet“
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

 

6. Finanční záležitosti
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 20/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.8. Závěr

 

 

MARTIN LOUKA                                                               KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                              místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: