Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 3. 2009 - Jiří Sucharda

, které se konalo dne 19.03.2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Zahraniční služební cesta na konferenci

3.02 Odměny neuvolněným členům ZM

3.03 Výdejna stravy Školní jídelny Nám. E. Beneše 2926 v budově Seifertova 1650 

3.04 Poskytnutí dotace z IOP

3.05 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2008

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Složení finančního výboru

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4369/1 díl „a“ v k.ú. Varnsdorf

5.02 Návrh  na  zrušení usnesení

5.03 Návrh  na  prodej p.p.č. 3224, p.p.č. 3225 a p.p.č. 3226 vše v k.ú. Varnsdorf

5.04 Návrh na prodej bytové jednotky č. 15 v domě č.p. 2763 v k.ú. Varnsdorf

5.05 Návrh na opravu usnesení č. 195/2008/2 z XX. zasedání ZM

5.06 Návrh na opravu usnesení č. 21/2009 z XXI. zasedání ZM

5.07 Návrh na prodej objektu na p.p.č. 5688/69  (PNS) – Karlova ul. – Kostelní ul.   

        ve Varnsdorfu

5.08 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ V),

        spočívající ve změně funkčního využití části p.p.č. 1108/1 a v zařazení p.p.č. 1108/2 a 

        p.p.č. 1108/3 v k.ú. Studánka u Rumburku do současně zastavěného území

5.09 Návrh  na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ V) na 

        p.p.č. 8048/1  v k.ú. Varnsdorf

5.10 Návrh  na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ V) na 

        p.p.č. 1966 v k.ú. Varnsdorf

5.11 Návrh na nabytí pozemků do majetku města

5.12 Žádost o prodloužení termínu opravy na č.p. 2281 ve Varnsdorfu

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2009

6.02 Spolufinancování projektu „Ekologická stezka – Cesta přírodou“

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

 

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

 

3.01 Zahraniční služební cesta na konferenci

Usnesení č. 52/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zahraniční služební cestu starosty města Ing. Josefa Poláčka ve dnech 30.3.2009 – 31.3.2009 do Bruselu na konferenci „Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě“.

 

a dále

 

Usnesení č. 52/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s uhrazením cestovních náhrad dle vnitřního předpisu na zahraniční služební cestu starosty města Ing. Josefa Poláčka do Bruselu.

 

3.02 Odměny neuvolněným členům ZM

Usnesení č. 53/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyplácení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

 

a dále

 

Usnesení č. 53/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.4.2009.

 

 a dále

 

Usnesení č. 53/2009/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 76/2008/1 ze dne 27.3.2008.

 

a dále

 

Usnesení č. 53/2009/4 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 76/2008/2 ze dne 27.3.2008.

 

3.03 Výdejna stravy Školní jídelny Nám. E. Beneše 2926 v budově Seifertova 1650 

Usnesení č. 54/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pozastavení činnosti školní jídelny – výdejny subjektu Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace na adrese Seifertova 1650 z důvodu útlumu prvního stupně ZŠ Seifertova s účinností od 1.7.2009.

 

3.04 Poskytnutí dotace z IOP

Usnesení č. 55/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 36/2009 z 26.2.2009.

 

a dále

 

Usnesení č. 55/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě na projekt „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo (Upgrade)“ a zajistit spolufinancování města ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

3.05 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2008

Usnesení č. 56/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2008. 

 

 

4. Zprávy výborů ZM

 

4.01 Složení finančního výboru

Usnesení č. 57/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností do konce volebního období 2006 – 2010 pana Ing. Jiřího Huška do funkce člena Finančního výboru.

 

 

5. Převody majetku města

 

5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4369/1 díl „a“ v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 58/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4369/1 díl „a“ – trvalý travní porost o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Ing. K. B. za cenu 150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.02 Návrh  na  zrušení usnesení

Usnesení č. 59/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 14/2009  ze dne 29.01.2009

 

5.03 Návrh  na  prodej p.p.č. 3224, p.p.č. 3225 a p.p.č. 3226 vše v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 60/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3224 - zahradu o výměře 739 m2 a p.p.č. 3225 - zahradu o výměře 706 m2, vše v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace středopodlažního obytného objektu manželům A. a A. V. za cenu 216.750,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 60/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3226 – trvalý travní porost o výměře 741 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf manželům J. a V. R. za cenu 111.150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.04 Návrh na prodej bytové jednotky č. 15 v domě č.p. 2763 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 61/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/15 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf panu J. B. za cenu 55.164,- Kč, splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.05 Návrh na opravu usnesení č. 195/2008/2 z XX. zasedání ZM

Usnesení č. 62/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo opravit usnesení č. 195/2008/2 z 27. 11. 2008 takto:

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5508 – trvalý travní porost o výměře 1.226 m2v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného  objektu do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu paní M. K., jednu čtvrtinu panu P. N. a jednu čtvrtinu paní G. K. za cenu 213.900,- Kč splatnou následovně:

-         paní M. K. zaplatí jednu polovinu kupní ceny ve výši 106.950,- Kč v den podpisu kupní smlouvy, nejpozději do 31.3.2009,

-         pan P. N. zaplatí jednu čtvrtinu kupní ceny ve výši 53.475,- Kč v den podpisu kupní smlouvy, nejpozději do 31.3.2009,

-         paní G. K. zaplatí jednu čtvrtinu kupní ceny ve výši 53.475,- Kč v den podpisu kupní smlouvy, nejpozději do 31. 3.2009.

Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.06 Návrh na opravu usnesení č. 21/2009 z XXI. zasedání ZM

Usnesení č. 63/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo opravit usnesení č. 21/2009 z 29. 1. 2009 takto:

Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1162 se st.p.č. 82 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře     661 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům L. a R. Ž. za cenu 580.000,- Kč s předkupním právem města do doby ukončení rekonstrukce. Kupní cena bude splatná nejpozději do 31.3.2009. Kupující se zavazuje do 4 let od podpisu kupní smlouvy provést celkovou rekonstrukci objektu. V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsaná směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.07 Návrh na prodej objektu na p.p.č. 5688/69  (PNS) – Karlova ul. – Kostelní ul.  

 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 64/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést objekt bez čp/če - stavba občanského vybavení se stavební parcelou č. 5688/69 o výměře 46 m2 v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví paní M. Č. a paní J. B.  za cenu 315.000,- Kč s předkupním právem města do doby ukončení oprav. Kupní cena bude splatná do 2 měsíců od rozhodnutí ZM následovně:

-       paní M. Č. uhradí v den podpisu kupní smlouvy jednu polovinu kupní ceny ve výši 157.500,- Kč

-       paní J. B. uhradí v den podpisu kupní smlouvy jednu polovinu kupní ceny ve výši   157.500,- Kč.

Kupující se zavazuje do 2 let od podpisu kupní smlouvy provést opravu střechy a fasády včetně svrchního nátěru. V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.08 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ V) spočívající ve změně funkčního  využití  části p.p.č. 1108/1 a v  zařazení  p.p.č.  1108/2 a p.p.č. 1108/3 v k.ú. Studánka u Rumburku do současně zastavěného území

Usnesení č. 65/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf spočívající ve změně funkčního využití části p.p.č. 1108/1 – trvalý travní porost o výměře 11.983 m2 z funkčního využití – „louky, pastviny“, resp. „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“ a její zařazení do zastavitelných ploch, dále v zařazení p.p.č. 1108/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2  a p.p.č. 1108/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku do současně zastavěného území.

 

5.09 Návrh  na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ V) na  p.p.č. 8048/1  v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 66/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 8048/1 – trvalý travní porost o výměře 45.844 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „orná půda“, resp. „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „sportovní plochy“ a zařazení pozemku do zastavitelných ploch. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatelé.

 

5.10 Návrh  na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ V) na p.p.č. 1966 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 67/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 1966 – trvalý travní porost o výměře 12.109 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „orná půda“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatelé.

 

5.11 Návrh na nabytí pozemků do majetku města

Usnesení č. 68/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu:

-         p.p.č. 4590/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 70 m2 v k.ú. Varnsdorf, 

-         část p.p.č. 302/1 – trvalý travní porost o výměře 15.864 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku.

 

5.12 Žádost o prodloužení termínu opravy na č.p. 2281 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 69/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy fasády na domě č.p. 2281 ve Varnsdorfu do 31.10.2010 za podmínky sepsání nové směnky.

 

 

6. Finanční záležitosti

 

6.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2009

Usnesení č. 70/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

6.02 Spolufinancování projektu „Ekologická stezka – Cesta přírodou“

Usnesení č. 71/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění spolufinancování projektu „ Ekologická stezka – Cesta přírodou“ nad rámec dotace z vlastních zdrojů ve výši 45.000,- Kč, jehož žadatelem a organizátorem je Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 72/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

 

ING. JOSEF POLÁČEK                                        MGR. PETR ŠMÍD    

Starosta města                                                    Místostarosta města

 

 

 

Předseda návrhové komise: