Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 2. 2013 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 31.01.2013 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o předání stavby
3.03 Návrh na zrušení usnesení
3.04 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na pozemcích bývalých Jatek v k. ú. Varnsdorf
3.05 Projekt regenerace panelového sídliště II. etapa
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky
5.02 Návrh na zvýšení poplatku za ubytování na městských ubytovnách
5.03 Žádost o schválení spolufinancování projektu
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 500 – zahradu o výměře 1121 m2 v k. ú. Varnsdorf, manželům J. a V. P. za cenu 224.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o předání stavby
Usnesení č. 2/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném předání stavby komunikace dle schválené projektové dokumentace na části p. p. č. 1930 v k. ú. Varnsdorf s vlastníkem p. p. č. 1967/4 v k. ú. Varnsdorf.

3.03 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 3/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 52/2012 ze dne 24.05.2012.

3.04 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na pozemcích bývalých Jatek v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p. p. č. 4858/1 - zahrada o výměře 835 m2, p. p. č. 4851 (objekt č. p. 1601) - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2, p. p. č. 4850 zahrada o výměře 174 m2, p. p. č. 4841 - zahrada o výměře 185 m2, p. p. č. 4842 - zahrada o výměře 290 m2, p. p. č. 4840 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 397 m2, p. p. č. 4839 - zahrada o výměře 639 m2, p. p. č. 4844 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2, p. p. č. 4843 - zahrada o výměře 379 m2, p. p. č. 4849 - zahrada o výměře 309 m2, p. p. č. 4852 - zahrada o výměře 596 m2, p. p. č. 4857 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 415 m2, p. p. č. 4854 – ostatní plochy o výměře 5.816 m2, p. p. č. 4853 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, p. p. č. 4856/2 – ostatní plochy o výměře 306 m2, p. p. č. 4855 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 388 m2, p. p. č. 4848 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 692 m2, p. p. č. 4845 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2, p. p. č. 4846 – ostatní plochy o výměře 253 m2, p. p. č. 4847 – ostatní plochy o výměře 69 m2 a p. p. č. 4837/3 – ostatní plochy o výměře 180 m2 ze současného funkčního využití – „výroba nečistá“ na navrhované funkční využití – „plochy smíšené obytné“.
Poměrné náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

3.05 Projekt regenerace panelového sídliště II. etapa
Usnesení č. 5/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit projekt – plánovanou akci, Regenerace panelového sídliště – oprava ul. Křižíkova a přilehlých ploch, pro rok 2013 „RPS – Varnsdorf- II. etapa 2013“.

a dále

Usnesení č. 5/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „RPS – Varnsdorf– II. etapa 2013“ se spolufinancováním města ve výši min. 30% rozpočtových nákladů projektu z rozpočtu města.

 

4. Zprávy výboru ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Různé

5.01 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky
Usnesení č. 6/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí předložené návrhy na změnu OZV č. 4/2012.

5.02 Návrh na zvýšení poplatku za ubytování na městských ubytovnách
Usnesení č. 7/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit zvýšení poplatku za ubytování na městských ubytovnách od 01.02.2013 dle předloženého návrhu.

5.03 Žádost o schválení spolufinancování projektu
Usnesení č. 8/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit projekt „Oranžové hřiště 2013 – ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf – Víceúčelové hřiště s umělým povrchem“.

a dále

Usnesení č. 8/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Oranžové hřiště 2013 – ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf – Víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ se spolufinancováním města ve výši 16 % z celkových výdajů projektu z rozpočtu města. Za podmínky získání dotace z Nadace ČEZ.

 

6. Finanční záležitosti


6.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013 

Usnesení č. 9/2013/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do rozpočtu města na rok 2013 pozměňovací návrh ve výši 540.000 Kč.

a dále

Usnesení č. 9/2013/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2013 dle pozměněného návrhu.

a dále

Usnesení č. 9/2013/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 9/2013/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 10.02.2013 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále

Usnesení č. 9/2013/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2013 – správa bytových a nebytových prostor (správce REGIA a. s.) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 9/2013/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2013 – správa Centrum (správce REGIA a.s.) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 9/2013/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2013 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 9/2013/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2013 a rozpočet sociálního fondu na rok 2013 v předloženém znění.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 10/2013 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.
8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                              KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                             místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: