Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 3. 2009 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ

z XXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.2.2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
_________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Iniciativa Vlajka pro Tibet
3.02 Zrušení výdejny stravy Školní jídelny Nám. E. Beneše 2926 v budově Seifertova 1650 
3.03 Poskytnutí dotace z IOP
3.04 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu „Podpora terénní sociální práce na rok 2009“ vyhlášeným Radou vlády pro záležitosti romské komunity
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za 2. pololetí roku 2008 
4.02 Složení výborů zastupitelstva města
5. Převody majetku města
5.01 Prodej domu č.p. 1326 se st.p.č. 3157 a 3158 v ul. B. Němcové
5.02 Návrh na neuplatnění předkupního práva
5.03 Návrh na nabytí pozemků v ul. Střední a Kmochova
5.04 Návrh na vydání Změny č. 6 ÚPNSÚ Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Žádost TJ Slovan Varnsdorf o bezúročnou půjčku
6.02 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009
6.03 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009
6.04 Návrh na odpis pohledávky
6.05 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2009 
6.06 Návrh na odkup akcií společnosti Regia a.s.
6.07 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2010 – 2011 
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Iniciativa Vlajka pro Tibet
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.02 Zrušení výdejny stravy Školní jídelny Nám. E. Beneše 2926 v budově Seifertova 1650 
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání) (výsledky hlasování)

3.03 Poskytnutí dotace z IOP
Usnesení č. 36/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě na projekt „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo (Plná verze)“ a zajistit spolufinancování města ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu.

3.04 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu „Podpora terénní sociální práce na rok 2009“ vyhlášeným Radou vlády pro záležitosti romské komunity
Usnesení č. 37/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční spoluúčast ve výši 523.405,- Kč na projekt Úřadu vlády ČR vyhlášeným Radou vlády pro záležitosti romské komunity na „Podporu terénní práce na rok 2009“.

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za 2. pololetí roku 2008 
Usnesení č. 38/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za 2. pololetí roku 2008. 

4.02 Složení výborů zastupitelstva města
Usnesení č. 39/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat pana Mgr. Petra Šmída z funkce člena Kontrolního výboru.

Usnesení č. 39/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností do konce volebního období 2006 – 2010 pana Stanislava Horáka do funkce člena Kontrolního výboru.

Usnesení č. 39/2009/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat pana Ing. Petra Jakubce z funkce člena Finančního výboru.

5. Převody majetku města

5.01 Prodej domu č.p. 1326 se st.p.č. 3157 a 3158 v ul. B. Němcové
Usnesení č. 40/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 12/2008 ze dne 24.1.2008 a usnesení č. 67/2008 ze dne 27.3.2008.

Usnesení č. 40/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1326 se st.p.č. 3157 o výměře 308 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 3158 o výměře 143 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf manž. P. a S. V. za cenu 655.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 4 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

5.02 Návrh na neuplatnění předkupního práva
Usnesení č. 41/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neuplatnit předkupní právo na p.p.č. 4204/11 v k.ú. Varnsdorf a udělit souhlas panu Ing. T. K. k darování ideální 1 p.p.č. 4204/11 v k.ú. Varnsdorf slečně M. M. narozené 22.4.1981.

5.03 Návrh na nabytí pozemků v ul. Střední a Kmochova
Usnesení č. 42/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 2920/7 – ostatní plochy, komunikace o výměře 41 m2, p.p.č. 3002/2 – zahrada o výměře 133 m2, p.p.č. 3002/3 – zahrada, komunikace o výměře 218 m2, p.p.č. 3000/3 – ostatní plochy, komunikace o výměře 544 m2 vše v k.ú. Varnsdorf od pana F. P., paní H. D. a paní A. Š. za cenu 89.505,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.04 Návrh na vydání Změny č. 6 ÚPNSÚ Varnsdorf
Usnesení č. 43/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města vydává podle § 54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) Změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf formou opatření obecné povahy podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

6. Finanční záležitosti

6.01 Žádost TJ Slovan Varnsdorf o bezúročnou půjčku
Usnesení č. 44/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout TJ Slovanu Varnsdorf bezúročnou půjčku.

6.02 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009
Usnesení č. 45/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu.

6.03 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009
Usnesení č. 46/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o změně obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj dle předloženého návrhu.

6.04 Návrh na odpis pohledávky
Usnesení č. 47/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávky ve výši 494.311,50 Kč dle předloženého návrhu.

6.05 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2009
Usnesení č. 48/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

6.06 Návrh na odkup akcií společnosti Regia a.s.
Usnesení č. 49/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit 50 ks akcií společnosti Regia a.s. v nominální hodnotě 10.000,- Kč jedné akcie od majitele TJ Slovan dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 49/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje vedoucí ekonomického odboru provedením rozpočtového opatření na zajištění finančních prostředků na nákup akcií z prostředků investičního fondu.

6.07 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2010 – 2011
Usnesení č. 50/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2010 -2011 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 51/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK    MGR. PETR ŠMÍD
Starosta města           Místostarosta města

Předseda návrhové komise: