Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

20. 1. 2017 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 19. 01. 2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 7464, p. p. č. 7469 a části p. p. č. 7470 vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 1928/3 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na narovnání právních vztahů
1.09 Návrh na narovnání právních vztahů
1.10 Návrh na narovnání právních vztahů
1.11 Návrh na narovnání právních vztahů
1.12 Návrh na narovnání právních vztahů
1.13 Prominutí penále - Rekonstrukce zimního stadionu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti
3.02 Odměny neuvolněným členům ZM
3.03 Odvolání a jmenování členů finančního výboru
4. Finanční záležitosti
4.01 Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace – schválení ručitelského prohlášení
4.02 Finanční návratná výpomoc pro Technické služby města Varnsdorf s. r. o.
4.03 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 7464, p. p. č. 7469 a části p. p. č. 7470 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7469 – orná půda o výměře 622 m2, část p. p. č. 7470 – trvalý travní porost o výměře 736 m2 a část p. p. č. 7464 – trvalý travní porost o výměře 344 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 5432-256/2016 části označeny jako p. p. č. 7470 a p. p. č. 7464/3 – trvalý travní porost) manželům V. a Ing. E. M. za kupní cenu 340.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 340.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3637/3 – trvalý travní porost o výměře 1.549 m2 (dle GP č. 5258-247/2015 část označena jako p. p. č. 3637/8) v k. ú. Varnsdorf za cenu 309.800 Kč manželům P. a Ing. J. H. splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 309.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 3/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3637/3 – trvalý travní porost o výměře 1.500 m2 (dle GP č. 5308-2/2016 část označena jako p. p. č. 3637/10) v k. ú. Varnsdorf za cenu 300.000 Kč paní I. Ř. splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 300.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/57 – ostatní plochu o výměře 1.473 m2 (dle GP č. 3722-36/2007 části označeny jako p. p. č. 4306/154 a p. p. č. 4306/152) vše v k. ú. Varnsdorf manželům P. a M. K. za kupní cenu 147.300 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 5/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2666/5 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 962 m2 (dle GP č. 5469-299/2016 část označena jako p. p. č. 2666/13) v k. ú. Varnsdorf za cenu 144.300 Kč panu P. N. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 6/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1048/2016/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Veřejné osvětlení – Plzeňská – úsek Říční - Okružní“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy mezi Městem Varnsdorf jako povinným a Ústeckým krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic. Vlastní smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu vypočtenou dle ceníku, který je součástí smlouvy o budoucí smlouvě plus DPH ve výši dle příslušného právního předpisu splatnou nejpozději do 30 dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 6/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1048/2016/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Veřejné osvětlení – ul. Plzeňská – úsek Říční - Okružní“, včetně jeho součástí mezi Městem Varnsdorf jako povinným a Ústeckým krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic.

1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 1928/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 1928/3 – trvalý travní porost o výměře 1.055 m2 v k. ú. Varnsdorf od manželů D. a H. J. za cenu 158.250 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.08 Návrh na narovnání právních vztahů
Usnesení č. 8/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví díl „e“ z p. p. č. 4369/96 – trvalý travní porost o výměře 0,46 m2 v k. ú. Varnsdorf od manželů P. a V. R. za symbolickou cenu 1 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.09 Návrh na narovnání právních vztahů
Usnesení č. 9/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 119/2016 ze dne 24. 11. 2016.

1.10 Návrh na narovnání právních vztahů
Usnesení č. 10/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 78/2016/3 ze dne 22. 09. 2016.

1.11 Návrh na narovnání právních vztahů
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

1.12 Návrh na narovnání právních vztahů
Usnesení č. 11/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 2/2016 ze dne 21. 01. 2016.

1.13 Prominutí penále - Rekonstrukce zimního stadionu
Usnesení č. 12/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prominout společnosti TERMI s. r. o., Varnsdorf, IČ 25032640 penále za nedodržení termínu dokončení stavby Zimní stadion Varnsdorf - provozní zázemí I. etapa ve výši 102.585 Kč.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé 

3.01 Zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti
Usnesení č. 13/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo dle § 104, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, určit zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci a v případě nepřítomnosti místostarosty města pana Josefa Hambálka dalšího místostarostu města pana ThMgr. Rolanda Sollocha.

3.02 Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 14/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
člen zastupitelstva 510 Kč,
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu 1.441 Kč,
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.829 Kč,
člen rady 2.207 Kč,
místostarosta 35.669 Kč
příplatek podle počtu obyvatel 399 Kč.

a dále

Usnesení č. 14/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva, s výjimkou neuvolněného místostarosty, poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce.

a dále

Usnesení č. 14/2017/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat od ledna 2017.

3.03 Odvolání a jmenování členů finančního výboru
Usnesení č. 15/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat z funkce člena finančního výboru pana Mgr. Romana Buřiče na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 15/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit do funkce člena finančního výboru pana Roberta Šatníka.

4. Finanční záležitosti

4.01 Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace – schválení ručitelského prohlášení
Usnesení č. 16/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit souhlas příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf s navýšením kontokorentního úvěru dle předložených podmínek.

a dále

Usnesení č. 16/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit ručitelské prohlášení ke kontokorentnímu úvěru pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvková organizace dle předložených podmínek.

4.02 Finanční návratná výpomoc pro Technické služby města Varnsdorf s. r. o.
Usnesení č. 17/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.000.000 Kč společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s lhůtou navrácení do 31.12.2019 a za podmínek dle předloženého návrhu.

4.03 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017
Usnesení č. 18/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 18/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 18/2017/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31.01.2017 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále

Usnesení č. 18/2017/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací (transferů) fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2017.

a dále

Usnesení č. 18/2017/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2017 – správa bytů (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 18/2017/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2017 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.
a dále

Usnesení č. 18/2017/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2017 v předloženém znění.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 19/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                    JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                      místostarosta města

Předseda návrhové komise: Ing. Vladimír Reiber