Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

3. 12. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 29.11.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na změnu usnesení
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 7231 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na p. p. č. 692/1, 693, 694/2, 694/1 v k. ú. Varnsdorf
3.05 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 1285 ve Varnsdorfu
3.06 Žádost o odkoupení budovy bývalé vojenské kuchyně v areálu bývalých vojenských kasáren
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Informace z komise VHP
5. Různé
5.01 Žádost o souhlas se zřízením školního klubu při ZŠ Varnsdorf Edisonova
5.02 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky
5.03 Dohoda o závazných pravidlech
5.04 Dohoda o spolupráci
5.05 Finanční spoluúčast města do výzvy Podpora terénní práce na r. 2013 
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2013 
6.02 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2012 
6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.10.2012
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na změnu usnesení
Usnesení č. 111/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 153/2011/2 z 24.11.2011.

a dále

Usnesení č. 111/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6629 – zastavěná plocha o výměře 101 m2, a část p. p. č. 6630 – trvalý travní porost o výměře 1.141 m2, (dle GP č. 4729-203/2012 část označena jako p. p. č. 6630/5) vše v k. ú. Varnsdorf slečně M. V. za cenu 92.944 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.


3.02Návrh na prodej p. p. č. 7231 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 112/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7231 – zahradu o výměře 141 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. P. a J. Š. za cenu 28.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení tohoto bodu z programu) (výsledky hlasování)

3.04 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na p. p. č. 692/1, 693, 694/2, 694/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 113/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p. p. č. 692/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 540 m2, p. p. č. 693 – zahrada o výměře 205 m2, p. p. č. 694/2 – zahrada o výměře 1926 m2 a p. p. č. 694/1 – zahrada o výměře 5.783 m2 v k. ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „komerce, sklady, prodejní sklady“, „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ a „obytná zástavba nízkopodlažní“ na funkční využití „občanská vybavenost, služby“.
Poměrné náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

3.05 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 1285 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 114/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neschválit změnu termínu dokončení opravy střechy a fasády na domě č. p. 1285 ve Varnsdorfu.

3.06 Žádost o odkoupení budovy bývalé vojenské kuchyně v areálu bývalých vojenských kasáren
Usnesení č. 115/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit objekt č. p. 232 (bývalá kuchyně v areálu bývalých vojenských kasáren) na p. p. č. 1160 v k. ú. Varnsdorf do seznamu objektů určených k prodeji, který tvoří přílohu „Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf“.

4. Zprávy výboru ZM

4.01 Informace z komise VHP
bez návrhu usnesení

5. Různé

5.01 Žádost o souhlas se zřízením školního klubu při ZŠ Varnsdorf Edisonova
Usnesení č. 116/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zřízením školního klubu při Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 116/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu zřizovací listiny Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 01.12.2012 dle předloženého návrhu.

5.02 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky
Usnesení č. 117/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her dle předloženého návrhu.

5.03 Dohoda o závazných pravidlech
Usnesení č. 118/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Dohodu o závazných pravidlech dle pozměněného návrhu.

5.04 Dohoda o spolupráci
Usnesení č. 119/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Dohody o spolupráci dle pozměněného návrhu.

5.05 Finanční spoluúčast města do výzvy Podpora terénní práce na r. 2013 
Usnesení č. 120/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti do dotačního programu Podpora terénní práce na r. 2013 vyhlášeným Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

a dále

Usnesení č. 120/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast města Varnsdorf ve výši 184.450,- Kč do programu Podpora terénní práce na r. 2013 vyhlášeným Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2013 
Usnesení č. 121/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města Varnsdorfu rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2013 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 121/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města Varnsdorfu rozhodlo schválit statut Sociálního fondu na rok 2013 dle předloženého návrhu.

6.02 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2012 
Usnesení č. 122/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2012 dle předloženého návrhu.

6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.10.2012
Usnesení č. 123/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.10.2012.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 124/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.
8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                  KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                 místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: