Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 2. 2009 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 29.1.2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

Program jednání:

1. Slib člena ZM

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

4. Různé

4.01 Volba místostarosty

4.02 Zastoupení města v obchodních společnostech

4.03 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci

4.04 Zpráva o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2007 

4.05 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

4.06 Návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2009 v Ústeckém kraji

4.07 Změna zřizovací listiny organizační složky pro pečovatelskou službu

5. Zprávy výborů ZM

6. Převody majetku města

6.01 Návrh na prodej p.p.č. 1173 a 1174 v k.ú. Studánka

6.02 Návrh na prodej p.p.č. 1239/1 v k.ú. Varnsdorf 

6.03 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 2591/1, 2591/3, 2591/4, 2591/5, 2599/2 a 2599/3 v k.ú. Varnsdorf

6.04 Návrh na prodej p.p.č. 6562/1 v k.ú. Varnsdorf   

6.05 Návrh na prodej p.p.č. 447, 446 a dílu „a“ z p.p.č. 446 v k.ú. Varnsdorf

6.06 Návrh na prodej p.p.č. 6651/4 v k.ú. Varnsdorf

6.07 Návrh na prodej p.p.č. 5492/24 a 5492/22 v k.ú. Varnsdorf 

6.08 Návrh na prodej p.p.č. 3814/36 a 2814/37 v k.ú. Varnsdorf 

6.09 Návrh na prodej p.p.č. 5081/2, 5081/3 a 5081/4 v k.ú. Varnsdorf

6.10 Návrh na nabytí pozemků p.p.č. 3287/22, 3287/23, 3287/41 a 3295/2 v k.ú. Varnsdorf

6.11 Návrh na nabytí p.p.č. 2351 v k.ú. Varnsdorf 

6.12 Návrh na nabytí pozemku p.p.č. 3814/27 v k.ú. Varnsdorf 

6.13 Návrh na prodej domu č.p. 1162 se st.p.č. 82 v k.ú. Varnsdorf

6.14 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2763/20 v ul. Kovářská ve Varnsdorfu  

6.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2763/39 v ul. Kovářská ve Varnsdorfu

6.16 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku 2763/14

6.17 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku 2763/34

6.18 Návrh na zrušení usnesení

6.19 Návrh na zrušení usnesení

6.20 Návrh na zrušení usnesení

6.21 Návrh na směnu  p.p.č. 8016/3,  p.p.č. 8025/2,  p.p.č.  7999/4,  p.p.č.  7999/2,  p.p.č. 7999/6, p.p.č. 7999/5,  p.p.č. 8003/19,  p.p.č. 7877/3,  p.p.č. 7877/1,  p.p.č. 7595/1, p.p.č. 7528/2, p.p.č. 593 a část p.p.č. 7868/4 vše v k.ú. Varnsdorf - pozemky vhodné ke směně s Jaroslavem a Miroslavou Pasovskými

6.22 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 1173 a 1174 v k.ú. Studánka

6.23 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1568 ve Varnsdorfu

6.24 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1420 ve Varnsdorfu

6.25 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 2090 a 2110 ve Varnsdorfu 

7. Finanční záležitosti

7.01 Návrh rozpočtu města Varnsdorf na rok 2009 

7.02 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf na rok 2009 

8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

9. Závěr

 

 

1. Slib člena ZM

Usnesení č. 1/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města provedlo na základě osvědčení dle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. slib člena zastupitelstva města pana Mgr. Petra Šmída.

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

4. Různé

 

4.01 Volba místostarosty

Usnesení č. 2/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města zvolilo Mgr. Petra Šmída do funkce 1. místostarosty města.

 

Usnesení č. 2/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. 1. místostarostu  Mgr. Petra Šmída zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci.

 

4.02 Zastoupení města v obchodních společnostech

Usnesení č. 3/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady EKO servis Varnsdorf a.s.  pana Mgr. Petra Šmída s platností do konce volebního období 2006 – 2010.

 

Usnesení č. 3/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit místostarostu pana Mgr. Petra Šmída jako zástupce města pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 do konce volebního období 2006 – 2010.   

 

4.03 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci

Usnesení č. 4/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s účinností od 1.1.2009 se zabezpečením a organizací ambulantní pohotovostní péče na svém spádovém území za podmínky přidělení dotace městu Varnsdorf z rozpočtu Ústeckého kraje na úhradu přiměřené části nákladů souvisejících se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče v příslušném kalendářním roce.

 

4.04 Zpráva o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2007 

Usnesení č. 5/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2007.

 

Usnesení č. 5/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo uložit panu Jiřímu Suchardovi, aby do Zprávy o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2008 byla přidána i zpráva za rok 2006 s termínem do konce března 2009. 

 

4.05 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Usnesení č. 6/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změny zřizovacích listin těchto příspěvkových organizací:

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf , Křižíkova 2757, příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace

Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace

Základní škola Varnsdorf,  Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace

Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace

Interaktivní základní škola Varnsdorf,  Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace

Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace.

 

4.06 Návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2009 v Ústeckém kraji

Usnesení č. 7/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navrhované projekty v rámci Programu prevence kriminality ČR 2009 v Ústeckém kraji na rok 2009. 

 

Usnesení č. 7/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování investičního projektu „Dětský koutek ve veřejném parku na ul. Národní“ v rámci  Programu prevence kriminality ČR  2009 v Ústeckém kraji, zajistí spolufinancování projektu ve výši 332.642,- Kč, tj. 29,36% z celkového investičního projektu, a v případě spolufinancování neinvestičního projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež - rozšíření nabídky volnočasových aktivit“ v rámci Programu prevence kriminality ČR 2009 v Ústeckém kraji, zajistí spolufinancování projektu ve výši 40.000,- Kč, tj. 20% z celkového projektu.      

 

4.07 Změna zřizovací listiny organizační složky pro pečovatelskou službu

Usnesení č. 8/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit od 1.2.2009 zřizovací listinu organizační složky pro pečovatelskou službu dle  zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

 

 

5. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

6. Převody majetku města

 

6.01 Návrh na prodej p.p.č. 1173 a 1174 v k.ú. Studánka

Usnesení č. 9/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1173 - zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 88 m2 a p.p.č. 1174 - trvalý travní porost o výměře 2.390 m2 v k.ú. Studánka panu Ing. L. S. za cenu 198.240,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.02 Návrh na prodej p.p.č. 1239/1 v k.ú. Varnsdorf 

Usnesení č. 10/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1239/2  - trvalý travní porost o výměře 1.912 m2 v k.ú. Varnsdorf  (dle GP č. 3564-91/2005) s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu P. B. za cenu 286.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.03 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 2591/1, 2591/3, 2591/4, 2591/5, 2599/2 a 2599/3 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 11/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 2591/1 - ostatní plochu, komunikaci o výměře 19 m2, p.p.č. 2591/3 - zastavěnou plochu o výměře 16 m2, p.p.č. 2591/4 - zastavěnou plochu o výměře 15 m2, p.p.č. 2591/5 - ostatní plochu, komunikaci o výměře 46 m2, p.p.č. 2599/2 - zastavěnou plochu o výměře 6 m2 a p.p.č. 2599/3 - ostatní plochu, manipulační plochu o výměře 78 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. D. za cenu 27.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.04 Návrh na prodej p.p.č. 6562/1 v k.ú. Varnsdorf   

Usnesení č. 12/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6562/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 52 m2 v k.ú. Varnsdorf  manželům J. a J. E. za cenu 4.160,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.05 Návrh na prodej p.p.č. 447, 446 a dílu „a“ z p.p.č. 446 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 13/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 447 - zahradu o výměře 1.814 m2 a p.p.č. 446 - zahradu o výměře 119 m2 (dle GP č. 4173-262/2008) v k.ú. Varnsdorf manželům R. a P. V. za cenu 154.640,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

Usnesení č. 13/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 446 - zahradu o výměře 35 m2 (dle GP č. 4173-262/2008) v k.ú. Varnsdorf manželům RNDr. CSc. H. a J. Z. za cenu 2.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.06 Návrh na prodej p.p.č. 6651/4 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 14/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6651/4 - trvalý travní porost o výměře 662 m2 (dle GP č. 4097-128/2008) v k.ú. Varnsdorf manželům P. a M. P. za cenu 52.960,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.07 Návrh na prodej p.p.č. 5492/24 a 5492/22 v k.ú. Varnsdorf 

Usnesení č. 15/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5492/24 - ostatní plochy, zeleň o výměře 302 m2 a p.p.č. 5192/22 - ostatní plochy, zeleň o výměře 84 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3240-79/2003 a GP č. 4194-273/2008) panu J. K. za cenu 57.900,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.08 Návrh na prodej p.p.č. 3814/36 a 3814/37 v k.ú. Varnsdorf 

Usnesení č. 16/2009/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3814/36 – trvalý travní porost o výměře 340 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4126-166/2008) paní L. Š. za cenu 27.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

Usnesení č. 16/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3814/37 – trvalý travní porost o výměře 316 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4126-166/2008) manželům J. a E. Š. za cenu 25.280,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.09 Návrh na prodej p.p.č. 5081/2, 5081/3 a 5081/4 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 17/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5081/2 - trvalý travní porost a p.p.č. 5081/3 - trvalý travní porost o výměře 1.548 m2 a p.p.č. 5081/4 - zastavěnou plochu o výměře 129 m2 vše v k.ú. Varnsdorf paní H. Š. za cenu 79.978,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.10 Návrh na nabytí pozemků p.p.č. 3287/22, 3287/23, 3287/41 a 3295/2 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 18/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 3287/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 120 m2, p.p.č. 3287/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 775 m2,  p.p.č. 3287/41 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.075 m2 a p.p.č. 3295/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 467 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 207.500,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy od společnosti I.R.SEVERIN s.r.o., Varnsdorf.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.11 Návrh na nabytí p.p.č. 2351 v k.ú. Varnsdorf 

Usnesení č. 19/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 2351 - ostatní plocha, komunikace o výměře 312 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 46.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy od STAROKATOLICKÉHO KOSTELA, Varnsdorf.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.12 Návrh na nabytí pozemku p.p.č. 3814/27 v k.ú. Varnsdorf 

Usnesení č. 20/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 3814/27 - trvalý travní porost o výměře 630 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 66.150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy od manželů K. a K. H., pana T. M., paní L. H., paní H. L., pana P. R.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6.13 Návrh na prodej domu č.p. 1162 se st.p.č. 82 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 21/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1162 se st.p.č. 82 o výměře 644 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf panu L. Ž. za cenu 580.000,- Kč s předkupním právem města do doby ukončení rekonstrukce. Kupní cena bude splatná do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Kupující se zavazuje do 4 let od podpisu kupní smlouvy provést celkovou rekonstrukci objektu. V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

6.14 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2763/20 v ul. Kovářská ve Varnsdorfu  

Usnesení č. 22/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/20 v budově s vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a I. B. za cenu 140.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

6.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2763/39 v ul. Kovářská ve Varnsdorfu

Usnesení č. 23/2009 (výsledky hlasování

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/39 v budově s vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a I. B. za cenu 245.000,-  Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

6.16 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku 2763/14

Usnesení č. 24/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 153/2008/13 ze dne 25.9.2008 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 2763/14 prodlužuje do 28.2.2009.

 

6.17 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku 2763/34

Usnesení č. 25/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 153/2008/26 ze dne 25.9.2008 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 2763/34 prodlužuje do 28.2.2009.

 

6.18 Návrh na zrušení usnesení

(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání)

 

6.19 Návrh na zrušení usnesení

Usnesení č. 26/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 153/2008/9 ze dne 25.9.2008.

 

6.20 Návrh na zrušení usnesení

Usnesení č. 27/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 153/2008/27 ze dne 25.9.2008.

 

6.21 Návrh na směnu  p.p.č. 8016/3,  p.p.č. 8025/2,  p.p.č.  7999/4,  p.p.č.  7999/2,  p.p.č. 7999/6, p.p.č. 7999/5,  p.p.č. 8003/19,  p.p.č. 7877/3,  p.p.č. 7877/1,  p.p.č. 7595/1, p.p.č. 7528/2, p.p.č. 593 a část p.p.č. 7868/4 vše v k.ú. Varnsdorf - pozemky vhodné ke směně s Jaroslavem a Miroslavou Pasovskými

Usnesení č. 28/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo směnit p.p.č. 8016/3 – trvalý travní porost o výměře 60.802 m2,  p.p.č. 8025/2 – ostatní plocha o výměře 6.954 m2, p.p.č. 7999/4 – ostatní plocha o výměře 882 m2, p.p.č. 7999/2 – ostatní plocha o výměře 2.098 m2, p.p.č. 7999/6 – ostatní plocha o výměře 206 m2, p.p.č. 7999/5 – ostatní plocha o výměře 110 m2, p.p.č. 8003/19 – orná půda o výměře 4.484 m2, p.p.č. 7877/3 – ostatní plocha o výměře 240 m2, p.p.č. 7877/1 – ostatní plocha o výměře 20 m2, p.p.č. 7595/1 – ostatní plocha o výměře 1.683 m2, p.p.č. 7528/2 – ostatní plocha o výměře 1.434 m2, p.p.č. 593 – orná půda o výměře 108 m2, p.p.č. 7868/4 – ostatní plocha o výměře 686 m2 (výměra bude upravena dle GP) vše v k.ú. Varnsdorf, a které jsou ve vlastnictví města Varnsdorf, za p.p.č. 3384 - trvalý travní porost o výměře 18.561 m2, p.p.č. 2044/2 – zahrada o výměře 668 m2  (výměra bude upravena dle GP), p.p.č. 2045 – ostatní plocha o výměře 337 m2 (výměra bude upravena dle GP), část p.p.č. 6997/10 o výměře 25.000 m2 (výměra bude upravena dle GP), část p.p.č. 3664/4 o výměře 12.000 m2 (výměra bude upravena dle GP) a část p.p.č. 3814/5 o výměře 6.500 m2 (výměra bude upravena dle GP) vše v k.ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví pana J. P. nebo ve společném jmění manželů P.

Směna bude bez vzájemných doplatků a náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí účastníci směny rovným dílem.

 

6.22 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 1173 a 1174 v k.ú. Studánka

Usnesení č. 29/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.č. 1173 – trvalý travní porost o výměře 2.391 m2, p.p.č. 1174 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 88 m2, p.p.č. 887 – trvalý travní porost o výměře 3.219 m2, p.p.č. 881 – trvalý travní porost o výměře 4.257 m2 a p.p.č. 880 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 128 m2 a části p.p.č. 882 v k.ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití „louky, pastviny“, resp. „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.  

Část nákladů na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

 

6.23 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1568 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 30/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy střechy a fasády na domě č.p. 1568 ve Varnsdorfu do 31.8.2010 za podmínky sepsání nové směnky.

 

6.24 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1420 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 31/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy fasády na domě č.p. 1420 ve Varnsdorfu do 30.9.2009 za podmínky sepsání nové směnky.

 

6.25 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 2090 a 2110 ve Varnsdorfu 

Usnesení č. 32/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy střechy a fasády na domě č.p. 2090 a č.p. 2110 ve Varnsdorfu do 30.11.2009 za podmínky sepsání nové směnky.

 

 

7. Finanční záležitosti

 

7.01 Návrh rozpočtu města na rok 2009 

Usnesení č. 33/2009/1 (výsledky hlasování) 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 v předloženém znění.

 

Usnesení č. 33/2009/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2009 a ujednání k provádění rozpočtových opatření dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 33/2009/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo uložit vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31.1.2009 rozpis rozpočtu města Varnsdorf na rok 2009 dle § 14 zák.č. 250/2000 Sb.

 

Usnesení č. 33/2009/4 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2009 – správa bytového, nebytového fondu, správa Centrum (správce Regia, a.s.) dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 33/2009/5 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2009 pult centrální ochrany (správce Městská policie) dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 33/2009/6 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2009 a rozpočet sociálního fondu na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

7.02 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf na rok 2009 

Usnesení č. 34/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, poskytnutí finanční výpomoci pro rok 2009 dle předloženého návrhu.

  

 

8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 35/2009 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

 

 

 

ING. JOSEF POLÁČEK                                         KAREL DUBSKÝ     

Starosta města                                                    Místostarosta města

 

 

 

 

 

 

Předseda návrhové komise: