Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 11. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ


z XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 27.11.2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 993 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 466 v k.ú. Studánka
5.03 Návrh na prodej staveb na p.p.č. 1531/35 a 1519/31 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4949, 4950, 4951 a 4952 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 5507, 5508, 5509/1, 5509/2, 5510/1, 5510/2 a 5510/3 v k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej domu č.p. 1285 se st.p.č. 5806/2 a p.p.č. 5807/2 v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na prodej bytové jednotky v č.p. 2763 v k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 2763/5
5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf na lokalitě ulic Na Příkopech, B. Krawce, Jiřího z Poděbrad a Mikulíkova v k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
5.12 Návrh na prodej p.p.č. 871 a 872 v k.ú. Studánka
5.13 Návrh na prodej p.p.č. 902 a 903/1 v k.ú. Varnsdorf
5.14 Návrh na prodej p.p.č. 6562/1 v k.ú. Varnsdorf
5.15 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1586 ve Varnsdorfu
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2009 
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.10.2008
6.03 Návrh na odpis pohledávky
6.04 Návrh na odpis pohledávky
6.05 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2008 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

 1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 993 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 190/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 993 – orná půda o výměře 2.209 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům P. a M. R. za cenu 331.350,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 466 v k.ú. Studánka
Usnesení č. 191/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 466 - ostatní plocha, komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. Studánka manželům JUDr. A. S. a M. S. za cenu 450,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej staveb na p.p.č. 1531/35 a 1519/31 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 192 /2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu na p.p.č. 1531/35 za cenu 1,- Kč a p.p.č. 1531/35 – zastavěná plocha, garáž o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 3.600,- Kč paní M. V. splatné v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 192/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu na p.p.č. 1519/31 za cenu 1,- Kč a p.p.č. 1519/31 – zastavěná plocha, garáž o výměře 26 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 3.900,- Kč manželům S. a M. H. splatné v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
Usnesení č. 193/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 760/8 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 39 m2 v k.ú. Studánka od pana V. M. za cenu 3.900,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4949, 4950, 4951 a 4952 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 194/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4949 – zastavěnou plochu o výměře 20 m2, p.p.č. 4950 – zahradu o výměře 900 m2, p.p.č. 4951 – zahradu o výměře 699 m2, p.p.č. 4952 – zahradu o výměře 508 m2 vše v k.ú. Varnsdorf manželům F. a I. N. za cenu 425.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Zároveň bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Varnsdorf do doby kolaudace objektu za stanovenou kupní cenu dle usnesení ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 5507, 5508, 5509/1, 5509/2, 5510/1, 5510/2 a 5510/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 195/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5507 – trvalý travní porost o výměře 1.162 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům S. a I. M. za cenu 204.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 195/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5508 – trvalý travní porost o výměře 1.226 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu P. N. a jednu polovinu paní M. K. za cenu 213.900,- Kč splatnou následovně:
- pan P. N. zaplatí jednu polovinu kupní ceny ve výši 106.950,- Kč v den podpisu kupní smlouvy,
- paní M. K. zaplatí jednu polovinu kupní ceny ve výši 106.950,- Kč v den podpisu kupní smlouvy.
Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 195/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5509/1 – trvalý travní porost o výměře 1.275 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům P. a K. V. za cenu 221.250,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 195/2008/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5509/2 – trvalý travní porost o výměře 1.229 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům P. a M. H. za cenu 214.350,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 195/2008/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5510/2 – trvalý travní porost o výměře 1.282 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu A. K. a jednu polovinu paní H. S. za cenu 222.300,- Kč splatnou následovně:
- pan A. K. zaplatí jednu polovinu kupní ceny ve výši 111.150,- Kč v den podpisu kupní smlouvy,
- paní H. S. zaplatí jednu polovinu kupní ceny ve výši 111.150,- Kč v den podpisu kupní smlouvy.
Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 195/2008/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5510/1 – trvalý travní porost o výměře 1.349 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům MUDr. K. a L. V. za cenu 232.350,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 195/2008/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5510/3 – trvalý travní porost o výměře 1.237 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům K. a M. V. za cenu 215.550,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Vybudování přípojky elektro a plynu bude jištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej domu č.p. 1285 se st.p.č. 5806/2 a p.p.č. 5807/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 196/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1285 se st.p.č. 5806/2 o výměře 260m2 (zast. plocha a nádvoří) a st.p.č. 5807/2 o výměře 198 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf panu P. N. za cenu 800.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej bytové jednotky v č.p. 2763 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 197/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/17 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 v k.ú. Varnsdorf paní M. H. za cenu 53.975,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 2763/5
Usnesení č. 198/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 153/2008/4 ze dne 25.9.2008 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 2763/04 prodlužuje do 31.12.2008.

5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf na lokalitě ulic Na Příkopech, B. Krawce, Jiřího z Poděbrad a Mikulíkova v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 199/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.č. 3190 – orná půda o výměře 1.170 m2, p.p.č. 3191 – orná půda o výměře 271 m2, p.č. 3192 – orná půda o výměře 1.136 m2, p.p.č. 3195/1 – trvalý travní porost o výměře 3.455 m2, p.p.č. 3196 – travní porost o výměře 1.689 m2, p.p.č. 3193 – zahrada o výměře 1.192 m2, p.p.č. 3205 – zahrada o výměře 1.118 m2, p.p.č. 3204 – zahrada o výměře 1.076 m2, p.p.č. 3201 – zahrada o výměře 1.248 m2, p.p.č. 3195/2 – zahrada o výměře 1.913 m2 a p.p.č. 3202 – zahrada o výměře 1.593 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „obytná zástavba středopodlažní“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.11 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
Usnesení č. 200/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu pozemek p.č. 7721/4 – trvalý travní porost o výměře 2.019 m2 v k.ú. Varnsdorf.

5.12 Návrh na prodej p.p.č. 871 a 872 v k.ú. Studánka
Usnesení č. 201/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 871 – orná půda o výměře 736 m2 a p.p.č. 872 – trvalý travní porost o výměře 1.313 m2 v k.ú. Studánka s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu na p.p.č. 871 v k.ú. Studánka panu J. B. za cenu 307.350,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na prodej p.p.č. 902 a 903/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 202/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 902 – zastavěná plocha o výměře 119 m2 a p.p.č. 903/1 – trvalý travní porost o výměře 1.772 m2v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu M. M. za cenu 283.650,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.14 Návrh na prodej p.p.č. 6562/1 v k.ú. Varnsdorf
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání) (výsledky hlasování)

5.15 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1586 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 203/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neschválit změnu termínu dokončení opravy fasády na domě č.p. 1586 ve Varnsdorfu.

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2009 
Usnesení č. 204/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové provizorium na rok 2009 v předloženém znění.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.10.2008
Usnesení č. 205/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.10.2008.

6.03 Návrh na odpis pohledávky
Usnesení č. 206/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávku na dlužném nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši 75.115,10 Kč dle předloženého návrhu.

6.04 Návrh na odpis pohledávky
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

6.05 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2008 
Usnesení č. 207/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 208 /2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK KAREL DUBSKÝ
Starosta města Místostarosta města

Předseda návrhové komise: