Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 11. 2016 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24.11.2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:

1. Slib člena ZM
2. Převody majetku města
2.01 Návrh na prodej p. p. č. 60 v k. ú. Varnsdorf
2.02 Návrh na prodej p. p. č. 5688/71 v k. ú. Varnsdorfa nabytí p. p. č. 5688/70 v k. ú. Varnsdorf
2.03 Návrh na prodej p. p. č. 7747, p. p. č. 7728/1 a p. p. č. 7728/4 vše v k. ú. Varnsdorf
2.04 Návrh na prodej p. p. č. 6928/1, p. p. č. 6929, p. p. č. 6930 a p. p. č. 6931/1 vše v k. ú. Varnsdorf
2.05 Návrh na prodej p. p. č. 905 a p. p. č. 906 v k. ú. Studánka u Rumburku
2.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
2.07 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2.08 Nabídka na odprodej garsoniéry
2.09 Nabídka na odprodej bytu
2.10 Nabídka na odprodej garsoniéry
2.11 Nabídka na odprodej bytu
2.12 Nabytí lesních pozemků do vlastnictví města
2.13 Schválení smlouvy o spolufinancování
2.14 Podání žádosti o dotaci do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
3. Zprávy výborů ZM
3.01 Zápis z provedené kontroly FV
3.02 Zápis z provedené kontroly KV
4. Různé
4.01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf
4.02 Účetní závěrka Bytového družstva za rok 2015
4.03 Odměny neuvolněným členům ZM
4.04 Schválení předložení projektu regenerace sídliště ve Varnsdorfu do programu MMR „Regenerace sídlišť 2017“
4.05 Schválení předloženého Projektu regenerace sídliště/aktualizaci
5. Finanční záležitosti
5.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2017
5.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017
5.03 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2016
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr1. Slib člena ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Převody majetku města

2.01 Návrh na prodej p. p. č. 60 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 117/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 60 – zahradu o výměře 283 m2 v k. ú. Varnsdorf panu L. S. za kupní cenu 56.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


2.02 Návrh na prodej p. p. č. 5688/71 v k. ú. Varnsdorfa nabytí p. p. č. 5688/70 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 118/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5688/71 – zastavěnou plochu o výměře 3 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a O. B. za kupní cenu 600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 118/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 5688/70 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 9 m2 v k. ú. Varnsdorf od manželů P. a O. B. za kupní cenu 1.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

2.03 Návrh na prodej p. p. č. 7747, p. p. č. 7728/1 a p. p. č. 7728/4 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 119/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7747 – zahradu o výměře 749 m2, p. p. č. 7728/1 – trvalý travní porost o výměře 808 m2, p. p. č. 7728/4 – trvalý travní porost o výměře 4 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. Ch. a paní A. B. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 312.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 312.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

2.04 Návrh na prodej p. p. č. 6928/1, p. p. č. 6929, p. p. č. 6930 a p. p. č. 6931/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6928/1 – trvalý travní porost o výměře 1.102 m2, p. p. č. 6929 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 412 m2, p. p. č. 6930 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 577 m2 a p. p. č. 6931/1 – zahradu o výměře 328 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. V. za kupní cenu 483.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 483.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

2.05 Návrh na prodej p. p. č. 905 a p. p. č. 906 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 121/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 905 – zahradu o výměře 1.342 m2 a p. p. č. 906 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 367 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům H. a V. M. za kupní cenu 341.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 341.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

2.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 122/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1040/2016/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Veřejné osvětlení – ul. 5. Května Varnsdorf – úsek Čsl. Mládeže - Karlínská“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozování, udržování a provádění úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Vlastní smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu vypočtenou dle ceníku, který je součástí smlouvy o budoucí smlouvě plus DPH ve výši dle příslušného právního předpisu splatnou nejpozději do 30 dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 122/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1040/2016/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Veřejné osvětlení – ul. 5. Května Varnsdorf – úsek Čsl. Mládeže - Karlínská“ včetně jeho součástí.

2.07 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 123/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

2.08 Nabídka na odprodej garsoniéry
Usnesení č. 124/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2762/46 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od pana M. Š. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

2.09 Nabídka na odprodej bytu
Usnesení č. 125/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví byt 1+1 v bytovém domě č. p. 2764/6 ul. Žitavská ve Varnsdorfu od paní M. B. a pana H. T. B. za cenu 65.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6210 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

2.10 Nabídka na odprodej garsoniéry
Usnesení č. 126/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2762/20 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od pana P. F. a paní B. F. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

2.11 Nabídka na odprodej bytu
Usnesení č. 127/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví byt 1+1 v bytovém domě č. p. 2763/47 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní S. P. za cenu 65.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

2.12 Nabytí lesních pozemků do vlastnictví města
Usnesení č. 128/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt do vlastnictví města od státu (Lesy ČR s. p.) p. p. č. 854/1 – lesní pozemek o výměře 3.328 m2, p. p. č. 953 – lesní pozemek o výměře 886 m2, p. p. č. 949 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 930 m2, p. p. č. 951/1 – lesní pozemek o výměře 263 m2, p. p. č. 854/9 – lesní pozemek o výměře 513 m2, p. p. č. 971/1 – lesní pozemek o výměře 1.393 m2, p. p. č. 7565 - ostatní plocha o výměře 2.698 m2 a p. p. č. 7566 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2 vše za cenu 662.786 Kč.

2.13 Schválení smlouvy o spolufinancování
Usnesení č. 129/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu a financování při zadání a realizaci stavby „Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká – Dolní Nábřeží“ s Povodím Ohře s. p. za předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 465.270 Kč včetně DPH.

2.14 Podání žádosti o dotaci do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 130/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem ve Varnsdorfu “ do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

a dále

Usnesení č. 130/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se spolufinancováním akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem ve Varnsdorfu“ do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši min. 40 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

 

3. Zprávy výborů ZM

3.01 Zápis z provedené kontroly FV
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.02 Zápis z provedené kontroly KV
Usnesení č. 131/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru a ukládá i nadále sledovat realizaci projektu v závěru roku 2016.

 

4. Různé

4.01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf
Usnesení č. 132/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v předloženém znění.

4.02 Účetní závěrka Bytového družstva za rok 2015
Usnesení č. 133/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření BD Varnsdorf za rok 2015.

4.03 Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 134/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v maximální možné výši takto:
člen zastupitelstva 384 Kč,
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu 384 Kč,
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 384 Kč,
člen rady 384 Kč.

a dále

Usnesení č. 134/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se příplatek neuvolněnému členu zastupitelstva, poskytne jako součet příplatků stanovených pro jednotlivé funkce.

a dále

Usnesení č. 134/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat od 1. prosince 2016.

4.04 Schválení předložení projektu regenerace sídliště ve Varnsdorfu do programu MMR „Regenerace sídlišť 2017“
Usnesení č. 135/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit předložení projektu regenerace sídliště ve Varnsdorfu do programu MMR „Regenerace sídlišť 2017“.

a dále

Usnesení č. 135/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo rozhodlo schválit spolufinancování z městského rozpočtu ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů (ale maximálně do výše 1.200.000 Kč).

4.05 Schválení předloženého Projektu regenerace sídliště/aktualizaci
Usnesení č. 136/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit předložený Projekt regenerace sídliště/aktualizaci Projektu regenerace sídliště, který tvoří přílohu žádosti o dotaci v rámci programu MMR „Regenerace sídlišť 2017“.


5. Finanční záležitosti

5.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2017
Usnesení č. 137/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín s členským příspěvkem pro r. 2017 ve výši 15.000 Kč.

a dále

Usnesení č. 137/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v Euroregionu Nisa Liberec s členským příspěvkem pro r. 2017 ve výši 78.055 Kč.

a dále

Usnesení č. 137/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

5.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017
Usnesení č. 138/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 138/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

5.03 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2016
Usnesení č. 139/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 13 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 140/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

9. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček                                                   Josef Hambálek
starosta města                                                              místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Zbyněk Šimák