Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 10. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25.10.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 732/2 a části p. p. č. 735/1 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 6818 a části p. p. č. 6819/1 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na směnu části p. p. č. 6819/1 za část p. p. č. 6834/8 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 6834/7 v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na nabytí částí p. p. č. 6834/6 a p. p. č. 6835 vše v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na zrušení usnesení
3.07 Úhrada kompenzace předplaceného nájemného z důvodu žádosti o ukončení nájemní smlouvy
3.08 Splnění podmínek prodeje domu č. p. 479
3.09 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé

5.01 Žádost Městského divadla Varnsdorf o předfinancování projektu
5.02 Žádost MŠ Varnsdorf Nezvalova o předfinancování projektu
5.03 Návrh na spolupráci s o. p. s. Regionální partner
6. Finanční záležitosti
6.01 Vyjádření k nabídce odkupu akcií od Města Meziboří
6.02 Návrh Regia a. s. k žádosti o prominutí či snížení dlužných poplatků z prodlení z plateb nájemného
6.03 Odpisy pohledávek
6.04 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2012 
6.05 Obecně závazná vyhláška na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 732/2 a části p. p. č. 735/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 93/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 735/1 – zahradu o výměře 300 m2 (dle GP č. 4771-272/2012 část označena jako p. p. č. 735/6) a p. p. č. 732/2 – trvalý travní porost o výměře 158 m2 v k. ú. Varnsdorf paní H. F. za cenu 45.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 6818 a části p. p. č. 6819/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 94/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6818 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 82 m2 a část p. p. č. 6819/1 – trvalý travní porost o výměře 256 m2 (dle GP č. 4687-24/2012 části označeny jako p. p. č. 6818/1 a p. p. č. 6819/1) v k. ú. Varnsdorf slečně M. F. za cenu 33.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na směnu části p. p. č. 6819/1 za část p. p. č. 6834/8 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 95/2012 (výsledky hlasování)  
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 6818 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 9 m2 a část p. p. č. 6819/1 – trvalý travní porost o výměře 168 m2 (dle GP č. 4687-24/2012 části označeny jako díl „a“ z p. p. č. 6818 a díl „f“ p. p. č. 6819/1, celkem parcela č. 6819/3) v k. ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví Města Varnsdorf, za část p. p. č. 6834/8 – ostatní plochu o výměře 53 m2 (dle GP č. 4687-24/2012 část označena jako p. p. č. 6834/12) v k. ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví pana M. D. a pana P. D. Z důvodu rozdílných výměr doplatí sourozenci D. Městu Varnsdorf částku 12.135 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

3.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 6834/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 96/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví část p. p. č. 6834/7 – ostatní plochu o výměře 78 m2 (dle GP č. 4687-24/2012 část označena jako p. p. č. 6834/11) v k. ú. Varnsdorf od paní M. H. za cenu 8.190 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.

3.05 Návrh na nabytí částí p. p. č. 6834/6 a p. p. č. 6835 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 97/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví část p. p. č. 6834/6 – ostatní plochu o výměře 38 m2 a část p. p. č. 6835 – ostatní plochu o výměře 26 m2 (dle GP č. 4687-24/2012 části označeny jako díl „d“ z p. p. č. 6834/6 a díl „e“ z p. p. č. 6835, celkem parcela 6834/10) v k. ú. Varnsdorf od pana P. Ž. a od paní B. K. za cenu 6.720 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.

3.06 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 98/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 79/2012 ze dne 20.09.2012.

3.07 Úhrada kompenzace předplaceného nájemného z důvodu žádosti o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 99/2012 (výsledky hlasování)  
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s usnesením rady města ze dne 25.10.2012 o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č. p. 512 v ul. Národní ze dne 22.09.1992 dohodou ke dni 31.10.2012 uhradit část předplaceného nájemného za nebytové prostory v č. p. 512 ve výši 613.000 Kč panu Ing. P. J. s tím, že úhrada bude provedena ve dvou rovnoměrných splátkách a to ke dni 30.03.2013 a 30.11.2014.

3.08 Splnění podmínek prodeje domu č. p. 479
Usnesení č. 100/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevymáhat směnku splatnou 30.09.2012 po paní M. A. na zajištění provedení oprav v domě č. p. 479 Varnsdorf za podmínky, že bude podepsána nová směnka se splatností do 30.04.2013 a v tomto smyslu bude uzavřen dodatek kupní smlouvy s prodloužením lhůty oprav do 30.04.2013.

3.09 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 101/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o přidělení veřejné zakázky „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ zadanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách uchazeči: Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 26271303.

a dále

Usnesení č. 101/2012/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 26271303 na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ za cenu 47.256.977 Kč bez DPH.


4. Zprávy výboru ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Různé

5.01 Žádost Městského divadla Varnsdorf o předfinancování projektu
Usnesení č. 102/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním 100% předfinancování projektu „Divadelně pedagogická setkání mládeže v mezikulturním prostoru“ ve výši 440.750 Kč z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2013.

5.02 Žádost MŠ Varnsdorf Nezvalova o předfinancování projektu
Usnesení č. 103/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním 100% předfinancování projektu Partnerství mateřských škol Varnsdorf - Großschönau 2013 ve výši 216.105 Kč z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2013.

5.03 Návrh na spolupráci s o. p. s. Regionální partner
Usnesení č. 104/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s nabídkou spolupráce s o. p. s. Regionální partner, Pražská 142, Hradec Králové při řešení bezpečnostní a sociální situace.


6. Finanční záležitosti

6.01 Vyjádření k nabídce odkupu akcií od Města Meziboří
Usnesení č. 105/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nekoupit akcie od města Meziboří a odmítnout eventuální nabídky ke koupi akcií ostatních akcionářů.

6.02 Návrh Regia a. s. k žádosti o prominutí či snížení dlužných poplatků z prodlení z plateb nájemného
Usnesení č. 106/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti paní V. S. o prominutí poplatků z prodlení.

6.03 Odpisy pohledávek
Usnesení č. 107/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávky dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 107/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí odepsání daňové pohledávky dle předloženého návrhu.

6.04 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2012 
Usnesení č. 108/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2012 dle předloženého návrhu.

6.05 Obecně závazná vyhláška na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 109/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2012 dle předloženého návrhu (varianta č. 3).

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 110/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.



8. Závěr

 

 

MARTIN LOUKA                                              KAREL DUBSKÝ
starosta města                                              místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: