Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 9. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 25. 9. 2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

3.02 Koncepce dotační politiky města Varnsdorf

3.03 Změna č. 1 zřizovací listiny PO Městské divadlo Varnsdorf

3.04 Vstup města Varnsdorf do Honebního společenstva Varnsdorf

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Prověření regulérnosti získání a platnosti mandátu zastupitele Ing. Jiřího Jakoubka

4.02 Prověření plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy o prodeji č.p. 2934 

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 6261 v k.ú. Varnsdorf

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 3638/5 v k.ú. Varnsdorf

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 6464 v k.ú. Varnsdorf 

5.05 Návrh na prodej stavby na p.p.č. 1479 v k.ú. Varnsdorf

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1128 v k.ú. Studánka u Rumburku

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 676/2 v k.ú. Varnsdorf

5.08 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 6862 v k.ú. Varnsdorf

5.09 Návrh na narovnání majetkoprávních vztahů v k.ú. Varnsdorf                             

5.10 Návrh na prodej pozemků pod řadovými garážemi na p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf

5.11 Návrh na prodej domu č.p. 120 v k.ú. Varnsdorf                                                          

5.12 Návrh na prodej bytových jednotek v ul. Kovářská ve Varnsdorfu

5.13 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ na části p.p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf

5.14 Návrh na nabytí pozemků do majetku města

5.15 Projekt EMIX 3 – fotovoltaický solární systém na ZŠ Edisonova

5.16 Projekt Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa

5.17 Stavba Dešťová kanalizace Varnsdorf – Hrádek, Pěnkavčí vrch

5.18 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1358 ve Varnsdorfu 

5.19 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1520 ve Varnsdorfu

5.20 Žádost o přehodnocení rozhodnutí o vymáhání směnky na zajištění oprav č.p. 1634 

5.21 Souhlas se zajištěním finančního krytí projektu „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu

6. Finanční záležitosti

6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP

6.02 Odpis pohledávek 

6.03 Odpis pohledávek 

6.04 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2008

6.05 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.8.2008

6.06 Opakovaná finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Varnsdorf

6.07 Úhrada závazků ze smlouvy 5216/20/I10/02/135 s EVČ

6.08 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2008 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

 

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

 

3.01 Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Usnesení č. 137/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 1/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností dle předloženého návrhu. 

 

3.02 Koncepce dotační politiky města Varnsdorf

Usnesení č. 138/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Koncepci dotační politiky města Varnsdorf předloženou na dnešním zasedání. 

 

3.03 Změna č. 1 zřizovací listiny PO Městské divadlo Varnsdorf

Usnesení č. 139/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Změnu č. 1 zřizovací listiny právnické osoby Městské divadlo Varnsdorf, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

 

3.04 Vstup města Varnsdorf do Honebního společenstva Varnsdorf

Usnesení č. 140/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se vstupem Města Varnsdorf do Honebního společenstva Varnsdorf.

 

 

4. Zprávy výborů ZM

 

4.01 Prověření regulérnosti získání a platnosti mandátu zastupitele Ing. Jiřího Jakoubka

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4.02 Prověření plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy o prodeji č.p. 2934 

Usnesení č. 141/2008/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu Kontrolního výboru.

 

a dále

 

Usnesení č. 141/2008/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města realizovat opatření navržená ve zprávě Kontrolního výboru zpracované na základě usnesení ZM č. 99/2008/1.

 

 

5. Převody majetku města

 

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 142/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4329/1 – trvalý travní porost o výměře 1.836 m2 v k.ú. Varnsdorf  s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu paní J. V. za cenu 275.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 6261 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 143/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6261  - trvalý travní porost o výměře 272 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům W. a J. H. za cenu 21.760,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 3638/5 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 144/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3638/5 - trvalý travní porost o výměře 454 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům L. a R. Z. za cenu 36.320,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 6464 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 145/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6464 - trvalý travní porost o výměře 545 m2 v k.ú. Varnsdorf společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1236 zastoupené předsedkyní společenství paní L. V. za cenu 43.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

  

5.05 Návrh na prodej stavby na p.p.č. 1479 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 146/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu na p.p.č. 1479 v k.ú. Varnsdorf panu J. P. za cenu 1,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1128 v k.ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 147/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1128 – zahradu o výměře 490 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku manželům J. a P. Ž. za cenu 39.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 676/2 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 148/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 676/2 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 164 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům H. a V. Š. za cenu 13.120,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.08 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 6862 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 149/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 6862 – ornou půdu o výměře 382 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům T. a L. M. za cenu 30.560,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.09 Návrh na narovnání majetkoprávních vztahů v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 150/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo opravit usnesení č. 129/2008 ze dne 26.6.2008 takto:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi městem Varnsdorf a panem Jaroslavem Tomáškem a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem dílu „b“ z p.p.č. 4369/31 o výměře 0,41 m2 a pan J. T. se stane vlastníkem dílu „a“ z p.p.č. 4369/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4038-47/2008).

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

 

5.10 Návrh na prodej pozemků pod řadovými garážemi na p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 151/2008/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5688/100 – zastavěnou plochu o výměře 40 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4155-207/2008) manželům P. a J. B. za cenu 12.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 151/2008/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5688/101 – zastavěnou plochu o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4155-207/2008) panu J. S. S. za cenu 3.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 151/2008/3 (výsledky hlasování)

Zastuopitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5688/102 – zastavěnou plochu o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4155-207/2008) panu P. B. za cenu 3.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 151/20008/4 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5688/103 – zastavěnou plochu o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4155-207/2008) manželům Mgr. P. a Ing. J. F. za cenu 3.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 151/2008/5 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5688/104 – zastavěnou plochu o výměře 28 m2 v k.ú. Varnsdorf ( dle GP č. 4155-207/2008) panu Ing. K. B. za cenu 4.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 151/2008/6 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5688/105 – zastavěnou plochu o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4155-207/2008) paní I. P. za cenu 3.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 151/2008/7 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5688/106 – zastavěnou plochu o výměře 25 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4155-207/2008) manželům Z. a A. B. za cenu 3.750,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 151/2008/8 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5688/107 – zastavěnou plochu o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4155-207/2008) manželům A. a I. S. za cenu 3.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.11 Návrh na prodej domu č.p. 120 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 152/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 120 se st.p.č. 688/1 o výměře 1.358 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 689/7 o výměře 1.803 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf panu P. J. za cenu 626.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 4 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:

-         oprava střechy,

-         oprava fasády včetně vrchního nátěru.

V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

 

5.12 Návrh na prodej bytových jednotek v ul. Kovářská ve Varnsdorfu

Usnesení č. 153/2008/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/01 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. S. za cenu 121.537,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/02 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní A. R. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/03 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. O. za cenu 78.913,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

a dále

Usnesení č. 153/2008/4 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/05 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní R. H. za cenu 77.443,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/5 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/06 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. Č. za cenu 52.284,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/6 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/07 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní N. M. za cenu 47.604,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/7 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/08 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní A. M. za cenu 79.149,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/8 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/09 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. K. za cenu 47.604,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

  

Usnesení č. 153/2008/9 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/10 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní V. M. za cenu 47.604,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/10 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/11 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní A. K. za cenu 78.987,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/11 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/12 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní B. I. za cenu 51.033,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/12 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/13 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. N. za cenu 89.792,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/13 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/14 v budově se vchodem č.p.

2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní V. K. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/14 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/16 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní V. N. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/15 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/18 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní A. J. za cenu 77.544,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/16 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/19 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní L. N. za cenu 54.139,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/17 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/21 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. H. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/18 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/23 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. O. za cenu 51.263,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/19 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/25 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. H. za cenu 47.604,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/20 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/26 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu P. Š. za cenu 86.422,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/21 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/28 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. L. za cenu 43.672,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/22 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/29 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. K. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/23 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/30 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. B. za cenu 50.576,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/24 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/31 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. T. za cenu 79.564,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/25 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/32 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní V. P. za cenu 48.666,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/26 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/34 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní S. R. za cenu 78.236,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/27 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/35 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu R. M. za cenu 51.210,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/28 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/36 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. S. za cenu 51.153,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/29 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/37 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf manželům B. a J. V. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/30 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/38 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní Z. N. za cenu 51.749,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/31 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/40 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf manželům B. a D. J. za cenu 74. 642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/32 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/41 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu F. M. za cenu 47.057,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/33 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/42 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní K. G. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

Usnesení č. 153/2008/34 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/43 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní L. K. za cenu 53.749,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/35 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/44 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní I. Š. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/36 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/45 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. P. za cenu 47.604,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/37 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/46 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní D. Š. za cenu 48.574,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/38 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/47 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. D. za cenu 82.340,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/39 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/48 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní H. R. za cenu 49.347,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/40 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/49 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. N. za cenu 47.604,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 153/2008/41 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/50 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf paní I. Š. za cenu 74.642,- Kč splatnou do 2

Měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č.  153/2008/42 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2763/51 v budově se vchodem č.p. 2763 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/3 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. K. za cenu 50.998,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.13 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ na části p.p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 154/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf, která spočívá ve zrušení regulativů pro část pozemku p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf, uvedených v OZV č. 6/2006 (o vymezení závazné části Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf), v části druhé (Závazné regulativy), článku 3, odst. 3 (Urbanistická koncepce – Změna regulativů v závazné části ÚPNSÚ Varnsdorf), pro část OV – občanská vybavenost:

„Přípustné podmínky využití: zařízení pro stravování s možností ubytování,

nepřípustné podmínky využití: jiné stavby a činnosti mimo využití, které neslouží dané funkci“.

 

5.14 Návrh na nabytí pozemků do majetku města

Usnesení č. 155/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:

- p.p.č. 5307/2 – trvalý travní porost o výměře 15 m2 v k.ú. Varnsdorf,

- část p.p.č. 3808/2 – trvalý travní porost o výměře 2.659 m2 v k.ú. Varnsdorf.

 

5.15 Projekt EMIX 3 – fotovoltaický solární systém na ZŠ Edisonova

Usnesení č. 156/2008/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města schvaluje partnerství města Varnsdorf v projektu „EMIX 3“, tzn. provedení hydroizolace střechy všech pavilonů A2, B3, C1, C2 a E1 celkem 3.620 m2 v celkové ceně 3,22 mil. Kč (odpovídá 140.000 EUR).

 

a dále

 

Usnesení č. 156/2008/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění financování části projektu „EMIX 3příslušející městu Varnsdorf, tj.  spolufinancování města ve výši 10%, tj. 14.000,- EUR (odpovídá  322.000,- Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu a zajištění předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 140.000,- EUR (odpovídá  3.22 mil. Kč) z rozpočtu města.

 

5.16 Projekt Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa

Usnesení č. 157/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města souhlasí se zajištěním financování části projektu „Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“ příslušející městu Varnsdorf, tj. se spolufinancováním města ve výši 10%, tj. 450.000,- Kč (19.565,20 EUR) z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 4.500.000,- Kč (195.652,- EUR) z rozpočtu města.

 

5.17 Stavba Dešťová kanalizace Varnsdorf – Hrádek, Pěnkavčí vrch

Usnesení č. 158/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města souhlasí se zajištěním financování stavby Dešťová kanalizace  Varnsdorf – Hrádek, Pěnkavčí vrch z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2009 ve výši 5,2 mil. Kč.

 

5.18 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1358 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 159/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy fasády na domě č.p. 1358 ve Varnsdorfu do 31.8.2009 za podmínky sepsání nové směnky.

 

5.19 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1520 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 160/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy střechy a fasády na domě č.p. 1520 ve Varnsdorfu do 31.10.2009 za podmínky sepsání nové směnky.

 

5.20 Žádost o přehodnocení rozhodnutí o vymáhání směnky na zajištění oprav č.p. 1634

Usnesení č. 161/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo neuplatňovat směnku ze dne 5.1.2004 na zajištění termínu oprav domu č.p. 1634 proti manželům F. a E. B. za předpokladu sepsání nové směnky ve výši 160.000,- Kč na zajištění termínu oprav domu č.p. 1634 dle privatizačního listu s termínem do 31. 12. 2011. 

 

5.21 Souhlas se zajištěním finančního krytí projektu „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu

Usnesení č. 162/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 7,5%, tj. 230.663,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 3.075.500,- Kč z rozpočtu města.

 

 

6. Finanční záležitosti

 

6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP

Usnesení č. 163/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 157.172,- Kč do oblasti ochrany životního prostředí na přípravu projektů na odbahnění a čištění rybníků.

 

6.02 Odpis pohledávek

Usnesení č. 164/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit odpis pohledávek ve výši 339.464,- Kč dle předloženého návrhu.

 

6.03 Odpis pohledávek

Usnesení č. 165/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit odpis pro nedobytnost v celkové výši 41.400,- Kč dle předloženého návrhu.

 

6.04 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2008

Usnesení č. 166/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2008.

 

6.05 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.8.2008

Usnesení č. 167/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.8.2008.

 

6.06 Opakovaná finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Varnsdorf

Usnesení č. 168/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf opakovanou finanční výpomoc za následujících podmínek:

říjen 2008        čerpání 23.10.2008 ve výši 2.500.000,- Kč    splatnost do 11.11.2008

listopad 2008   čerpání 20.11.2008 ve výši 2.500.000,- Kč    splatnost do 9.1.2009

leden 2009       čerpání 21.1.2009 ve výši 2.500.000,- Kč      splatnost do 10.2.2009.

 

6.07 Úhrada závazků ze smlouvy 5216/20/I10/02/135 s EVČ

Usnesení č. 169/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit úhradu závazků ze smlouvy 5216/20/I10/02/135 sEVČ, s.r.o. dle předloženého návrhu.

 

6.08 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2008 

Usnesení č. 170/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 171/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

ING. JOSEF POLÁČEK                                                                     KAREL DUBSKÝ      

Starosta města                                                                              Místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: