Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 9. 2016 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22. 09. 2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7721/11 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej částí p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3509 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 4306/88 a p. p. č. 4306/79 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 3646/1 a části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 6259 a části p. p. č. 6258/12 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 6260 a nabytí části p. p. č. 6258/1 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 6258/13 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na nabytí části p. p. č. 3363 a části p. p. č. 3364 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na zrušení usnesení
1.16 Nabídka na odprodej garsoniéry
1.17 Nabídka na odprodej bytu
1.18 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 64, ul. Erbenova
1.19 Návrh na schválení zadání Územního plánu Varnsdorf (ÚP Varnsdorf)
1.20 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizace stavby
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2016“
3.02 Účetní závěrka společnosti REGIA a. s.
3.03 Schválení realizace projektu Protipovodňová opatření města Varnsdorf a zajištění spolufinancování projektu
3.04 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2015
3.05 Změna č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace
3.06 Návrh na přijetí daru
3.07 Petice za oplocení parku u knihovny
3.08 Podání žádosti o dotaci do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2016
4.02 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf
4.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2016 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7721/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 77/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/11 – trvalý travní porost o výměře 1.906 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. R. za kupní cenu 1.048.300 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 1.048.300 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo město rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

1.03 Návrh na prodej částí p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 1.072 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 část označena jako p. p. č. 3814/29) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a R. S. za kupní cenu 214.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 214.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 78/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 1.073 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 část označena jako p. p. č. 3814/30) v k. ú. Varnsdorf panu Bc. P. H. za kupní cenu 214.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 214.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 78/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 1.071 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 část označena jako p. p. č. 3814/31) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a Dis. V. H. za kupní cenu 214.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 214.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 78/2016/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 1.073 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 část označena jako p. p. č. 3814/32) v k. ú. Varnsdorf panu Ing. S. H. za kupní cenu 214.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 214.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 78/2016/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 962 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 část označena jako p. p. č. 3814/34) v k. ú. Varnsdorf panu M. H. a paní Mgr. V. Ř. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 192.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 192.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 79/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3648 – trvalý travní porost o výměře 1.064 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 3648/2) manželům L. a J. K. a panu R. P. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 212.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 212.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 79/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3648 – trvalý travní porost o výměře 1.013 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 3648/4) manželům Dis. L. a H. D. za kupní cenu 202.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 202.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3509 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3509 – ornou půdu o výměře 1.300 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 3509/6) manželům M. a H. B. za kupní cenu 260.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 260.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 81/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 786/1 – trvalý travní porost o výměře 1.234 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 786/3) paní M. A. za kupní cenu 246.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 246.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 82/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/57 – ostatní plochu o výměře 912 m2 (dle GP č. 3722-36/2007 části označeny jako p. p. č. 4306/151 a p. p. č. 4306/153) vše v k. ú. Varnsdorf panu T. K. za kupní cenu 91.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 4306/88 a p. p. č. 4306/79 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 83/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4306/88 – ostatní plochu, manipulační plochu o výměře 30 m2 a p. p. č. 4306/79 – ostatní plochu, manipulační plochu o výměře 59 m2 vše v k. ú. Varnsdorf manželům T. a L. K. za kupní cenu 8.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 3646/1 a části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 84/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3646/1 – zahradu o výměře 84 m2 a část p. p. č. 3647/1 – zahradu o výměře 15 m2 (dle GP č. 5364-119/2016 části označeny jako díl „c“ a díl „a“, sloučeny do nové p. p. č. 3646/17) vše v k. ú. Varnsdorf manželům M. a Mgr. D. P. za kupní cenu 9.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 84/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3646/1 – zahradu o výměře 86 m2 a část p. p. č. 3647/1 – zahradu o výměře 3 m2 (dle GP č. 5364-119/2016 části označeny jako díl „d“ a díl „b“, sloučeny do nové p. p. č. 3646/16) vše v k. ú. Varnsdorf manželům J. a J. D. za kupní cenu 8.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 6259 a části p. p. č. 6258/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 85/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6259 – zahradu o výměře 170 m2 a část p. p. č. 6258/12 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 207 m2 (dle GP č. 5416-250/2016 část označena jako p. p. č. 6258/36) vše v k. ú. Varnsdorf manželům B. a A. V. za kupní cenu 75.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 86/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4578/1 – zahradu o výměře 4.228 m2 (dle GP č. 5453-269/2016 část označena jako p. p. č. 4578/4) vše v k. ú. Varnsdorf RENOplastic družstvo, IČ 00526177, zastoupené předsedou představenstva Ing. Jiřím Němečkem za kupní cenu 1.268.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 6260 a nabytí části p. p. č. 6258/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6260 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 14 m2 (dle GP č. 5347-73/2016 část označena jako p. p. č. 6260/4) v k. ú. Varnsdorf panu P. B. za kupní cenu 1.470 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 87/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví část p. p. č. 6258/1 – zastavěnou plochu o výměře 22 m2 (dle GP č. 5347-73/2016 část označena jako p. p. č. 6258/35) v k. ú. Varnsdorf od pana P. B. za kupní cenu 4.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.

1.13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 6258/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 6258/13 – zastavěná plocha, zbořeniště o celkové výměře cca 100 m2 s panem Ing. K. B. za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí staveb garáží.

1.14 Návrh na nabytí části p. p. č. 3363 a části p. p. č. 3364 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 89/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví část p. p. č. 3363 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 41 m2 a část p. p. č. 3364 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 27 m2 (dle GP č. 5267-267/2016 části označeny jako p. p. č. 3363/2 a p. p. č. 3364/2) v k. ú. Varnsdorf od pana M. Š. za kupní cenu 13.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.

1.15 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 90/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 4/2016 ze dne 21. 01. 2016.

1.16 Nabídka na odprodej garsoniéry
Usnesení č. 91/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2764/9 ul. Žitavská ve Varnsdorfu od pana F. S. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6210 v k. ú. Varnsdorf.

1.17 Nabídka na odprodej bytu
Usnesení č. 92/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví byt 1+1 v bytovém domě č. p. 2762 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní H. L. za cenu 65.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf.

1.18 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 64, ul. Erbenova
Usnesení č. 93/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu pro provedení oprav na domě č. p. 64 v k. ú. Varnsdorf do 17. 03. 2019 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a směnky.

1.19 Návrh na schválení zadání Územního plánu Varnsdorf (ÚP Varnsdorf)
Usnesení č. 94/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schvaluje zadání Územního plánu Varnsdorf podle § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

1.20 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizace stavby
Usnesení č. 95/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Varnsdorf, Krymská, Bratislavská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ uzavřené mezi městem Varnsdorf a Severočeskou vodárenskou společností a. s.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2016“
Usnesení č. 96/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s přijetím neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Lední školička bruslení 2016“ ve výši 100.000 Kč do rozpočtu města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 96/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se spolufinancováním projektu „Lední školička bruslení 2016“ ve výši 45.000 Kč z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2016.

3.02 Účetní závěrka společnosti REGIA a. s.
Usnesení č. 97/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2015.

3.03 Schválení realizace projektu Protipovodňová opatření města Varnsdorf a zajištění spolufinancování projektu
Usnesení č. 98/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci projektu Protipovodňová opatření města Varnsdorf z Operačního programu Životního prostředí (2014-2020) a zajištění spolufinancování projektu.

a dále

Usnesení č. 98/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění předfinancování projektu Protipovodňová opatření města Varnsdorf v letech 2016-2017 v celkové výši 11.651.615 Kč (výše spolupodílu města – protipovodňová opatření 30 %, digitální povodňový plán 15 % - cca 3,5 mil. Kč).

3.04 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2015
Usnesení č. 99/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2015.

3.05 Změna č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 100/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.06 Návrh na přijetí daru
Usnesení č. 101/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dar od TOS Varnsdorf a. s. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 101/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy v souladu s návrhem firmy TOS Varnsdorf a. s.

3.07 Petice za oplocení parku u knihovny
Usnesení č. 102/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí petici občanů požadující oplocení parku u knihovny.

3.08 Podání žádosti o dotaci do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 103/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti o dotaci na akci „Zimní stadion Varnsdorf - provozní zázemí I. etapa“ do 2. kola Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

a dále

Usnesení č. 103/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování projektu „Zimní stadion Varnsdorf - provozní zázemí I. etapa“ ve výši min. 72,36 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

 

4. Finanční záležitosti

4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2016
Usnesení č. 104/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2016“ s jeho přílohami dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 104/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Plnění příjmů a výdajů k 31.08.2016.

4.02 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf
Usnesení č. 105/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ nám. E. Beneše, Varnsdorf, příspěvkové organizaci, ve výši 204.000 Kč s návratností do 31.12.2017.

4.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2016
Usnesení č. 106/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 107/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit finančnímu výboru prověřit financování projektu Lední školička bruslení 2015.

a dále

Usnesení č. 107/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit kontrolnímu výboru prověřit realizaci projektu Lední školička bruslení v roce 2016.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 108/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                         JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                           místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: PhDr. Martin Musílek