Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 6. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ


z XVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.6.2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Iniciativa Vlajka pro Tibet
3.02 Návrh na schválení partnerství města Varnsdorf v Systému ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v ERN
3.03 Návrh na rozšíření vedení Města Varnsdorf o funkci 3. místostarosty
3.04 Memorandum o spolupráci
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 7486/2 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4863, 4862, 4861/2 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4306/145, 4306/36, 4306/146, 4306/35, 4306/147, 4306/30, 4306/148 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 3632 v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 6316/3 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 582/2 v k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na narovnání majetkoprávních vztahů v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na prodej č.p. 3044 
5.09 Prodej obytného domu č.p. 2234 Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
6.02 Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg za rok 2007 
6.03 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2008 
6.04 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.5.2008
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 119/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města, aby na říjnovém zasedání zastupitelstva byl zařazen samostatný bod plnění komunitního plánu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku se zřetelem na Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Iniciativa Vlajka pro Tibet
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.02 Návrh na schválení partnerství města Varnsdorf v Systému ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v ERN
Usnesení č. 120/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schvaluje partnerství města Varnsdorf v projektu Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa.

Usnesení č. 120/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování projektu Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa ve výši 350.000 Kč z rozpočtu města Varnsdorf, tj. 10% vlastní podíl z celkové částky 3.500.000 Kč.

Usnesení č. 120/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa mezi Euroregionem Nisa a městem Varnsdorf.

3.03 Návrh na rozšíření vedení Města Varnsdorf o funkci 3. místostarosty
Usnesení č. 121/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města určilo v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. funkci třetího místostarosty, pro kterou bude člen ZM neuvolněn.

usnesení č. 121/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Petra Jakubce do funkce 3. místostarosty města.

usnesení č. 121/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat měsíční odměny neuvolněnému 3. místostarostovi dle předloženého návrhu.

usnesení č. 121/2008/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 97/2008 ze dne 29.5.2008.

usnesení č. 121/2008/5 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit 3. místostarostu města zpracováním návrhu koncepce dotační politiky do zářijového zasedání zastupitelstva.

3.04 Memorandum o spolupráci
Usnesení č. 122/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Městem Varnsdorf a Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (Úřadem vlády ČR) dle předloženého návrhu.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 7486/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 123/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7486/2 - ostatní plochu, komunikaci o výměře 68 m2 (dle GP č. 4047-59/2008) v k.ú. Varnsdorf a to tak, že dvě třetiny manželům J. a H. K. a jednu třetinu manželům M. a P. K. za cenu 5.440,- Kč splatnou následovně:
- dvě třetiny kupní ceny ve výši 3.627,- Kč uhradí manželé J. a H. K. v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu třetinu kupní ceny ve výši 1.813,- Kč uhradí manželé M. a P. K. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4863, 4862, 4861/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 124/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4863 - zahradu o výměře 1.860 m2, p.p.č. 4862 - zastavěnou plochu o výměře 122 m2 a p.p.č. 4861/2 - trvalý travní porost o výměře 305 m2 (dle GP č. 4010-17/2008) vše v k.ú. Varnsdorf manželům L. a V. S. za cenu 343.050,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.č. 4306/145, 4306/36, 4306/146, 4306/35, 4306/147, 4306/30, 4306/148 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 125/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4306/145 - ostatní plochu o výměře 817 m2 (dle GP č. 3722-36/2007) v k.ú. Varnsdorf panu M. K. za cenu 65.360,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 125/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 4306/36 - zastavěnou plochu o výměře 60 m2 a p.p.č. 4306/146 - ostatní plochu o výměře 694 m2 (dle GP č. 3722-36/2007) v k.ú. Varnsdorf manželům JUDr. B. a H. B. za cenu 64.520,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 125/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 4306/30 - zastavěnou plochu o výměře 30 m2 a p.p.č. 4306/148 - ostatní plochu o výměře 566 m2 (dle GP č. 3722-36/2007) v k.ú. Varnsdorf panu J. D. za cenu 49.780,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 3632 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 126/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3632 - trvalý travní porost o výměře 743 m2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jednu polovinu do společného jmění manželům R. a I. K. a jednu polovinu panu MUDr. Z. K. za cenu 59.440,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 29.720,- Kč uhradí manželé R. a I. K. v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 29.720,- Kč uhradí pan MUDr. Z. K. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 6316/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 127/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6316/3 - ostatní plocha o výměře 344 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a E. J. za cenu 27.520,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 582/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 128/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 582/2 - orná půda o výměře 2.058 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a I. B. za cenu 164.640,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na narovnání majetkoprávních vztahů v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 129/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi městem Varnsdorf a panem J. T. a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem dílu „a“ z p.p.č. 4369/1 o výměře 1 m2 a pan J. T. se stane vlastníkem dílu „b“ z p.p.č. 4369/1 o výměře 0,41 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 4038-47/2008).
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

5.08 Návrh na prodej č.p. 3044 
Usnesení č. 130/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 vše v k.ú. Varnsdorf s termínem odevzdání nabídek do 20.8.2008. Hodnotícími kritérii pro výběr nejvhodnějších nabídek budou cena (minimální cena 2 mil. Kč) a investiční záměr. Další podmínky dle výzvy.

5.09 Prodej obytného domu č.p. 2234 Varnsdorf
Usnesení č. 131/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2234 se st.p.č. 6764 o výměře 955 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf panu P. V. za cenu 2.655.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 4 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

6. Finanční záležitosti

6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 132/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 340.990,90 Kč do oblasti školství, kultury na podíly k dotacím, které získaly příspěvkové organizace města, do oblasti prevence kriminality na kamerový systém a akce pro děti a mládež, do oblasti ochrany životního prostředí na projekty na odbahnění a čištění rybníků.

6.02 Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg za rok 2007 
Usnesení č. 133/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg za rok 2007. 

6.03 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2008 
Usnesení č. 134/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

6.04 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.5.2008
Usnesení č. 135/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.5.2008 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 136/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK                KAREL DUBSKÝ
Starosta města                       Místostarosta města

Předseda návrhové komise: