Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 6. 2016 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23.06.2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 917 a části p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1519/21 a p. p. č. 1519/141 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 788 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.06 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 6488/2 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.09 Návrh na zrušení usnesení
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2015
3.02 Schválení realizace projektu Prevence sociálního vyloučení a kriminality veVarnsdorfua zajištění spolufinancování programu
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016
4.02 Žádost Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, Karlova 2280, o souhlas k investičnímu nákupu sanitního vozu
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 917 a části p. p. č. 918/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 64/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 917 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 567 m2 a část p. p. č. 918/1 – zahradu o výměře 873 m2 (dle geometrického plánu č. 5387-183/2016 část označena jako p. p. č. 918/3) v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. L. a Mgr. R. C. za kupní cenu 432.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 432.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku a dále za podmínky zřízení věcného břemene – práva služebnosti spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojek pro budoucí RD na p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi manžely C., vlastníky p. p. č. 918/3 v k. ú. Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3648 v k.ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 65/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1519/1 – ostatní plochu, dobývací prostor o výměře 413 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 1519/187) panu L. P. za kupní cenu 82.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1519/21 a p. p. č. 1519/141 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 66/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/21 – ostatní plochu, dobývací prostor o výměře 521 m2 a p. p. č. 1519/141 – zastavěnou plochu o výměře 79 m2 v k. ú. Varnsdorf panu Ing. P. J. za kupní cenu 120.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 788 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 67/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 788 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 119 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 788/8 – ostatní plocha, jiná plocha) manželům J. a K. F. za kupní cenu 12.495 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující

a dále

Usnesení č. 67/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví část p. p. č. 1109 – ostatní plochu o výměře 7 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 1109/2) od manželů J. a K. F. za kupní cenu 1.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

a dále


Usnesení č. 67/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 788 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 125 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 788/7 – ostatní plocha, jiná plocha) paní V. H. za kupní cenu 13.125 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 6488/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 68/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. 11/U/VOB/2016 o bezúplatném nabytí vlastnického práva k p. p. č. 6488/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 111 m2 v k. ú. Varnsdorf od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

a dále

Usnesení č. 68/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. 11/U/VOB/2016 o bezúplatném nabytí vlastnického práva k p. p. č. 6488/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 111 m2 v k. ú. Varnsdorf od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

1.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 69/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1023/2016/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Veřejné osvětlení – ul. Plzeňská, Varnsdorf“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Vlastní smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu vypočtenou dle ceníku, který je součástí smlouvy o budoucí smlouvě, splatnou nejpozději do 30 dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 69/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1023/2016/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Veřejné osvětlení – ul. Plzeňská, Varnsdorf“, včetně jeho součástí.

1.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 70/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1013/2016/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Vlastní smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu vypočtenou dle ceníku, který je součástí smlouvy o budoucí smlouvě plus DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, splatnou nejpozději do 30 dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 70/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1013/2016/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“, včetně jeho součástí.

1.09 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 71/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 38/2016 ze dne 28. 04. 2016.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2015
Usnesení č. 72/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2015.

3.02 Schválení realizace projektu Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu a zajištění spolufinancování programu.
Usnesení č. 73/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci projektu Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 73/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo ozajištění spolufinancování projektu dle předloženého plánu.


4. Finanční záležitosti

4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016
Usnesení č. 74/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

4.02 Žádost Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, Karlova 2280, o souhlas k investičnímu nákupu sanitního vozu.
Usnesení č. 75/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s investičním nákupem sanitního vozu Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 76/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                    JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                      místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Martin Louka